Herod feared John – a righteous and holy man – Suy niệm ngày 29.08.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, August 29, 2023

“Herod feared John – a righteous and holy man”

Scripture:  Mark 6:17-29 

17 For Herod had sent and seized John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip’s wife; because he had married  her. 18 For John said to Herod, “It is not lawful for you to have your brother’s wife.” 19 And Herodias had a grudge against him, and wanted to kill him. But she could not, 20 for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. When he heard him, he was much perplexed; and yet he  heard him gladly. 21 But an opportunity came when Herod on his birthday gave a banquet for his courtiers and officers and the leading men of Galilee.  22 For when Herodias’ daughter came in and danced, she pleased Herod and his guests; and the king said to the girl, “Ask me for whatever you  wish, and I will grant it.” 23 And he vowed to her, “Whatever you ask me, I will give you, even half of my kingdom.” 24 And she went out, and said to her mother, “What shall I ask?” And she said, “The head of John the baptizer.” 25 And she came in immediately with haste to the king, and asked, saying, “I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter.” 26 And the king was exceedingly sorry; but because of his oaths and his guests he did not want to break his word to her. 27 And immediately the king sent a soldier of the guard and gave orders to bring his head. He went and beheaded him in the prison, 28 and brought his head on a platter, and gave it to the girl; and the girl gave it to her mother. 29 When his disciples heard of it, they came and took his body, and laid it in a tomb.

Thứ Ba, ngày  29.08.2023

Vua Herode sợ Gioan – người công chính và thánh thiện

Mc 6, 17-29

17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê,18 mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài! “19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được.20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê.22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.”23 Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.”24 Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây? ” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả.”25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.”26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục,28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

Meditation:  Are you prepared to be a witness, and if necessary, a martyr for Jesus Christ? John the Baptist bridged the Old and New Testaments. He is the last of the Old Testament prophets who pointed the way to the Messiah. He is the first of the New Testament witnesses and martyrs. Jesus equated the coming of his kingdom with violence. From the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven has suffered violence, and men of violence take it by force (Matthew 11:12)John suffered violence for announcing that the kingdom of God was near. He was thrown into prison and then beheaded. 

Whose pleasure do you seek?

King Herod, the most powerful and wealthy man in Judea, had everything he wanted, except a clear conscience and peace with God. Herod had respected and feared John the Baptist as a great prophet and servant of God. John, however did not fear to rebuke Herod for his adulterous relationship with his brother’s wife. John ended up in prison because of Herodias’ jealousy. Herod, out of impulse and a desire to please his family and friends, had John beheaded.

Why did Herod put John to death when he knew him to be a righteous and holy man? Herod’s power and influence were badly flawed. He was more bent on pleasing others and making friends than on doing what was right and just in the sight of God. He could take a strong stand on the wrong things when he knew the right. Such a stand, however, was a sign of weakness and cowardice.

God is our help and our strength 

Where do you get the strength of will and heart to choose what is right and to reject what is wrong and sinful? The Lord Jesus gives strength and courage to those who humbly acknowledge their dependence on him. The Lord knows our weaknesses better than we do. He pardons and heals those who ask for his mercy and forgiveness. In whatever situation we find ourselves the Lord is there to guide and direct us. Do you seek the Lord’s strength and wisdom? Ask with expectant faith and trust in the Lord’s help and grace.

The love of Christ is stronger than death

Since the martyrdom of John the Baptist to the present time, the kingdom of God has suffered violence and persecution at the hands of violent people. The blood of Christian martyrs throughout the ages bear witness to this fact. Their testimony to the truth of the Gospel and their willingness to suffer and die for their faith prove victory rather than defeat for the kingdom of God. What fuels their faith and courage in the face of suffering, persecution, and death? They know and believe with the “eyes of faith” that nothing in this present world can separate us from the love of God in Christ Jesus (Romans 8:35-39).

Power to witness the love and mercy of Jesus Christ

What gives us the power, boldness, and courage to witness to Jesus Christ and to the truth of the Gospel? The Holy Spirit fills us with courage, love, and boldness to make Jesus Christ known and loved. We do not need to fear those who oppose the Gospel, because the love of Jesus Christ is stronger than fear and death itself. His love conquers all, even our fears and timidity in the face of opposition and persecution. We can trust in his grace and help at all times. Are you ready to make the Lord Jesus known and loved, and if necessary to suffer for his sake and the sake of the Gospel? Ask the Lord Jesus to fill you with the power and grace of the Holy Spirit.

“Lord Jesus Christ, give me faith, boldness, and courage to stand firm in the truth of the Gospel and to not waver in my testimony of your love and mercy. Give me hope and joy in the promise of everlasting life with you in your kingdom.”

Suy niệm:  Bạn có sẵn sàng làm nhân chứng, và nếu cần thiết, làm tử đạo cho Đức Giêsu Kitô không? Gioan tẩy giả là cầu nối giữa Cựu ước và Tân ước. Ông là người cuối cùng trong số các ngôn sứ của Cựu ước, đã chỉ ra con đường tới Đấng Mêsia. Ông là người đầu tiên trong số các chứng nhân và tử đạo của Tân ước. Đức Giêsu đồng hoá vương quốc sắp tới với sự nỗ lực. Từ thời ông Gioan tẩy giả cho đến bây giờ, nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức mới chiếm được (Mt 11,12). Gioan đã chịu đau khổ cho việc công bố rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Ông bị ném vào ngục và sau đó bị chém đầu.

Bạn tìm kiếm niềm vui của ai?

Vua Hêrôđê, người quyền lực và giàu có nhất ở Giuđêa, có mọi thứ mình muốn, ngoại trừ lương tâm trong sạch và bình an với Thiên Chúa. Vua Hêrôđê kính trọng và sợ Gioan tẩy giả vì ngài là ngôn sứ lớn và tôi tớ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Gioan đã không sợ để khiển trách Hêrôđê vì mối quan hệ tà dâm với vợ của anh mình. Gioan đã kết thúc đời mình trong ngục bởi vì sự ghen ghét của bà Herodia. Vua Hêrôđê vì sự bốc đồng và ước muốn làm vui lòng gia đình và bạn hữu mình nên đã chém đầu Gioan.

Tại sao vua Hêrôđê giết Gioan khi ông biết Gioan là một người công chính và thánh thiện? Quyền lực và uy tín của Hêrôđê đã bị rạn nứt kinh khủng. Ông thà cúi mình làm vui lòng người khác hơn là thực hiện những gì đúng đắn và công chính trước mặt Thiên Chúa. Ông có quan điểm mạnh mẽ về những điều sai trái khi ông biết điều thiện. Tuy nhiên, quan điểm như thế là một dấu chỉ của sự yếu đuối và hèn nhát.

Thiên Chúa  là sự trợ giúp và sức mạnh của chúng ta

Bạn lấy được sức mạnh cho ý chí và tâm hồn từ đâu để chọn lựa những gì là đúng và loại bỏ những gì là sai và tội lỗi? Chúa Giêsu ban cho sức mạnh và sự can đảm cho những ai khiêm tốn nhận biết sự phụ thuộc của họ vào Người. Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta hơn cả chúng ta biết về nó nữa. Người tha thứ và chữa lành cho những ai cầu xin lòng thương xót và tha thứ của Người. Trong mọi tình huống, chính chúng ta nhận thấy Chúa đang ở đó để hướng dẫn và dìu dắt chúng ta. Bạn có tìm kiếm sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa không? Hãy cầu xin với lòng tin kiên vững và trông cậy vào sự trợ giúp và ơn sủng của Chúa.

Tình yêu của Đức Kitô mạnh hơn sự chết

Từ lúc Gioan chịu tử đạo của cho tới ngày hôm nay, vương quốc Thiên Chúa đã chịu đau khổ và bách hại trong tay những người bạo lực. Máu của các tín hữu tử đạo qua các thời minh chứng cho sự kiện này. Lời chứng của họ về sự thật Tin mừng và sự sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết cho niềm tin đã minh chứng sự chiến thắng hơn là thất bại vì nước Chúa. Điều gì đốt cháy lòng tin và sự can đảm của họ khi đối mặt với đau khổ, bách hại, và cái chết? Họ nhận biết và tin tưởng với “đôi mắt đức tin” rằng không có gì trong thế giới này có thể chia cắt chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu (Rm 8,35-39).

Sức mạnh làm chứng cho tình yêu và thương xót của Đức Giêsu Kitô

Điều gì ban cho chúng ta sức mạnh, lòng can đảm, và dũng khí để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và cho chân lý Tin mừng? Chúa Thánh Thần đổ đầy chúng ta với sự can đảm, tình yêu, và sức mạnh để làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không cần sợ hãi những ai chống lại Tin mừng, vì tình yêu của Đức Giêsu Kitô mạnh hơn cả sự sợ hãi và cái chết. Tình yêu của Người chiến thắng tất cả, thậm chí những nỗi sợ hãi và rụt rè khi đối diện với sự chống đối và bách hại. Chúng ta có thể trông cậy vào ơn sủng và sự trợ giúp của Ngài trong mọi lúc. Bạn có sẵn sàng làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Đức Kitô, và nếu cần thiết sẽ chịu đau khổ vì Người và vì Tin mừng không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu ban cho bạn sức mạnh và ơn sủng của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban cho con niềm tin, lòng can đảm, và dũng khí để đứng vững trong sự thật của Tin mừng và không bị dao động trong sự minh chứng về tình yêu và ơn sủng của Chúa. Xin ban cho con niềm hy vọng và niềm vui trong lời hứa về sự sống vĩnh cửu với Chúa trong vương quốc của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon