Tập tục tiền nhân

0

TẬP TỤC TIỀN NHÂN

tap tuc

Mấy người Pha – rít kinh sư,
Họ từ Giê – rút gặp tư Chúa rằng:
“Sao vài môn đệ của anh,
Không theo tập tục tiền nhân lưu truyền?
Tay không rửa sạch tinh tuyền,
Trước khi ăn uống hay tuyên điều gì.
Cũng không rửa sạch đồ chi,
Mới mua ngoài chợ hoặc đi đường về.
Cũng không rửa sạch ngoài lề,
Mâm bàn, bát đĩa theo lề cha ông”.
Người liền nói với các ông:
I-sai nói rất đúng trong việc này,
Dân này tôn kính Ta đây,
Ngoài môi ngoài miệng mang đầy dối gian.
Và lòng chúng cũng xa Ta,
Chúng tôn thờ kính nơi Ta lẽ phàm,
Bởi vì chúng giảng luật trần,
Dựa vào giáo lý phàm nhân dạy đời.
Các ông bỏ luật Chúa Trời,
Lại lo tuân giữ mấy lời phàm nhân.
Moi-sê nói kính mẹ cha,
Kẻ nào nguyền rủa mẹ cha nhiều lời.
Kẻ nào bị xử chết người.
Các ông lại nói: của đời có đây,
Đều là những của góp xây trong làng,
Tiến dâng Thiên Chúa buộc làm.
Thế rồi chẵng giúp mẹ cha cái gì.
Để cha mẹ khổ, bị đì.
Luật trời ông bỏ lại tin luật người.
Biết bao điều khác trên đời,
Các ông cũng dựa theo lời phàm nhân.

Lm. Tađêô Maria Đinh Tri Thức, CMC.

Comments are closed.