Why are you afraid, O men of little faith? – Suy niệm ngày 04.07.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, July 4, 2023 

“Why are you afraid, O men of little faith?”

Scripture:  Matthew 8:23-27  

23 And when he got into the boat, his disciples followed him.  24 And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves; but he was asleep.  25 And they went and woke him, saying, “Save, Lord; we are perishing.” 26 And he said to them, “Why are you afraid, O men of little faith?” Then he rose and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.  27 And the men marveled, saying, “What sort of man is this, that even winds and sea obey him?”

Thứ Ba, ngày 04.07.2023

Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!

Mt 8, 23-27

23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! “26 Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! ” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.27 Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? “

Meditation: How can we fight fear with faith? Jesus’ sleeping presence on the storm-tossed sea reveals the sleeping faith of his disciples (Matthew 8:25). They feared for their lives even though their Lord and Master was with them in the boat. They were asleep to Christ while he was present to them in their hour of need.

Why are you afraid?

The Lord is ever present to us. And in our time of testing he asks the same question: Why are you afraid? Have you no faith (Matthew 8:26)? Do you recognize the Lord’s presence with you, especially when you meet the storms of adversity, sorrow, and temptation? Whenever we encounter trouble, the Lord Jesus is there with the same reassuring message: “It is I, do not be afraid” (Matthew 14:27).

Faith nourished with the word of God

What are the characteristics of faith and how can we grow in it? Faith is an entirely free gift that God makes to us. Believing is only possible by grace and the help of the Holy Spirit, who moves the heart and who opens the eyes of the mind to understand and accept the truth which God has revealed to us. Faith enables us to relate to God rightly and confidently, with trust and reliance, by believing and adhering to his word, because he is utterly reliable and trustworthy. If we want to live, grow, and persevere in faith, then it must be nourished with the word of God.

Let the love of Christ rule your heart and mind

Fear does not need to cripple us from taking right action or rob us of our trust and reliance on God. Courage working with faith enables us to embrace God’s word of truth and love with confidence and to act on it with firm hope in God’s promises. The love of God strengthens us in our faith and trust in him and enables us to act with justice and kindness towards our neighbor even in the face of opposition or harm. Do you allow the love of Jesus Christ to rule in your heart and mind, and to move your will to choose what is good in accordance with his will?

“Lord Jesus, increase my faith in your redeeming love and power that I may always recognize your abiding presence with me. Give me courage and strength to face every difficulty, trial, and temptation with trust in your saving help and guiding presence.”

Suy niệm: Chúng ta chống lại sự sợ hãi với đức tin như thế nào? Sự hiện diện của Đức Giêsu đang ngủ khi biển cả nổi sóng gió bão táp cho thấy đức tin đang ngủ của các môn đệ (Mt 8,25). Họ lo lắng cho mạng sống của họ, thậm chí ngay khi Chúa và Thầy của họ đang ở với họ trên thuyền. Đối với Đức Giêsu Kitô họ đang ngủ và Người xuất hiện trong giờ phút khẩn cấp của họ.

Tại sao anh em sợ hãi?

Chúa luôn luôn hiện diện với chúng ta. Và trong thời gian chúng ta bị thử thách, Người hỏi chúng ta cùng một câu hỏi: Tại sao các con sợ hãi? Các con không có đức tin sao (Mt 8,26)? Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa với bạn, đặc biệt khi bạn gặp sóng gió của nghịch cảnh, đau khổ, buồn phiền, và cám dỗ không? Bất cứ khi nào chúng ta gặp vấn đề, Thiên Chúa ở đó với cùng một sứ điệp an ủi:“Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27).

Đức tin được nuôi dưỡng bằng lời Chúa

Những đặc tính của đức tin là gì và làm sao chúng ta có thể lớn lên trong nó? Đức tin là ân huệ hoàn toàn nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Việc tin tưởng chỉ khả thi bởi ơn sủng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng đánh động tâm hồn và mở mắt tâm trí để hiểu và đón nhận chân lý mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Đức tin giúp chúng ta quan hệ với Thiên Chúa cách đúng đắn và tự tin, với sự tin cậy và tín nhiệm, bằng việc tin và gắn bó với lời của Người, bởi vì Người hoàn toàn xác thật và đáng tin cậy. Nếu chúng ta muốn sống, lớn lên, và kiên vững trong đức tin, thì nó phải được lời Chúa nuôi dưỡng.

Hãy để tình yêu của Đức Kitô cai trị lòng trí bạn

Sự sợ hãi không làm chúng ta tê liệt để làm điều đúng hay cướp khỏi chúng ta sự tin cậy và tín nhiệm vào Thiên Chúa. Lòng can đảm hợp tác với đức tin giúp chúng ta đón nhận lời chân lý và tình yêu của Thiên Chúa với sự tin tưởng và hành động với niềm hy vọng vững vàng vào những lời hứa của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa củng cố chúng ta trong đức tin và tin cậy nơi Người và giúp chúng ta hành động theo công lý và nhân hậu với tha nhân, ngay khi đối diện với sự chống đối hay thiệt hại. Bạn có để cho tình yêu Đức Giêsu Kitô cai trị tâm trí bạn và đánh động ý chí bạn chọn lựa những gì tốt lành theo ý Người không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng đức tin của con vào tình yêu cứu độ và sức mạnh của Chúa để con luôn luôn nhận ra sự hiện diện liên lỉ của Chúa với con. Xin ban cho con lòng can đảm và sức mạnh để đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, và cám dỗ với sự tin cậy vào sự trợ giúp cứu độ và sự hiện diện hướng dẫn của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon