Luyến Tiếc [Niệm ý Mc 10:17-30 ≈ Mt 19:16-30; Lc 18:18-30] – SN ngày 10.10.2021

0

[Niệm ý Mc 10:17-30 ≈ Mt 19:16-30; Lc 18:18-30]

Tài sản ai cũng có
Dù là ít hay nhiều
Không phải là tiền bạc
Là cái tôi tự kiêu

Không dễ gì bỏ của
Theo Chúa phải bỏ ngay
Nhân lành chỉ có Chúa
Loài người chẳng có ai

Một điều ai cũng thiếu
Là bán tài sản mình
Không thể nào hoàn thiện
Nếu chẳng muốn hy sinh

Bán mình phải can đảm
Hèn nhát chẳng dám đâu
Bởi vì còn lưu LUYẾN
Thế cho nên TIẾC nhiều

Theo Chúa, đừng tính toán
Lo mình bị thiệt thòi
Làm ơn mà mắc oán
Chúa sẽ ban phần lời

Số sáu hay số chín
Tùy mình nhìn hướng nào
Là đi hay là đến
Tùy khởi hành từ đâu

Đứng đầu hay đứng cuối
Thì vẫn chung một hàng
Đầu trên và đầu dưới
Hàng dọc, chẳng hàng ngang

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.