Video: Thánh Lễ Tuyên Khấn lần đầu, năm 2019

0

VIDEO: THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU
NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2019

Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon