Suy niệm với Mẹ, ngày 24.11

0

Thứ Ba, ngày 24.11.2015 – Tuần 34 TN

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23)

Như Mẹ: Đi theo Chúa Giêsu nghĩa là chấp nhận đi vào đường hẹp, con đường của sự từ bỏ chính mình. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã lắng nghe lời Chúa và bước đi theo Người bằng chính việc hy sinh mạng sống của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng hy sinh tính mạng làm chứng cho Chúa để chứng tỏ tình yêu và lòng trung thành với Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương các ngài mà vững bước trên con đường theo Chúa cho đến cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ đồng hành và an ủi chúng con để chúng con có thể vác thập giá mình mà theo Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con cũng biết an ủi những người đang phải vác thánh giá nặng nề của họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.