If they would not listen to Moses… – Suy niệm theo WAU ngày 09.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

If they would not listen to Moses and the Prophets, even if the dead were raised, they would not believe (Luke 16:31)

The rich man in Jesus’ parable probably wasn’t a cruel or mean person. He didn’t even try to shoo Lazarus away from his door. No, his sin was in failing to notice Lazarus at all. Lazarus was “invisible” to him-just an obstacle to step over when he left the house. But now, Lazarus is at Abraham’s side while the rich man is in torment.

When the rich man begs Abraham to send Lazarus to warn his brothers so that they don’t end up suffering the same fate, Abraham’s response is telling. If they won’t listen to Moses and the prophets in the Scriptures, then they won’t listen to Lazarus if he should come to them with a message from beyond the grave (Luke 16:31).

What if, during his lifetime, this man had spent more time pondering the Scriptures? He would have reflected on what Moses had commanded: “Open your hand freely to your poor and to your needy kin in your land” (Deuteronomy 15:11). He would have considered Isaiah’s words: “Is this not, rather, the fast that I choose: . . . Is it not sharing your bread with the hungry, bringing the afflicted and the homeless into your house?” (58:6, 7). He would have profited from the wisdom in Proverbs: “Whoever cares for the poor lends to the Lord, who will pay back the sum in full” (19:17). Then maybe he would have seen Lazarus at his door and responded with heavenly compassion.

Scripture has the power to open our eyes to the needs around us. It can also shed light on what’s going on in our hearts and convict us to change our ways when our actions don’t line up with what God desires. He wants us to care for the “least brothers” (Matthew 25:40), but first he has to open our eyes to their presence among us-especially those right in front us.

As you reflect on the words of Scripture today and every day, let them penetrate your heart. Let them change the way you see the world and the people you encounter. Let them help you see as God sees so that you don’t miss a Lazarus at your door.

“Lord Jesus, open my eyes to the needs around me, and then give me the grace to act on them.”

Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin (Lc 16,31)

Người giàu có trong câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu có lẽ không phải là người độc ác hay xấu tính. Ông thậm chí không cố gắng đuổi Lagiarô ra khỏi cửa nhà mình. Không, tội lỗi của ông là đã không quan tâm đến Lagiarô. Lagiarô “vô hình” đối với ông – chỉ là một chướng ngại vật phải bước qua khi ông ra khỏi nhà. Nhưng giờ đây, Lagiarô ở bên Abraham trong khi người giàu chịu đau khổ.

Khi người giàu cầu xin Abraham sai Lagiarô đi cảnh báo các anh mình để họ không chịu chung số phận, câu trả lời của Abraham thật đáng suy nghĩ. Nếu họ không lắng nghe Môisen và các nhà tiên tri trong Kinh thánh, thì họ sẽ không lắng nghe Lagiarô nếu anh ta đến với họ với một thông điệp từ bên kia (Lc 16,31).

Điều gì sẽ xảy ra nếu trong suốt cuộc đời của mình, người này đã dành nhiều thời gian hơn để suy gẫm về Kinh Thánh? Hẳn ông đã suy nghĩ về điều Môisen đã truyền lệnh: “Hãy rộng tay giúp đỡ người nghèo và bà con túng thiếu trong xứ ngươi” (Đnl 15,11). Hẳn ông đã cân nhắc những lời của Isaia: “Đây chẳng phải là sự kiêng ăn mà ta chọn sao:… Chẳng phải là chia cơm sẻ áo cho kẻ đói, rước kẻ khốn cùng vô gia cư vào nhà mình sao?” (58,6. 7). Lẽ ra ông đã thu được lợi ích từ sự khôn ngoan trong sách Châm ngôn: “Ai quan tâm đến người nghèo là cho Chúa vay, Ngài sẽ trả lại đầy đủ” (19,17). Sau đó, có lẽ ông sẽ nhìn thấy Lagiarô trước cửa nhà mình và đáp lại bằng lòng trắc ẩn thiêng liêng.

Kinh thánh có sức mạnh mở rộng tầm mắt của chúng ta trước những nhu cầu xung quanh chúng ta. Nó cũng có thể làm sáng tỏ những gì đang diễn ra trong lòng chúng ta và thuyết phục chúng ta thay đổi đường lối của mình khi hành động của chúng ta không phù hợp với điều Thiên Chúa mong muốn. Ngài muốn chúng ta quan tâm đến “những người anh em bé nhỏ nhất” (Mt 25,40), nhưng trước tiên Ngài phải mở mắt cho chúng ta thấy sự hiện diện của họ giữa chúng ta – đặc biệt là những người ở ngay trước mặt chúng ta.

Khi bạn suy gẫm về những lời Kinh thánh hôm nay và mỗi ngày, hãy để chúng thấm vào lòng bạn. Hãy để họ thay đổi cách bạn nhìn thế giới và những người bạn gặp. Hãy để họ giúp bạn nhìn như Chúa nhìn để bạn không bỏ lỡ một Lagiarô trước cửa nhà mình.

“Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con trước những nhu cầu xung quanh con, rồi ban cho con ân sủng để đáp ứng chúng.”

Comments are closed.

phone-icon