Người đặt tay trên mọi người … – SN ngày 06.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, September 6, 2023

He laid his hands on every one and healed them

Scripture:  Luke 4:38-44

38 And he arose and left the synagogue, and entered Simon’s house. Now Simon’s mother-in-law was ill with a high fever, and they asked him about her. 39 And he stood over her and rebuked the fever, and it left her; and immediately she rose and served them. 40 Now when the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him; and he laid his hands on every one of them and healed them. 41 And demons also came out of many, crying, “You are the Son of God!” But he rebuked them, and would not allow them to speak, because they knew that he was the Christ. 42 And when it was day he departed and went into a lonely place. And the people sought him and came to him, and would have kept him from leaving them; 43 but he said to them, “I must preach the good news of the kingdom of God to the other cities also; for I was sent for this purpose.” 44 And he was preaching in the synagogues of Judea.

Thứ Tư, ngày 06.09.2023

Người đặt tay trên mọi người và chữa lành cho họ

Lc 4,38-44

38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa! ” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi.43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.

Meditation: Who do you take your troubles to? Jesus’ disciples freely brought their troubles to him because they found him ready and able to deal with any difficulty, affliction, or sickness which they encountered. When Simon Peter brought Jesus to his home for the Sabbath meal (right after Jesus preached in the synagogue in Capernaum), his mother-in-law was instantly healed because Jesus heard Simon’s prayer. Jesus could not avoid drawing a crowd wherever he went.

Jesus wants to set us free today

No one who asked Jesus for help was left disappointed. Jesus’ numerous healings and exorcisms demonstrated the power and authority of his word, the “good news of the kingdom of God.” When he rebuked the fever, it immediately left. When he rebuked the demons, they left as well. Why did the demons shudder at Jesus’ presence? They recognized that he was the Christ, the Son of God and that he had power to destroy their kingdom by releasing those bound by it. Jesus came to set us free from bondage to sin and evil. Do you seek freedom in Christ and trust in his power to set you free?

When Jesus and the disciples sought a lonely place to regroup and rest, they found instead a crowd waiting for them! Did they resent this intrusion on their hard-earned need for privacy and refreshment? Jesus certainly didn’t but welcomed them with open-arms. Jesus put human need ahead of everything else. His compassion showed the depths of God’s love and concern for all who are truly needy. Jesus gave the people the word of God and he healed them physically as well as spiritually.

Jesus never tires of hearing and answering our pleas

We can never intrude upon God nor exhaust his generosity and kindness. He is ever ready to give to those who earnestly seek him out. Do you allow Jesus to be the Lord and Healer in your personal life, family, and community? Approach him with expectant faith. God’s healing power restores us not only to health but to active service and care of others. There is no trouble he does not want to help us with and there is no bondage he can’t set us free from. Do you take your troubles to him with expectant faith that he will help you?

“Lord Jesus Christ, you have all power to heal and to deliver. There is no trouble nor bondage you cannot overcome. Set me free to serve you joyfully and to love and serve others generously. May nothing hinder me from giving myself wholly to you and to your service.”

 

Suy niệm:  Bạn thường bày tỏ các vấn đề với ai? Các môn đệ Đức Giêsu thoải mái bày tỏ các vấn đề của mình với Người, bởi vì họ thấy Người luôn sẵn sàng giải quyết với bất cứ khó khăn, đau khổ, bệnh tật mà họ gặp phải. Khi Simon Phêrô dẫn Đức Giêsu về nhà mình để dùng bữa ngày Sabát (ngay sau khi Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường Caphanaum), mẹ vợ của ông ngay lập tức được chữa lành bởi vì Đức Giêsu đã nhận lời khẩn cầu của Simon. Đức Giêsu không thể trốn tránh khỏi đám đông những nơi Người đến.

Đức Giêsu muốn giải thoát chúng ta hôm nay

Vì không ai đến cầu xin Người giúp đỡ mà lại ra về thất vọng. Vô số lần chữa lành bệnh tật và trừ quỷ của Đức Giêsu đã chứng tỏ quyền năng của Lời Người, “Tin mừng của nước Chúa”. Khi Người quở trách cơn sốt, nó liền biến mất lập tức. Khi Người quở trách ma quỷ, chúng cũng phải tháo chạy. Tại sao ma quỷ run sợ trước sự hiện diện của Đức Giêsu? Thưa bởi vì chúng nhận ra Người là Đức Kitô, Con Thiên Chúa và Người có quyền năng tiêu diệt vương quốc của chúng qua việc tháo cởi xiềng xích của những người bị chúng ràng buộc. Đức Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ tội lỗi và sự dữ. Bạn có tìm kiếm tự do trong Đức Kitô và tin tưởng quyền năng của Người giải thoát bạn tự do không?

Khi Đức Giêsu và các môn đệ tìm kiếm một nơi vắng vẻ để tụ họp và nghỉ ngơi, ngay lập tức họ phát hiện có đám đông dân chúng đang chờ các ngài! Các ngài có bực tức về việc quấy rầy này trong lúc cần sự yên tĩnh và riêng tư không? Chắc hẳn Đức Giêsu đã không bực tức mà còn mở rộng đôi tay đón chào họ. Đức Giêsu đặt nhu cầu của con người lên hàng đầu hơn mọi thứ khác. Lòng trắc ẩn của Người bày tỏ tình yêu và sự quan tâm sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho mọi người thật sự thiếu thốn và nghèo khổ. Đức Giêsu đem lại cho con người Lời Chúa, và Người chữa lành thân xác và tâm hồn của họ.

Đức Giêsu không bao giờ mệt mỏi lắng nghe và đáp lại lời cầu xin của chúng ta

Chúng ta không bao giờ có thể làm cho Người bực bội hay mệt mỏi về sự quảng đạivà lòng nhân lành của Người. Người luôn sẵn sàng ban ơn cho những ai thành tâm tìm kiếm Người. Bạn có để cho Đức Giêsu làm Chúa và Đấng chữa lành trong cuộc đời bạn, gia đình bạn, và cộng đoàn bạn không? Hãy đến với Người với một đức tin kiên vững. Quyền năng chữa lành của Chúa phục hồi cho chúng ta không chỉ về sức khỏe mà còn phục hồi năng lực phục vụ và quan tâm đến tha nhân nữa. Không có vấn đề nào mà Người không muốn giúp chúng ta, và cũng không có sự bó buộc nào mà Người không thể giải thoát giúp chúng ta. Bạn có đem những vấn đề của mình đến cho Người với lòng tin kiên vững rằng Người sẽ giúp bạn không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa có mọi quyền năng để chữa lành và giải thoát. Không một vấn đề hay sự bó buộc nào mà Chúa không vượt thắng. Xin giải thoát con được tự do để con phụng sự Chúa trong hân hoan, và yêu thương và phục vụ tha nhân một cách quảng đại. Ước mong không có gì ngăn cản con hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa và cho việc phụng sự Chúa.

Comments are closed.

phone-icon