Thơ: Ngày Thân Phụ

0

“Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ, cha mẹ có sửa dạy, nó cũng chẳng chịu nghe, cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương và sẽ nói với các kỳ mục trong thành: ‘Con chúng tôi đây ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng’. Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết và nó phải chết. Anh em PHẢI khử trừ sự gian ác, KHÔNG cho tồn tại giữa anh em” (Đnl 21:18-21)

Ngày nào cũng vẫn là ngày
Nhưng có ngày này và có ngày kia
Có ngày thân ái, hiền hòa
Có ngày thăm thẳm cách xa, chẳng gần
Con nào cũng vẫn là con
Nhưng mà đứa dại, đứa khôn, rạch ròi
Cha mong con cái nên người
Nghĩa là phải biết vâng lời cha khuyên
Lời cha như luật Chúa truyền
Lưu tâm tuân giữ sẽ luôn an bình (1)
Con khôn là đứa chân thành
Tuân hành nghiêm huấn cha dành cho con (2)
Con ngu là đứa vô ơn
Bạc lòng, hỗn láo, bất cần gia phong (3)
Đó là theo thói bất lương
Chúa nào có thể xót thương loại này?
Con khôn biết sống tròn đầy
Vâng lời cha mẹ hằng ngày mới ngoan

TRẦM THIÊN THU
Ngày Hiền Phụ, 17-6-2018

………………………………………………………..

(1) Cn 4:4 – “Hãy để tâm nắm chắc lời cha, tuân giữ lệnh cha truyền, và con sẽ được sống”.
(2) Cn 13:1 – “Con khôn giữ lời cha nghiêm huấn, kẻ nhạo báng chẳng nghe lời sửa dạy”.
(3) Cn 15:5 – “Kẻ ngu khinh lời cha nghiêm huấn, ai giữ lời sửa dạy sẽ nên khôn”.
♥ VIẾT VỀ CHA: https://youtu.be/AKHM3g80WeU

Comments are closed.