Vatican: Thống kê Giáo hội Công giáo 2018

0

Vatican: Thống kê Giáo hội Công giáo 2018

Cơ quan Thông tấn Fides News công bố thống kê

20 tháng Mười, 2018 19:51

ZENIT STAFF

Như mọi năm, trước Khánh nhật Truyền giáo, năm nay kỷ niệm năm thứ 92 vào Chúa nhật, 21 tháng Mười, 2018, Cơ quan Thông tấn Fides cung cấp một số thống kê chọn lọc cho cái nhìn toàn diện về Giáo hội Truyền giáo trên khắp thế giới. Các bảng thống kê dưới đây được trích từ phiên bản mới nhất của “Sách Thống kê Giáo hội” (cập nhật ngày 31 tháng Mười Hai, 2016) cho biết thông tin về các thành viên của Giáo hội, những cấu trúc giáo hội, chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội, và giáo dục. Xin lưu  ý rằng những thay đổi, tăng hoặc giảm, là so sánh của chúng tôi với những con số năm trước (2015), được đánh dấu tăng + hoặc giảm – trong ngoặc đơn

Dân số thế giới

Tính đến ngày 31 tháng Mười Hai, 2016, dân số thế giới là 7.352.289.000 với số tăng là 103.348.000 đơn vị so với năm trước. Sự gia tăng dân số được ghi nhận trên mọi châu lục, gồm cả Châu Âu: con số tăng cao nhất là Châu Á (+ 49.767.000) và Châu Phi (+ 42.898.000), tiếp theo là Châu Mỹ (+ 8.519.000), Châu Âu (+ 1.307.000) và Châu Đại Dương (+ 857.000).

Người Công giáo

Tính trong cùng ngày số thống kê người Công giáo trên toàn thế giới có 1.299.059.000 đơn vị với mức tăng chung là 14.249.000. Con số tăng có trong tất cả các châu lục, ngoại trừ Châu Âu trong ba năm liên tiếp (- 240.000). Con số tăng cao nhất là Châu Phi (+6.265.000) và Châu Mỹ (+ 6.023.000) tiếp theo là Châu Á (+ 1.956.000) và Châu Đại Dương (+ 254.000). Tỷ lệ phần trăm người Công giáo giảm  0,05 %, dừng lại ở mức 17,67%. Tính theo từng châu lục: mức tăng ở Châu Mỹ (+ 0,06), Châu Á (+ 0,01) và Châu Đại Dương (+ 0,02), giảm ở Châu Phi (- 0,18) và Châu Âu (- 0,11).

Số người và người Công giáo tính theo mỗi linh mục

Năm nay số người tính theo số linh mục trên thế giới tăng lên 254 đơn vị, bình quân là 14.336. Sự phân chia theo từng châu lục: mức tăng ở Châu Phi (+ 271), Châu Mỹ (+ 108), Châu Âu (+ 66) và Châu Đại Dương (+ 181). Mức giảm duy nhất là ở Châu Á (- 264).

Số người Công giáo tính trên mỗi linh mục trên thế giới tăng 39 đơn vị, bình quân là 3.130. Mức tăng ở Châu Phi (+ 7), Châu Mỹ (+ 74); Châu Âu (+ 22), Châu Đại Dương (+ 52). Châu Á không thay đổi (-13).

Các giáo khu và điểm truyền giáo

Số giáo khu là 3.016, tăng 10 giáo khu so với năm trước với những giáo khu mới ở Châu Phi (+3), Châu Mỹ (+3), Châu Á (+3), Châu Âu (+1). Châu Đại Dương không thay đổi.

Các giáo điểm có linh mục thường trú là 2.140 (nhiều hơn năm trước 581 giáo điểm). Số giảm duy nhất được ghi nhận ở Châu Phi (- 63), trong khi số tăng được ghi nhận ở Châu Mỹ (+ 98), Châu Á (+ 151), Châu Âu (+ 364) và Châu Đại Dương (+ 31).

Các giáo điểm không có linh mục thường trú giảm xuống 513 đơn vị, còn 142.487. Số tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+ 135), Châu Âu (+ 456), và Châu Đại Dương (+ 91). Số giảm ở Châu Mỹ (- 35) và Châu Á (- 1.160).

Giám mục

Tổng số giám mục trên toàn thế giới tăng 49 đơn vị, với con số 5.353. Giám mục Giáo phận và Giám mục Dòng tăng theo con số. Giám mục Giáo phận với 4.063 (tăng 27), và Giám mục Dòng với số 1.263 (tăng 22).

Số tăng Giám mục Giáo phận được ghi nhận ở Châu Mỹ (+ 20); Châu Á (+ 9), Châu Âu (+ 3), trong khi số giảm được ghi nhận ở Châu Phi (- 2) và Châu Đại Dương (- 3). Số Giám mục Dòng tăng ở mọi châu lục ngoại trừ Châu Á (- 7): Châu Phi (+ 5), Châu Mỹ (+ 14), Châu Âu (+ 8), Châu Đại Dương (+ 2).

Linh mục

Tổng số linh mục trên thế giới giảm năm nay với con số 414.969 (- 687). Châu lục duy nhất có con số giảm mạnh được ghi nhận vẫn là Châu Âu (- 2.583). Cũng có mức giảm ở Châu Mỹ (- 589). Số tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+ 1.181) và Châu Á (+ 1.304), Châu Đại Dương không thay đổi. Linh mục triều gia tăng 317 đơn vị, đạt tổng số 281.831 với sự giảm sút duy nhất ở Châu Âu (- 1.611) và tăng ở Châu Phi (+ 983); Châu Mỹ (+ 180), Châu Á (+ 744) và Châu Đại Dương (+ 21). Số linh mục Dòng giảm 1.004 đơn vị với tổng số là 133.138. Số tăng được ghi nhận trong những năm gần đây ở Châu Phi (+ 198) và Châu Á (+ 560), trong khi con số giảm ở Châu Mỹ (- 769), Châu Âu (- 972), Châu Đại Dương (- 21)

Phó tế vĩnh viễn

Phó tế vĩnh viễn trên thế giới tăng 1.057 đơn vị với con số 46.312. Số tăng cao nhất được ghi nhận vẫn tại Châu Mỹ (+ 842) tiếp theo là Châu Âu (+145), Châu Đại Dương (+45), Châu Phi (+22) và Châu Á (+3).

Phó tế vĩnh viễn triều trên thế giới là 45.609, với tổng số tăng 982 đơn vị. Con số tăng trong mọi châu lục ngoại trừ Châu Á (- 38): Châu Phi (+ 36), Châu Mỹ (+ 807), Châu Âu (+130) và Châu Đại Dương (+ 47).

Phó tế vĩnh viễn Dòng có 703, tăng 75 đơn vị so với năm trước đó, với số giảm ở Châu Phi (- 14) và Châu Đại Dương (- 2), số tăng ở Châu Á (+ 41), Châu Mỹ (+ 35) và Châu Âu (+ 15).

Tu sĩ nam nữ

Số tu sĩ giảm bốn năm liên tục với con số 1.604 đơn vị xuống còn 52.625. Tình hình: số giảm được ghi nhận ở tất cả các châu lục: Châu Phi (- 50), Châu Mỹ (- 503), Châu Á (- 373), Châu Âu (- 614) và Châu Đại Dương (- 64). Mặc dù năm nay có một mức tăng chung số các nữ tu là 10.885 đơn vị lên 659.445. Số tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+ 943) và Châu Á (+ 533), giảm ở Châu Mỹ (- 3.775), Châu Âu (- 8.370) và Châu Đại Dương (- 216).

Nam nữ thành viên các tu hội đời

Thành viên nam các tu hội đời là 618 giảm (-79) sau một lần tăng so với năm trước. Với mức độ châu lục thì Châu Phi có sự gia tăng (+2) và Châu Á (+ 4), trong khi giảm ở Châu Mỹ (- 77), và Châu Âu (-8), Châu Đại Dương năm nay vẫn không thay đổi.

Thành viên nữ của các tu hội đời năm nay giảm 459 đơn vị với tổng số là 22.400 thành viên. Số tăng duy nhất ở Châu Phi (+ 113), trong khi con số giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (- 33), Châu Á (- 35), Châu Âu (- 502) và Châu Đại Dương (-2).

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Số thừa sai giáo dân trên thế giới là 354.743 đơn vị, với tổng số tăng 2.946 đơn vị đặc đặc biệt ở Châu Mỹ (+ 4.728) và Châu Phi (+759). Số giảm được ghi nhận ở Châu Á (- 1.569), Châu Âu (-921) và Châu Đại Dương (- 55). Giáo lý viên trên thế giới giảm 36.364 đơn vị xuống còn 3.086.289. Số tăng được ghi nhận duy nhất ở Châu Phi (+ 10.669). Số giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (- 20.407), Châu Á (- 12.896), Châu Âu (- 13.417) và Châu Đại Dương (- 313).

Đại chủng sinh

Số đại chủng sinh, cả triều và dòng đều giảm trong năm nay, trên toàn thế giới là 683 đơn vị, với tổng số 116.160. Số tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+1.455) và Châu Á (+9), trong khi Châu Mỹ giảm (-1.123), Châu Âu (-964) và Châu Đại Dương (-60).

Số đại chủng sinh giáo phận có 71.117 (tăng +999 so với năm trước đó), và đại chủng sinh dòng là 45.043 (-1.682). Đại chủng sinh tăng ở Châu Phi (+1.059), Châu Mỹ (+16) và Châu Á (+310). Số giảm ở Châu Âu (-381) và Châu Đại Dương (- 5). Số đại chủng sinh dòng tăng duy nhất ở Châu Phi là (+396), trong khi giảm ở Châu Mỹ (-1.139), Châu Á (- 301), Châu Âu (-583) và Châu Đại Dương (- 55).

Tiểu chủng sinh

Số tiểu chủng sinh, giáo phận và dòng năm nay giảm xuống 2.735 đơn vị với con số là 101.616. Số giảm chung trên tất cả các châu lục: Châu Phi (- 69), Châu Mỹ (- 1.299), Châu Á (- 871), Châu Âu (- 581), Châu Đại Dương (- 5).

Số tiểu chủng sinh giáo phận là 78.369 (-1.729) và tiểu chủng sinh dòng là 23.247 (-1.006). Số tiểu chủng sinh giáo phận tăng ở Châu Phi (+ 236) và Châu Đại Dương (+7). Giảm ở Châu Mỹ (-684), Châu Á (-988), Châu Âu (-300), số tiểu chủng sinh dòng tăng duy nhất ở Châu Á (+207), trong khi lại giảm ở Châu Phi (-305), Châu Mỹ (-615), Châu Âu (-281) và Châu Đại Dương (-12).

Trường học và giáo dục Công giáo

Trong lĩnh vực giáo dục, Giáo hội Công giáo điều hành 72.826 trường mẫu giáo với 7.313.370 học sinh; 96.573 trường tiểu học với 35.125.124 học sinh; 47.862 trường trung học cơ sở với 19.956.347 học sinh. Giáo hội cũng chăm sóc cho 2.509.457 học sinh trung học phổ thông, và 3.049.548 sinh viên đại học.

Các trung tâm bác ái và chăm sóc sức khỏe Công giáo

Các trung tâm bác ái và chăm sóc sức khỏe do Giáo hội điều hành gồm: 5.287 nhà thương, hầu hết ở Châu Mỹ (1.530) và Châu Phi (1.321); 15.937 cơ sở khám bệnh và phát thuốc, chủ yếu ở Châu Phi (5.177); Châu Mỹ (4.430) và Châu Á (3.300); 610 nhà cho người bệnh phong, chủ yếu ở Châu Á (352) và Châu Phi (192); 15.722 nhà chăm sóc người già, bệnh mạn tính hoặc người khuyết tật, chủ yếu ở Châu Âu (8.127) và Châu Mỹ (3.763); 9.552 nhà mồ côi, chủ yếu ở Châu Á (3.660); 11.758 trung tâm chăm sóc trẻ, chủ yếu ở Châu Á (3.295) và Châu Mỹ (3.191); 13.897 trung tâm tư vấn hôn nhân, chủ yếu ở Châu Âu (5.664) và Châu Mỹ (4.984); 3.506 trung tâm phục hồi xã hội và 35.746 các loại cơ sở khác.

Các giáo khu trực thuộc Bộ Rao Giảng Tin mừng cho các Dân tộc

Có 1.114 giáo khu trực thuộc Bộ Rao Giảng Tin mừng cho các Dân tộc (Cep) với số tăng 3 giáo khu so với năm trước đó. Hầu hết các giáo khu đều ở Châu Phi (511) và Châu Á (482), tiếp theo là Châu Mỹ (75) và Châu Đại Dương (46).

Quý vị có thể tải bản Thống kê và các Bảng theo định dạng PDF ở đây (bản tiếng Anh)

Quý vị xem bản trình chiếu dữ liệu (tiếng Anh) tại đây

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/10/2018]

Comments are closed.

phone-icon