The disciple is not above the Master… – Suy niệm theo WAU ngày 15.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The disciple is not above the Master, the slave is not above the Master (Mt 10:24)

Most of us-probably even you!-don’t like being told what to do. We resist even the idea of coming under someone’s authority. We want to make our own rules. As a result, the idea that God is our master seems too rigid and harsh. It can make us think of him as someone who only sets rules and punishes wrongdoings.

But that’s not who God is. We need to see him as he truly is-as a “master” whose authority we can trust and rely on (Matthew 10:24). Here are three of God’s character traits that make it clear why we would want to make him the Lord of our lives.

First, if we believe that God is all-loving and all-powerful, we will discover a sense of freedom and relief. He is God, and we are not. That means we don’t have to do everything perfectly. It also means that we don’t have to fix everything and everyone around us. We can just try our best to serve him and the people around us, and then peacefully leave the rest in his hands.

Second, recognizing that God is the ultimate source of all our blessings can lead us to a position of gratitude and humility. We see how freely he has given us his gifts and graces, and that can move us to want to be just as generous to the people around us. In other words, it can move us, his “disciples,” to become like our “teacher” (Matthew 10:25).

Third, the more we understand that our heavenly Father is the giver of mercy, the easier it becomes to obey his challenging call to forgive “seventy-seven times” (Matthew 18:22). Humbly repenting and receiving his forgiveness can soften our hearts and help us follow our Master in the way of mercy.

Of course, we should try to be more like God-but we shouldn’t try to be God. That only leads to trouble and heartache. Instead, we should accept him as our loving Father and trust that he will take care of us. After all, he only wants what’s best for us.

“Father, you are perfect love and mercy. Lord, I give myself to you!”

Môn đệ không hơn Thầy, nô lệ không hơn Chủ (Mt 10,24)

Hầu hết chúng ta – có thể kể cả bạn! – Không thích được yêu cầu phải làm gì. Chúng ta chống lại ngay cả ý tưởng làm theo thẩm quyền của ai đó. Chúng ta muốn đưa ra các quy tắc của riêng mình. Kết quả là, ý tưởng rằng Thiên Chúa là Chủ của chúng ta dường như quá cứng nhắc và khắc nghiệt. Nó có thể khiến chúng ta nghĩ về Ngài như một người chỉ đặt ra các quy tắc và trừng phạt những hành vi sai trái.

Nhưng đó không phải là Thiên Chúa. Chúng ta cần nhìn thấy Ngài như thật – như một “người Thầy” có uy quyền mà chúng ta có thể tin cậy và dựa vào (Mt 10,24). Dưới đây là ba đặc điểm tính cách của Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu rõ lý do tại sao chúng ta muốn tôn Ngài làm Chúa của cuộc đời mình.

Trước hết, nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Đấng toàn áitoàn năng, chúng ta sẽ khám phá ra một cảm giác tự do và nhẹ nhõm. Ngài là Thiên Chúa, còn chúng ta thì không. Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần phải làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không phải sửa chữa mọi thứ và mọi người xung quanh chúng ta. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để phục vụ Ngài và những người xung quanh, và sau đó yên tâm phó thác phần còn lại trong tay Ngài.

Thứ hai, nhận biết rằng Thiên Chúa là nguồn mạch lớn lao của tất cả các phước lành của chúng ta có thể đưa chúng ta đến vị trí của lòng biết ơn và sự khiêm nhường. Chúng ta thấy Ngài đã trao cho chúng ta những ân huệ và sự ân cần của mình một cách thoải mái như thế nào, và điều đó có thể khiến chúng ta muốn trở nên quảng đại như thế với những người xung quanh. Nói cách khác, nó có thể thúc đẩy chúng ta, những “môn đệ” của Ngài, trở nên giống như “Thầy” mình (Mt 10,25).

Thứ ba, chúng ta càng hiểu rằng Cha trên trời là Đấng ban phát lòng thương xót, thì chúng ta càng dễ dàng tuân theo lời kêu gọi đầy thách thức của Ngài là tha thứ “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). Ăn năn một cách khiêm nhường và nhận được sự tha thứ của Ngài có thể làm mềm lòng chúng ta và giúp chúng ta bước theo Thầy mình trên con đường thương xót.

Tất nhiên, chúng ta nên cố gắng giống Thiên Chúa hơn – nhưng chúng ta không nên cố gắng trở thành Thiên Chúa. Điều đó chỉ dẫn đến rắc rối và đau lòng. Thay vào đó, chúng ta nên chấp nhận Ngài là Cha yêu thương của mình và tin tưởng rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Sau tất cả, Ngài chỉ muốn những gì tốt nhất cho chúng ta.

“Lạy Cha, Cha là tình yêu và lòng thương xót hoàn hảo. Lạy Cha, con xin phó thác mình con cho Cha!”

Genesis 49:29-32; 50:15-26
Đừng sợ (St 50,19)

What were Joseph’s brothers thinking? They had already had a tearful reunion with him when he first revealed himself nearly two decades earlier (Genesis 45:1-8). Back then, Joseph made it clear that he had forgiven them for all the ways they had mistreated him. But here they were trying to secure his forgiveness once more. So Joseph reassured them: “Have no fear. . . . Even though you meant harm to me, God meant it for good” (50:19, 20). Why had they been so afraid?

Maybe it’s not so hard to fathom after all. Think about the times you have wondered whether a friend or family member has really forgiven you. Or think about the times you’ve questioned whether you should have forgiven someone else. It’s not always cut-and-dried. Forgiveness can be hard, and lingering memories of past hurts can resurface at any point and derail us.

Maybe this is why we can have a hard time believing in God’s unconditional, once-and-for-all mercy. We imagine that God is just as likely to change his mind as we are. Or having fallen again into some sin we had previously confessed, we picture God losing patience with us and withholding his mercy.

If this describes you, there’s one place you can always go for reassurance: to the foot of the cross of Christ. That cross is the clearest testimony that God’s love for you is not based on your track record or how sinless you are. As St. Paul wrote, “God proves his love for us in that while we were still sinners Christ died for us” (Romans 5:8, emphasis added). Jesus didn’t wait for you to prove yourself. He went to the cross and won your salvation long before you were born!

You don’t have to convince God to forgive you. And you certainly don’t have to convince him to forgive you over and over again. He loves you-simply, completely, and eternally.

“Thank you, Father, for being so merciful!”

Các anh của Giuse đang nghĩ gì? Họ đã có một cuộc hội ngộ đầy nước mắt với ông khi ông lần đầu tiên lộ diện gần hai thập kỷ trước đó (St 45,1-8). Khi đó, Giuse nói rõ rằng ông đã tha thứ cho họ về tất cả những cách họ đã đối xử tệ với ông. Nhưng ở đây, họ lại cố gắng bảo đảm sự tha thứ của anh ta. Vì vậy, Giuse trấn an họ: “Đừng sợ. . . Mặc dù các anh có ý làm hại em, nhưng Thiên Chúa có ý làm điều tốt cho em” (50,19-20). Tại sao họ lại sợ hãi như vậy?

Có lẽ nó không quá khó để hiểu sau tất cả. Hãy nghĩ về những lần bạn tự hỏi liệu một người bạn hoặc thành viên gia đình có thực sự tha thứ cho bạn hay không. Hoặc nghĩ về những lần bạn đặt câu hỏi liệu bạn có nên tha thứ cho người khác hay không. Nó không phải lúc nào cũng được giải quyết. Có thể khó tha thứ và những ký ức còn sót lại về những tổn thương trong quá khứ có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào và làm chúng ta chệch hướng.

Có thể đây là lý do tại sao chúng ta khó tin vào lòng thương xót vô điều kiện, một lần đủ cho tất cả của Thiên Chúa. Chúng ta tưởng tượng rằng Thiên Chúa cũng có thể thay đổi ý định giống như chúng ta. Hoặc khi lại phạm một tội lỗi nào đó mà chúng ta đã thú nhận trước đó, chúng ta hình dung Chúa mất kiên nhẫn với chúng ta và rút lại lòng thương xót của Ngài.

Nếu điều này mô tả về bạn, thì có một nơi mà bạn luôn có thể đến để trấn an: dưới chân thập tự giá của Đức Kitô. Thập tự giá đó là bằng chứng rõ ràng nhất rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn không dựa trên thành tích của bạn hay bạn vô tội như thế nào. Như Thánh Phaolô đã viết, “Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đức Kitô đã chịu chết vì chúng ta” (Rm 5,8; phần nhấn mạnh được thêm vào). Chúa Giêsu không đợi bạn chứng tỏ bản thân. Ngài đã đi đến thập tự giá và giành được sự cứu rỗi của bạn từ rất lâu trước khi bạn được sinh ra!

Bạn không cần phải thuyết phục Chúa tha thứ cho bạn. Và bạn chắc chắn không cần phải thuyết phục Ngài tha thứ cho bạn hết lần này đến lần khác. Ngài yêu bạn – đơn giản, trọn vẹn và vĩnh viễn.

“Lạy Cha, con cảm ơn cha, vì Cha đã rất nhân từ!”

Comments are closed.

phone-icon