Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần – SN Song ngữ Lễ Chúa Ba Ngôi, năm B

0

Sunday (May 30): “In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit “

Scripture: Matthew 28:16-20

16 Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. 17 And when they saw him they worshiped him; but some doubted. 18 And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,20 teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age.”

Chúa Nhật     30-5                Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Mt 28,16-20

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28,19), làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

 

Meditation: 

How can we know who God is? Jesus revealed to his disciples the great mystery of our faith – the triune nature of one God in three persons and the inseparable union of the Father, Son, and Holy Spirit. Jesus’ mission is to reveal the glory of God to us – a Trinity of persons – God the Father, Son, and Holy Spirit – and to unite us with God in a community of unbreakable unity and everlasting love. The ultimate end, the purpose for which God created us, is the entry of God’s sons and daughters into the perfect unity of the blessed Trinity. 

Jesus, the Son of God, reveals the Father’s true nature

The Jews understood God as Creator and Father of all that he made (Deuteronomy 32:6) and they understood the nation of Israel as God’s firstborn son (Exodus 4:22). Jesus reveals the Father in an unheard-of sense. He is eternally Father by his relationship to his only Son, who, reciprocally, is Son only in relation to his Father (see Matthew 11:27). The Spirit, likewise, is inseparably one with the Father and the Son. 

Through baptism, we share in the life of the Trinity

The mission of Jesus and of the Holy Spirit are the same. That is why Jesus tells his disciples that the Spirit will reveal the glory of the Father and the Son and will speak what is true. Before his Passover, Jesus revealed the Holy Spirit as the “Paraclete” and Helper who will be with Jesus’ disciples to teach and guide them “into all the truth” (John 14:17,26; 16:13). In baptism, we are called to share in the life of the Holy Trinity here on earth in faith and after death in eternal light.

Clement of Alexandria, a third-century church father, wrote: 

“What an astonishing mystery! There is one Father of the universe, one Logos (Word) of the universe, and also one Holy Spirit, everywhere one and the same; there is also one virgin become a mother, and I should like to call her ‘Church’.” 

We can have a personal relationship with the Father and the Son through the gift and working of the Holy Spirit

How can we personally know the Father and his Son, our Lord Jesus Christ? It is the Holy Spirit who reveals the Father and the Son to us and who gives us the gift of faith to know and understand the truth of God’s word. Through the Holy Spirit, we proclaim our ancient faith in the saving death and resurrection of Jesus Christ until he comes again. The Lord gives us his Holy Spirit as our divine Teacher and Helper that we may grow in the knowledge and wisdom of God. Do you seek the wisdom that comes from above and does you will obey God’s word?

Jesus’ departure and ascension into heaven was both an end and a beginning for his disciples. While it was the end of Jesus’ physical presence with his beloved disciples, it marked the beginning of Jesus’ presence with them in a new way. Jesus promised that he would be with them always to the end of time. He assured them of his power – a power which overcame sin and death. Now as the glorified and risen Lord and Savior, ascended to the right hand of the Father in heaven, Jesus promised to give them the power of his Holy Spirit, which we see fulfilled ten days later on the Feast of Pentecost (Luke 24:49 and Acts 2:1-4). When the Lord Jesus departed physically from the apostles, they were not left alone or powerless. Jesus assured them of his presence and the power of the Holy Spirit.

Our mission is to proclaim the love of God our Father who saved us through his Son, Jesus Christ, and who unites us in his Holy Spirit

Jesus’ last words to his apostles point to his saving mission and to their mission to be witnesses of his saving death and his glorious resurrection and to proclaim the good news of salvation to all the world. Their task is to proclaim the good news of salvation, not only to the people of Israel but to all the nations. God’s love and a gift of salvation are not just for a few, or for a nation, but it is for the whole world – for all who will accept it. The gospel is the power of God, the power to forgive sins, to heal, to deliver from evil and oppression, and to restore life. Do you believe in the power of the gospel?

“May the Lord Jesus put his hands on our eyes also, for then we too shall begin to look not at what is seen but at what is not seen. May he open the eyes that are concerned not with the present but with what is yet to come, may he unseal the heart’s vision, that we may gaze on God in the Spirit, through the same Lord, Jesus Christ, whose glory and power will endure throughout the unending succession of ages.” (prayer of Origin, 185-254 AD)

Suy niệm:

Làm sao chúng ta có thể biết Thiên Chúa là ai? Đức Giêsu mạc khải cho các môn đệ mầu nhiệm lớn lao về đức tin – bản tính ba ngôi của Thiên Chúa và sự hiệp nhất không chia lìa của Cha, Con, và Thánh Thần. Sứ mạng của Đức Giêsu là mạc khải vinh quang của Thiên Chúa cho chúng ta – Ba ngôi vị – Thiên Chúa: Cha, Con, và Thánh Thần – và hiệp nhất chúng ta với TC trong cộng đoàn yêu thương. Sau hết, mục đích mà Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta là các thụ tạo của Thiên Chúa đi vào sự hiệp nhất hoàn hảo của Chúa Ba ngôi.

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, mặc khải bản tính đích thật của Chúa Cha

Người Dothái hiểu TC là Đấng tạo hóa và Cha của tất cả những gì Người dựng nên (Đnl 32,6) và họ hiểu Israel là con đầu lòng của Thiên Chúa (Xh 4,22). Đức Giêsu mặc khải về Cha trong sự nhận thức chưa từng ai nghe biết. Người là Cha hằng hữu bởi mối quan hệ với Con Một duy nhất, Đấng trong sự hỗ tương là Con Một trong sự quan hệ với Cha (Mt 11,27). Tương tự, Thánh Thần cũng là Đấng không chia cắt với Cha và Con.

Qua phép rửa tội, chúng ta chia sẻ sự sống của Chúa Ba Ngôi

Sứ mệnh của Đức Giêsu và của Chúa Thánh Thần đều giống nhau. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Thánh Thần sẽ bày tỏ vinh quang của Cha và Con và sẽ nói điều gì là chân lý. Trước cuộc Vượt Qua của Người, Đức Giêsu đã mặc khải CTT như Đấng “Paráclê” và Bảo trợ, Đấng sẽ ở với các môn đệ của Đức Giêsu để dạy dỗ và hướng dẫn họ “trong tất cả sự thật” (Ga 14,17.26; 16,13). Trong phép rửa, chúng ta được mời gọi chia sẻ sự sống của CBN tại đây trên trái đất trong đức tin và sau cái chết trong ánh sáng vĩnh cửu.

Thánh Clement thành Alexandria, một giáo phụ ở thế kỷ thứ 3 đã viết:

Ôi mầu nhiệm lạ lùng! Có một Cha của vũ trụ, một Logos (Ngôi Lời) của vũ trụ, và cũng có một Thánh Thần, khắp nơi chỉ có cùng một Chúa; và cũng có một trinh nữ làm mẹ, và tôi gọi đó là “Giáo hội”.

 

Chúng ta có thể có mối quan hệ cá vị với Chúa Cha và Con ngang qua hồng ân và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần

Làm thế nào chúng ta tự biết Cha và Con, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta? Chính Chúa Thánh Thần, Đấng mặc khải Cha và Con cho chúng ta và là Đấng ban cho chúng ta hồng ân đức tin để biết và hiểu chân lý của lời Chúa. Ngang qua Chúa Thánh Thần, chúng ta tuyên xưng niềm tin cổ kính về sự chết và sống lại cứu độ của Đức Giêsu Kitô cho tới khi Người lại đến. Đức Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần của Người là Thầy và Trợ giúp thần linh, để chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết và khôn ngoan của Thiên Chúa. Bạn có tìm kiếm sự khôn ngoan đến từ trên và bạn có sẵn sàng vâng theo Lời Chúa không?

Sự ra đi và lên trời của Đức Giêsu vừa là sự kết thúc vừa là sự khởi đầu đối với các môn đệ. Trong khi nó là sự kết thúc của sự hiện diện hữu hình của Đức Giêsu với các môn đệ yêu dấu, nó lại đánh dấu sự khởi đầu của sự hiện diện của Đức Giêsu với họ trong một cách thức mới mẻ. Đức Giêsu hứa rằng Người sẽ luôn ở với họ cho tới ngày tận thế. Người bảo đảm với họ về quyền năng của Người – quyền lực đã chế ngự tội lỗi và sự chết. Giờ đây, với tư cách là Đức Chúa và Đấng cứu thế đã vinh quang và phục sinh, đã ngự bên hữu Chúa Cha trên Thiên đàng, Đức Giêsu hứa ban cho họ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta thấy được thực hiện mười ngày sau đó, vào lễ Ngũ Tuần (Lc 24,49 và Cv 2,1-4). Khi Đức Giêsu rời khỏi các tông đồ cách hữu hình, họ không còn đơn độc hay bất lực nữa. Đức Giêsu đã bảo đảm với họ về sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Sứ mạng của chúng ta là công bố tình yêu của Chúa Cha, Đấng đã cứu chuộc chúng ta ngang qua Con của Người, Đức Giêsu Kitô, và là Đấng hiệp nhất chúng ta trong Thánh Thần của Người

Những lời cuối cùng của Đức Giêsu với các môn đệ nói tới sứ mệnh cứu độ của Người và sứ mệnh làm chứng tá của họ về sự chết cứu chuộc và việc phục sinh vinh quang và công bố Tin mừng cứu độ cho toàn thể thế giới. Công việc của họ là loan truyền Tin mừng cứu độ, không chỉ riêng cho người Israel, nhưng cho tất cả toàn thế giới. Tình yêu Thiên Chúa và ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho một số ít người, không chỉ cho một quốc gia, nhưng cho toàn thể thế giới – cho tất cả những ai đón nhận Tin mừng. Tin mừng là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng tha thứ tội lỗi, chữa lành, giải thoát khỏi sự dữ và áp lực, và phục hồi sự sống. Bạn có tin tưởng vào sức mạnh của Tin mừng không?

Xin Đức Giêsu cũng đặt tay trên mắt chúng con, để chúng con cũng sẽ bắt đầu không nhìn vào những gì thấy được, nhưng những gì không thấy. Xin Chúa mở những con mắt không quan tâm tới hiện tại, nhưng với những gì chưa đến, xin Chúa mở cái nhìn của tâm hồn, để chúng con có thể ngắm nhìn Thiên Chúa trong Thần Khí, ngang qua cùng Đức Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đấng mà vinh quang và quyền lực sẽ tồn tại mãi mãi qua mọi thời đại. (Lời cầu nguyện của Originê, 185-254 AD)

 

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.