Đức Giêsu hiện ra bao nhiêu lần sau khi Phục Sinh?

0

Đức Giêsu hiện ra bao nhiêu lần sau khi Phục Sinh?

Số lượng những lần xuất hiện của Chúa trong Tin Mừng có thể làm bạn ngạc nhiên

Sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài đã xuất hiện với các môn đệ của mình trong nhiều dịp. Chúa đã xuất hiện không chỉ trong một ngày, mà trong nhiều ngày sau sự phục sinh của Ngài và trước khi lên trời.

Như vậy, chính xác là bao nhiêu lần?

Về mặt thuật ngữ, chúng ta không biết rằng các lần Chúa Giêsu xuất hiện với các môn đệ của mình trong 40 ngày này. Chính Thánh Gioan đã giải thích làm thế nào các trình thuật Tin Mừng không phải là một ghi chép lịch sử hoàn chỉnh, nhưng “Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác trước sự hiện diện của các môn đệ, những điều không được viết trong cuốn sách này (John 20:30).

Tuy nhiên, các Tin Mừng cũng ghi lại được một số lần trong đó. Trong tất cả, chúa Giêsu đã xuất hiện 10 lần với các môn đệ trong thân xác Phục Sinh của Ngài.

Maria Magdalena

Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.” (Ga 20:16-17)

Các phụ nữ khác (Có thể là Maria Cleopas, bà Maria mẹ của Giacôbê và Gioan)

Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi  nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em !” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

Hai môn đệ trên đường Emmau

Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số . Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ (Lc 24:13-43)

Thánh Phêrô (Lần đầu)

“Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” (Lc 24:34)

Các môn đệ mà không có Tôma

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em.” (Lc 24:36)

Các môn đệ mà có Tôma

Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20:26-29)

Bảy môn đệ

Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. (Ga 21:1-2)

Năm ngàn môn đệ

Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. (1Cr 15:6)

Thánh Giacôbê và các tông đồ

Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. (1Cr 15:7)

Trước khi Chúa Thăng Thiên

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 24:50-53)

Tác giả: Philip Kosloski
Nguồn: [aleteia] Bro. Giuse Trung Tran, ‎C.Ss.R – chuyển ngữ

Comments are closed.