True beauty and goodness come from within – Suy niệm theo WAU ngày 30.08.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, August 30, 2023

True beauty and goodness come from within

Scripture:  Matthew 23:27-32

27 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you are like white washed tombs, which outwardly appear beautiful, but within they are full of dead men’s bones and all uncleanness. 28 So you also outwardly appear righteous to men, but within you are full of hypocrisy and iniquity. 29 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, 30 saying, `If we had lived in the days of our fathers, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets.’ 31 Thus you witness against yourselves, that you are sons of those who murdered the prophets. 32 Fill up, then, the measure of your fathers.

Thứ Tư, ngày 30.08.2023

Vẻ đẹp và sự tốt lành đích thật đến từ bên trong

Mt 23, 27-32

27 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!29 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính.30 Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.”31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

Meditation: How can you tell if someone is real or fake, genuine or counterfeit? Outward appearances can be deceptive. Isaiah prophesied that the Messiah would not judge by what his eyes see, or decide by what his ears hear; but with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth (Isaiah 11:3-4). The heart reveals the true intentions and attitudes that form the way we think of others and treat them. Jesus used strong language to warn the religious leaders and teachers about the vanity of outward appearance and pretense – wearing a mask that hides the true intentions and thoughts of the heart. In Palestine tombs were often placed by the sides of roads. They were painted white which made them glisten in the midday sun, especially around the time of the great feasts, so that people would not accidentally touch them and incur ritual impurity.

True beauty and goodness come from within

Jesus equates true beauty and goodness with a clean heart and mind that is set on God and his way of love and goodness and sin with a corrupt mind and heart that is set on doing what is wrong and evil. Jesus issued a stern warning to the scribes and Pharisees not to condemn them but to call them to examine their hearts in the light of God’s truth and holiness. Jesus called them hypocrites because their hearts were set on pleasing themselves rather than God. A hypocrite is an actor or imposter who says one thing but does the opposite or who puts on an outward appearance of doing good while inwardly clinging to wrong attitudes, selfish desires and ambitions, or bad intentions. Many scribes and Pharisees had made it a regular practice to publicly put on a good show of outward zeal and piety with the intention of winning greater honors, privileges, and favors among the people.

Sin is ugly because it corrupts heart and mind

Jesus warns that what truly corrupts a person is not external ritual impurity but the impurity of wrong and sinful attitudes that come from within a person’s mind and heart – such as pride, greed, sloth, envy, hatred, gluttony, and lust – these are what produce sinful habits (vices) and ways of speaking, acting, judging, and treating others. That is why every good deed is beautiful in God’s sight and every wrong or sinful deed is ugly in his sight. The scribes and Pharisees were intensely religious in their outward observances, but their outward show didn’t match the inner reality of the state of their minds and hearts. They not only neglected the poor and the weak, but they were intolerant towards anyone who challenged their idea of religion. That is why so many of the prophets in past ages – who warned about tolerating evil desires and unjust behavior towards one’s neighbor – were persecuted and even killed by their own rulers and people.

Jesus chastised the religious leaders for being double-minded and for demanding from others standards which they refused to satisfy. They professed admiration for the prophets who spoke God’s word by building tombs in their honor. But their outward show of respect did not match their inward refusal to heed the prophets’ warning to turn away from sinful attitudes and from neglecting to lead their people – through teaching and their own example – in God’s way of love and holiness of life. They shut themselves to heaven and they hindered others from growing in the knowledge of God’s truth and goodness. They rejected Jesus as their Messiah because their hearts were blinded and hardened to the voice of God.

The Holy Spirit renews the heart and mind

True beauty, goodness, and piety come from within – from a heart that is set on pleasing God and a mind that is set on hearing and obeying God’s word. Jesus came to set us free from slavery to sin and harmful habits and addictions that lead us into wrong and sinful ways of thinking, acting, and relating to others. Only the humble of heart can receive from God true wisdom and understanding, pardon and healing. The Holy Spirit is ever ready to renew our minds and hearts and to lead us in God’s way of love and holiness. Ask the Holy Spirit to purify your heart and mind and to fill you with the power of God’s love and goodness.

“Lord Jesus, incline my heart to your wisdom and teach me your ways. Fill me with your Holy Spirit that I may love your ways and obey your word.”

Suy niệm:  Làm sao bạn có thể phân biệt được ai thật ai giả, thành thật hay giả vờ? Những diện mạo bên ngoài có thể là giả tạo. Ngôn sứ Isaia đã nói tiên tri rằng Đấng Mêsia sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở (Is 11,3-4). Tâm hồn bày tỏ những ý định và thái độ thật sự đã hình thành cách chúng ta suy nghĩ và hành xử với người khác. Đức Giêsu dùng lời nói mạnh mẽ để cảnh báo những người lãnh đạo tôn giáo về sự rỗng tuếch bên ngoài và giả bộ – mang mặt nạ để che đậy những ý định và suy nghĩ thật sự bên trong. Mồ mả ở Palestine thường được chôn cất bên đường. Chúng được tô trắng để làm nổi bật lúc ban ngày, đặc biệt vào thời gian có những ngày lễ lớn, để người ta không bị bất ngờ mà đụng đến chúng, mà mắc phải sự ô uế theo nghi thức.

Vẻ đẹp và tốt lành thật sự ở trong lòng

Đức Giêsu đồng hóa vẻ đẹp và sự tốt lành đích thật với tâm trí trong sạch hướng về Thiên Chúa và đường lối yêu thương và tốt lành của Người, và đồng hóa tội lỗi với tâm trí đồi bại hướng về những việc làm sai trái và xấu xa. Đức Giêsu đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với người kinh sư và Phariseu, không phải để kết án họ nhưng kêu gọi họ xét mình trong ánh sáng sự thật và thánh thiện của Thiên Chúa. Đức Giêsu gọi họ là giả hình bởi vì lòng họ chỉ muốn làm vui lòng mình hơn là Thiên Chúa. Người giả hình là diễn viên hay kẻ lừa đảo, nói một đàng làm một nẻo hay bề ngoài thì làm tốt nhưng bên trong lại có những thái độ sai trái, những ước muốn và những tham vọng ích kỷ, hay những ý định xấu xa. Nhiều vị kinh sư và người Phariseu thường công khai khoác dáng vẻ tốt lành, làm ra vẻ bên ngoài sốt sắng đạo đức với ý muốn được người khác kính trọng hơn, được những đặc ân hơn, và được người ta yêu mến hơn.

Tội lỗi xấu xa vì nó phá hủy tâm trí 

Đức Giêsu cảnh báo rằng những gì thật sự làm hư hoại con người không phải là sự ô uế theo nghi thức, nhưng là sự ô uế của những thái độ sai trái và tội lỗi, nảy sinh từ trong tâm trí của người ta – như kiêu ngạo, tham lam, lười biếng, ghen tị, hận thù, ham ăn, mê dâm dục – những điều phát sinh ra những thói quen và những cách thức tội lỗi qua nói năng, hành động, xét đoán, và hành xử với người khác. Đó là lý do tại sao mọi việc lành là tốt đẹp trong mắt của Thiên Chúa và mọi điều sai trái hay tội lỗi là xấu xa trong mắt Người. Các kinh sư và người Pharisêu rất đạo đức theo dáng vẻ bên ngoài, nhưng bề ngoài của họ không phù hợp với thực trạng bên trong của tâm hồn họ. Họ không chỉ bỏ mặc những người nghèo và yếu đuối, mà họ còn cố chấp với những ai đụng chạm tới quan điểm tôn giáo của họ. Đó là lý do tại sao nhiều ngôn sứ trong quá khứ – đã cảnh báo về những ước muốn xấu xa cố chấp và hành vi bất công đối với người khác – bị bắt bớ và thậm chí bị giết chết bởi những nhà lãnh đạo và dân của họ.

Đức Giêsu trừng phạt những nhà lãnh đạo tôn giáo về sự hai lòng và việc đặt ra cho người khác những tiêu chuẩn mà họ từ chối không thực hiện. Họ tuyên xưng lòng ngưỡng mộ đối với các ngôn sứ nói lời của Thiên Chúa bằng cách xây dựng mồ mả với sự tôn kính. Nhưng sự bày tỏ kính trọng bên ngoài của họ không phù hợp với lòng họ, từ chối lắng nghe lời cảnh báo của các ngôn sứ để từ bỏ những thái độ tội lỗi và việc quên lãng dẫn dắt dân chúng của họ – qua việc dạy dỗ và gương sáng của chính họ – trong đường lối yêu thương và thánh thiện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Họ đóng cửa trời cho chính mình, và ngăn cản người khác lớn lên trong sự hiểu biết chân lý và sự tốt lành của Thiên Chúa. Họ chống đối Đức Giêsu với tư cách là Đấng Mêsia, bởi vì lòng họ mù quáng và chai lì với tiếng nói của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần canh tân lòng trí

Vẻ đẹp, sự tốt lành, và đạo đức xuất phát từ bên trong – từ tâm hồn muốn làm vui lòng Thiên Chúa và từ trí óc muốn lắng nghe và vâng phục lời Chúa. Đức Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và những thói quen và nghiện ngập tai hại, dẫn dắt chúng ta vào những đường lối sai trái và tội lỗi trong suy nghĩ, hành động, và quan hệ với người khác. Chỉ những người khiêm nhường trong lòng mới có thể đón nhận từ Chúa sự khôn ngoan, sự hiểu biết, sự tha thứ, sự chữa lành đích thực. Chúa Thánh Thần luôn sẵn sàng đổi mới tâm trí chúng ta và dạy chúng ta đường lối yêu thương và thánh thiện của Thiên Chúa. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy lòng trí chúng ta và xin Người lấp đầy lòng chúng ta với ơn khôn ngoan và ơn hiểu biết lời Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hướng lòng con nghiêng về sự khôn ngoan của Chúa và dạy con đường lối của Người. Xin Chúa lấp đầy lòng con Thần Khí Chúa để con có thể yêu mến đường lối của Chúa và tuân giữ lời Người.”

Comments are closed.

phone-icon