Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều

0

Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều

Chúa ta lánh khỏi nơi này,
Đi thuyền đến chỗ xưa rầy lặng yên.
Đám đông kéo đến vào liền,
Ra thuyền Chúa thấy dân hiền đáng thương.
Chữa lành mọi bệnh khẩn trương,
Ban chiều môn đệ đến tường Ngài hay ,
“Nơi đây hẻo lánh quá Thầy,
Trời chiều đã muộn lúc này đói chăng?
Xin Thầy giải tán khỏi căng,
Để tìm cơm bánh trời giăng về chiều”.
Ta đây muốn nói một điều:
“Hẵy lo cho họ ăn chiều ở đây”
Các ông thưa để Chúa hay:
“Có đây năm cái bánh tây thưa Thầy,
Và hai con cá mòi gầy”.
“Đưa đây, Chúa phán: Cho Thầy xem sao”.
Người truyền dân chúng hội vào.
Đoạn Người cầm bánh, cá vào trong tay,
Trao cho môn đệ phát ngay.
Mọi người ai nấy no phây phỉ lòng.
Bánh dư thu lại để trong,
Mười hai thúng bánh, cá phồng dôi ra.
Dân chúng thấy vậy nói rằng:
“Ngôn sư quả đúng ông ta chứ gì?”
Còn Người bỏ đó ra đi,
Lên sườn núi vằng râm ri nguyện cầu.

Diễn thơ: Lm. Tadeo M. Đinh Tri Thức, CMC

Comments are closed.