Why are you afraid? – Suy niệm theo WAU ngày 04.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Why are you afraid? (Mt 8:26)

It is easy to wonder how Jesus could chastise the disciples for having “little faith” (Matthew 8:26). They were, after all, in the middle of a violent storm and in danger of drowning. They did not know the future and could not have known that Jesus would miraculously calm the storm. Were they supposed to sleep too and let the boat just sail itself?

The disciples were dealing with a deep-seated fear-one that we all experience when we are in danger or facing death. But Jesus wasn’t afraid. Why? Because he knew that whatever happened in the boat that day, his Father was holding him in the palm of his hand. He knew that nothing-no storm, no waves, no danger at all-could separate him from his Father. As St. Paul later wrote so confidently, “Whether we live or die, we are the Lord’s” (Romans 14:8).

This kind of faith-the same faith that Jesus had-can help prevent us from being terrified even when we feel utterly lost and exposed. And not only when we’re in physical danger, but in other frightening situations as well.

Jesus knows that, like the disciples in the storm, we all struggle with fear. He also knows that, like the disciples, we need more faith. That faith comes from a trusting relationship with our Father. The more secure we are in the knowledge that we are the sons and daughters of a loving, all-powerful God, the less we have to fear. We can trust that God is with us and cares for us, even if it sometimes seems like he is “sleeping.”

After Jesus’ death and resurrection, the disciples faced many more precarious, life-threatening situations. Yet they still preached the good news with courage and boldness. They grew in their faith and trust of the Father, and so can we.

Today, sit with the image of Jesus sleeping in the back of the boat surrounded by terrifying wind and waves. There is the Son, completely secure in the knowledge that his Father loves him and provides for him. This is the trust that Jesus had in his Father. And this is the trust he wants to give you.

“Jesus, I will trust in you, even when it seems you are ‘sleeping.’”

Tại sao anh em lại sợ hãi? (Mt 8,26)

Thật dễ dàng để tự hỏi làm thế nào Chúa Giêsu có thể trừng phạt các môn đệ vì “kém đức tin” (Mt 8,26). Dù sao thì họ cũng đang ở giữa một cơn bão dữ dội và có nguy cơ bị chết đuối. Họ không biết trước tương lai và không thể biết rằng Chúa Giêsu sẽ làm dịu cơn bão một cách kỳ diệu. Có phải họ cũng phải ngủ và để con thuyền tự lái không?

Các môn đệ đang đối mặt với nỗi sợ hãi sâu thẳm – một nỗi sợ hãi mà tất cả chúng ta đều trải qua khi gặp nguy hiểm hoặc đối mặt với cái chết. Nhưng Chúa Giêsu không sợ. Tại sao? Bởi vì Ngài biết rằng bất cứ điều gì xảy ra trên thuyền ngày hôm đó, Cha Ngài đều nắm Ngài trong lòng bàn tay. Ngài biết rằng không có gì – không có bão, không có sóng, không có nguy hiểm – có thể tách Ngài ra khỏi Cha của mình. Như thánh Phaolô sau này đã tự tin viết như vậy: “Dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa” (Rm 14,8).

Loại đức tin này – cùng đức tin mà Chúa Giêsu có – có thể giúp chúng ta không bị kinh hãi ngay cả khi chúng ta cảm thấy hoàn toàn mất mát và nguy hiểm. Và không chỉ khi chúng ta gặp nguy hiểm về thể chất, mà còn trong những tình huống đáng sợ khác.

Chúa Giêsu biết rằng, giống như các môn đệ trong cơn bão, tất cả chúng ta đều phải vật lộn với nỗi sợ hãi. Ngài cũng biết rằng, giống như các môn đệ, chúng ta cần có thêm đức tin. Đức tin đó đến từ mối tương quan tin cậy với Cha của chúng ta. Chúng ta càng an toàn khi biết rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa yêu thương, toàn năng, thì chúng ta càng ít phải sợ hãi. Chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa ở với chúng ta và quan tâm đến chúng ta, ngay cả khi đôi khi có vẻ như Ngài đang “ngủ”.

Sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, các môn đệ phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, họ vẫn rao giảng Tin mừng một cách can đảm và táo bạo. Họ lớn lên trong đức tin và sự trông cậy của họ đối với Chúa Cha, và chúng ta cũng vậy.

Hôm nay, ngồi với hình ảnh Chúa Giêsu ngủ yên sau con thuyền bị bao vây bởi sóng gió kinh hoàng. Có Chúa Con, hoàn toàn an toàn khi biết rằng Cha yêu thương mình và quan phòng cho mình. Đây là sự tin cậy mà Chúa Giêsu có nơi Cha Ngài. Và đây là niềm tin mà Ngài muốn dành cho bạn.

“Lạy Chúa, con sẽ tin cậy nơi Chúa, ngay cả khi Chúa có vẻ như đang “ngủ”.”

Genesis 19:15-29
Đừng nhìn lại phía sau (St 19,17)

Lot and his family had been warned. God was allowing them to flee the city of Sodom before its destruction, with one condition: they must not look back. Lot’s wife didn’t listen, however, and she was turned into a pillar of salt.

So why did she disobey God’s message through his angels? She might have wanted to see if God would really carry out the punishment of Sodom that he had threatened. Or maybe she grieved for the loss of her home and her sons-in-law and wanted just one last farewell glance (Genesis 19:14). Whatever the case, she paid dearly for her failure to listen to God.

This story shows us that following God’s commands is important, even when we don’t fully understand the reasons behind them. We won’t be turned into a pillar of salt for our transgressions, but our disobedience will affect our relationship with the Lord. Our Father always knows what is best for us, and he gives us his commandments, not to constrain us, but to allow us to grow in holiness and draw closer to him. Not to mention, the more we listen to God and do what he is calling us to do, the more he can use us to share the gospel and reflect his love to the world.

This story also shows us that sometimes the Lord asks us to flee from something that is harming us, something we should leave behind because things will end badly if we don’t. It might be a habitual sin pattern or a situation that continually subjects us to temptation. It might be an unhealthy relationship. Whatever it is, God wants us to move forward in following him. Looking back on what we are losing just makes it all the harder to do that.

For your prayer today, reflect on whether God is asking you to flee from something that is not his will for you. If so, make a resolution to obey him. It might be painful to do, and you may need to keep asking for his grace to stay the course. But trust that God has something so much better for you ahead. And don’t look back!

“Father, you know what’s best for me. Help me to listen to you in all things.”

Lót và gia đình ông đã được cảnh báo. Thiên Chúa cho phép họ chạy trốn khỏi thành Sôđôma trước khi nó bị hủy diệt, với một điều kiện: họ không được nhìn lại. Tuy nhiên, vợ của Lót không nghe và bà bị biến thành tượng muối.

Vậy tại sao bà không tuân theo thông điệp của Chúa thông qua các thiên thần của Ngài? Có lẽ bà muốn xem Thiên Chúa có thực sự thi hành sự trừng phạt thành Sôđôma mà Ngài đã đe dọa hay không. Hoặc có thể bà đau buồn vì mất nhà cửa, mất con rể và chỉ muốn nhìn lần cuối từ biệt (St 19,14). Dù thế nào đi chăng nữa, bà đã phải trả giá đắt cho việc không lắng nghe Thiên Chúa.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng tuân theo mệnh lệnh của Chúa là điều quan trọng, ngay cả khi chúng ta không hiểu hết lý do đằng sau chúng. Chúng ta sẽ không bị biến thành tượng muối cho những sự phạm lỗi của mình, nhưng sự bất tuân của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mối tương quan của chúng ta với Chúa. Cha của chúng ta luôn biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta các điều răn của Ngài, không phải để ép buộc chúng ta, nhưng để cho phép chúng ta lớn lên trong sự thánh thiện và đến gần Ngài hơn. Chưa kể, chúng ta càng lắng nghe Chúa và làm theo những gì Ngài kêu gọi chúng ta làm, thì Ngài càng có thể sử dụng chúng ta để chia sẻ Tin mừng và phản ánh tình yêu của Ngài cho thế giới.

Câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy rằng đôi khi Chúa yêu cầu chúng ta chạy trốn khỏi điều gì đó đang làm hại chúng ta, điều gì đó mà chúng ta nên bỏ lại phía sau vì mọi việc sẽ kết thúc tồi tệ nếu chúng ta không làm thế. Đó có thể là một thói quen phạm tội hoặc một tình huống khiến chúng ta liên tục bị cám dỗ. Đó có thể là một mối tương quan không lành mạnh. Dù đó là gì đi nữa, Thiên Chúa muốn chúng ta tiến bước theo Ngài. Nhìn lại những gì chúng ta đang đánh mất chỉ khiến chúng ta khó làm được điều đó hơn.

Đối với lời cầu nguyện của bạn ngày hôm nay, hãy suy gẫm xem liệu Chúa có đang yêu cầu bạn chạy trốn khỏi điều gì đó không phải là ý muốn của Ngài dành cho bạn hay không. Nếu vậy, hãy quyết tâm vâng lời Ngài. Điều đó có thể gây đau đớn và bạn có thể cần phải tiếp tục cầu xin ân sủng của Ngài để tiếp tục hành trình. Nhưng hãy tin tưởng rằng Chúa có điều gì đó tốt hơn rất nhiều dành cho bạn ở phía trước. Và đừng nhìn lại!

“Lạy Cha, Cha biết điều gì là tốt nhất cho con. Xin giúp con lắng nghe Cha trong mọi sự.”

Comments are closed.

phone-icon