Hãy chú ý những dấu hiệu cảnh báo trước khi quá trễ – SN song ngữ ngày 22.10.2021

0

Friday (October 22): 

Heed the warning signs before it is too late

Scripture:  Luke 12:54-59

54 He also said to the multitudes, “When you see a cloud rising in the west, you say at once, `A shower is coming’; and so it happens. 55 And when you see the south wind blowing, you say, `There will be scorching heat’; and it happens. 56 You hypocrites! You know how to interpret the appearance of earth and sky; but why do you not know how to interpret the present time? 57 “And why do you not judge for yourselves what is right?58 As you go with your accuser before the magistrate, make an effort to settle with him on the way, lest he drag you to the judge, and the judge hand you over to the officer, and the officer put you in prison. 59 I tell you, you will never get out till you have paid the very last copper.”

Thứ Sáu     22-10          

Hãy chú ý những dấu hiệu cảnh báo trước khi quá trễ

Lc 12,54-59

(54) Ðức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy. (55) Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, và xảy ra đúng như vậy. (56) Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?(57) “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? (58) Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy có gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. (59) Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”.

Meditation: How good are you at reading warning signs? Jesus expects his disciples to accurately read the signs of the times! Seafarers and farmers know the importance of spotting weather conditions for safe travel and planting. A lot of effort is made today, with the help of science and technology, to discern potential natural dangers, such as tropical storms, hurricanes, floods, tornadoes, earth quakes, and erupting volcanoes, so that people can be warned to take shelter before disaster hits. 

 

Don’t miss God’s kingdom and power to transform your life

Our need for accurately discerning the spiritual condition and moral climate around us is vital if we want to avert spiritual crisis and moral disaster. The Lord is ready to transform our lives by offering us his kingdom of righteousness (moral goodness), peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). – But we can miss it if we allow a permissive attitude that takes sin lightly or puts off repairing wrongdoing before it is too late to get reconciled with God. 

 

Jesus used a very vivid illustration of a threatening lawsuit to show the urgency of settling a bad case outside of court before a worse sentence could be passed against us. Why did the neighbor in Jesus’ story make an effort to come to an agreement with his adversary before the matter was sent to court for judgment? The accused knew that he had a bad case which would likely go against him in court. He quickly tried to come to an agreement with his adversary to avoid receiving a worse sentence of being thrown into prison and given a costly fine as well. 

 

Jesus will set us free and fill us with the Holy Spirit

We all stand in need of God’s mercy, grace, and protection. The Lord Jesus is our physician and healer and he is ready to set us free from any sinful patterns of thinking, acting, and speaking. If we give our lives over to him he will fill us with his Holy Spirit and give us a new heart and a transformed mind that is filled with his truth, love, and goodness. If you want lasting peace and joy with God, then allow the Lord Jesus to transform every area of your life, your home, your work, your relationships, and possessions so that he may truly be the Lord and Giver of abundant life and righteousness. Are you ready to surrender all to him – and to receive all from him?

 

 

“Lord Jesus, flood my heart with your love and free me from all that would keep me from doing your will. Transform my mind that I may discern what is right and choose what is good and pleasing to you.”

Suy niệm: Bạn giỏi đọc những dấu chỉ cảnh báo ra sao? Đức Giêsu mong đợi các môn đệ đọc các dấu chỉ thời đại cách chính xác! Các nông dân và các thủy thủ biết sự quan trọng của những tình trạng dấu hiệu thời tiết cho chuyến đi và kế hoạch an toàn. Nhiều cố gắng ngày nay được thực hiện, với sự giúp đỡ của khoa học và kỹ thuật, để nhận biết những nguy hiểm ẩn tàng của thiên nhiên, chẳng hạn như giông bão, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, và núi lửa, để người ta có thể được cảnh báo và di tản trước khi tai họa xảy đến.

Đừng đánh mất nước Thiên Chúa và sức mạnh để biến đổi đời bạn

Chúng ta cần nhận biết chính xác tiêu chuẩn thiêng liêng và hoàn cảnh luân lý quanh mình, nếu chúng ta muốn tránh sự khủng hoảng thiêng liêng hay tai họa về luân lý. Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta bằng việc ban cho chúng ta nước công chính, bình an, và niềm vui của Người trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17). Nhưng chúng ta có thể mất điều này nếu chúng ta để cho thái độ dễ dãi, dễ dàng phạm tội hay không chịu sửa đổi điều sai trái trước khi quá trể để hòa giải với Thiên Chúa.

Đức Giêsu sử dụng một minh họa sống động về sự tố tụng nhằm cảnh báo để chỉ ra sự khẩn cấp của việc dàn xếp vụ bê bối bên ngoài tòa án trước khi lời tuyên án tệ hại xảy đến với chúng ta. Tại sao người hàng xóm trong câu chuyện của Đức Giêsu cố gắng đến thỏa thuận với thù địch mình trước khi vấn đề được đưa ra tòa xét xử? Người bị cáo biết rằng y có chuyện bê bối xem ra chống lại hắn nơi tòa án. Anh ta nhanh chóng cố đi tới thỏa thuận với thù địch của mình để tránh việc lãnh nhận lời tuyên án tệ hại là bị ném vào ngục tù và phải trả hết đồng xu cuối cùng nữa.

ĐG sẽ giải thoát và ban cho chúng ta tràn đầy Chúa Thánh Thần

Tất cả chúng ta đều cần tới lòng thương xót, ơn sủng, và sự bảo vệ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là lương y và người chữa lành của chúng ta và Người sẵn sàng giải thoát chúng ta khỏi mọi thói quen tội lỗi trong suy nghĩ, hành động và lời nói. Nếu chúng ta dâng hiến đời mình cho Người, Người sẽ đỗ đầy Thánh Thần của Người cho chúng ta và ban cho chúng ta một trái tim mới và tâm trí được biến đổi với đầy ắp sự thật, tình yêu, và nhân hậu của Người. Nếu bạn muốn có sự bình an và niềm vui lâu dài với Thiên Chúa, thì hãy để cho Chúa Giêsu biến đổi mọi lãnh vực của cuộc đời, gia đình, công việc, các mối quan hệ, và tài sản của bạn để Người có thể thật sự là Chúa và Đấng ban phát sự sống sung mãn. Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Người để đón nhận mọi sự từ Người không?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy tâm hồn con với tình yêu của Chúa và giải thoát con khỏi tất cả những gì có thể ngăn cản con khỏi thực thi thánh ý Chúa. Xin biến đổi tâm trí con, để con có thể nhận biết những gì đúng đắn, và có can đảm để chọn lựa những gì tốt lành và đẹp lòng Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon