Mối Phúc về lòng thương xót trong bối cảnh của Tám Mối Phúc Thật và thuật ngữ Thương Xót

0

MỐI PHÚC VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

TRONG BỐI CẢNH CỦA TÁM MỐI PHÚC THẬT 

VÀ THUẬT NGỮ THƯƠNG XÓT

Nguồn: dongten.net

Comments are closed.