Thơ: Chứng nhân

0

CHỨNG NHÂN


[Niệm khúc Ga 20:11-18 ≈ Mt 28:9-10; Mc 16:9-11]

Ma-ri-a Mác-đa-la
Đứng bên mộ khóc tỉ tê đau buồn
Bất ngờ hai vị thiên thần
Hỏi sao bà khóc, thở than nỗi gì?
Bà rằng chẳng thấy Chúa mô
Xác Ngài ai đã lấy đi mất rồi
Bà quay lại, thấy một người
Người làm vườn chứ chẳng ai đâu mà
Nghe quen giọng gọi tên bà
Thì ra là Chúa, ai mà lạ đâu
Vâng lời Chúa bảo về mau
Báo tin và kể lại điều thấy đây
Chứng nhân thứ nhất của Ngài
Ma-ri-a đó, tuyệt vời biết bao!
Tin Mừng Sống Lại huyền siêu
Mau mau loan báo cho nhau biết liền!

TRẦM THIÊN THU
Bát Nhật Phục Sinh – 2019

Comments are closed.