You will see the angels of God – Suy niệm ngày 29.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, September 29, 2023 

“You will see the angels of God”

Scripture: John 1:47-51 

47 Jesus saw Nathanael coming to him, and said of him, “Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile!” 48 Nathanael said to him, “How do you know me?” Jesus answered him, “Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.” 49 Nathanael answered him, “Rabbi, you are the Son of God! You are the King of Israel!” 50 Jesus answered him, “Because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You shall see greater things than these.” 51 And he said to him, “Truly, truly, I say to you, you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.”

 

Thứ Sáu, ngày 29.09.2023           

Anh em sẽ nhìn thấy các thiên sứ của Thiên Chúa

Ga 1,47-51

47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! “50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Meditation: What would you give to see beyond the visible – to “see heaven opened and to behold the angels” who stand in God’s presence? When Philip brought his friend Nathanael to see Jesus, Jesus did the unthinkable! He brought revelation to Nathanael – revelation of how God looks at each one of us in the very depths of our hearts and invites us into intimate communion with him in his heavenly court. Nathanael was very startled that Jesus could know him and understand what was in his heart even before Nathanael had the opportunity to speak with Jesus.

God’s word brings blessing and refreshment for those who reflect on it

What is the significance of Jesus’ revelation of seeing Nathanael “under the fig tree”? For the people of Israel, the fig tree was a symbol of God’s peace and blessing (1 Kings 4:24b-25, Micah 4:4). It provided shade from the midday sun and a cool refreshing place to retreat, pray, and reflect on God’s word. Rabbis often gathered their disciples under the shade of the fig to teach them the wisdom and revelation of God from the Scriptures. The rabbis had an expression for comparing the fig tree to being nourished with God’s word in Scripture, “He who tends the fig tree will eat its fruit.”

Jesus offers the greatest gift possible – peace and friendship with God

It is very likely that Nathanial had been thinking about God “under his fig tree” and reflecting on God’s promise in the Scriptures to send a Messiah King who would free his people from sin and oppression and usher in God’s kingdom of righteousness and peace for the whole world. Perhaps Nathanael dozed off for a midday nap and dreamt of God’s kingdom like Jacob had dreamt when God gave him a vision of a great ladder which united earth with heaven (see Genesis 28:12-17). Through the gift of revelation Nathanael recognized that Jesus was truly the Messiah, the everlasting “Son of God and King of Israel” (John 1:49).  The Lord Jesus offered to Nathanael the greatest gift possible – the gift of friendship with God and free access to God’s throne in heaven.

Jesus promises that we will dwell with the living God

What does Jesus mean when he says “you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man”? One of the most remarkable revelations recorded in the bible is the dream of Jacob (Genesis 28:12-17). God had opened a door for Jacob that brought him and his people into a new relationship with the living God. In Jacob’s dream God revealed his angelic host and showed him the throne of heaven and promised Jacob that he and his descendants would dwell with the living God. 

God’s angels serve us

Who are the angels and why do they intervene between heaven and earth? The Scriptures tell us the angels are God’s servants and messengers. “They are the mighty ones who do his word, hearkening to the voice of his word” (Psalm 103:20). The angels belong to Christ and were created for and through him (Colossians 1:16). The Letter to the Hebrews speaks of the role of the angels in God’s plan of salvation: “Are they not all ministering spirits sent forth to serve, for the sake of those who are to obtain salvation?” (Hebrews 1:14) 

God’s angels watch over us as his guardians

The angels are not only messengers but protectors and guardians as well. “For he will give his angels charge of you to guard you in all yours ways” (Psalm 91:11). We are not alone in our struggle against sin and evil in the world. The armies of heaven fight for us and with us in the spiritual battle for our hearts, minds, and wills. Do you know the peace and security of a life submitted to God and to his way of peace and happiness?

Jesus, the Son of God, unites earth and heaven in himself

Jesus’ response to Nathanael’s new faith is the promise that Jesus himself will be the “ladder which unites earth with heaven.” Jesus proclaims that he is the fulfillment of the promise made to the Patriarch Jacob and his descendants. Jesus is the true ladder or stairway to heaven. In Jesus’ incarnation, the divine Son of God taking on human flesh for our sake, we see the union of heaven and earth – God making his dwelling with us and bringing us into the heavenly reality of his kingdom through his Son Jesus. 

Jesus gives us free access to God’s presence

Jesus’ death on the cross, where he defeated sin and won new life for us through his resurrection, opens the way for each of us to come into a new relationship with God as his adopted sons and daughters. The Lord Jesus opens the way for each one of us to “ascend to heaven” and to bring “heaven to earth” in the daily circumstances of our lives. God’s kingdom is present in those who seek him and who strive to do his will. Through the gift of faith God opens a door for each one of us to the heavenly reality of his kingdom. Do you see with the “eyes of faith” what the Lord Jesus has done for us?

“Heavenly Father, through your Son Jesus Christ, you have opened the way to heaven for us. As you revealed yourself to your beloved patriarchs and apostles, so reveal yourself to me that I may recognize your presence with me and know the power of your kingdom at work in my life. May I always find joy in your presence and never lose sight of your kingdom.”

Suy niệm: Bạn sẽ dâng tiến gì để nhìn thấy bên ngoài sự hữu hình – để thấy trời mở ra và thấy các thiên thần” đang chầu trước tôn nhan Thiên Chúa? Khi Philip dẫn bạn mình là Nathaniel đến gặp Ðức Giêsu, Ðức Giêsu đã làm một điều thật ấn tượng! Người mặc khải cho Nathanael – sự mặc khải về cách thức Thiên Chúa nhìn mỗi một người chúng ta trong tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn và mời gọi chúng ta vào sự kết hiệp mật thiết với Người nơi thiên quốc. Nathaniel kinh ngạc quá sức bởi vì Ðức Giêsu có thể biết ông và hiểu rõ những gì trong lòng ông, thậm chí trước khi Nathanael có cơ hội nói chuyện với Ðức Giêsu.

Lời Chúa đem lại phúc lành và tĩnh dưỡng cho những ai suy gẫm về nó

Ý nghĩa sự mặc khải của Ðức Giêsu về việc nhìn thấy Nathanael “dưới cây vả” là gì? Đối với người Israel, cây vả là biểu tượng của sự bình an và chúc lành (1V 4,24b-25; Mk 4,4). Nó đem lại bóng mát giữa ánh mặt trời ban trưa và một nơi mát mẻ để tĩnh tâm, cầu nguyện, và suy gẫm lời Chúa. Các thầy Rabbi thường hay tụ họp các môn đệ dưới bóng cây vả để dạy dỗ họ sự khôn ngoan và mặc khải về Thiên Chúa trong Kinh thánh. Các thầy Rabbi có câu châm ngôn so sánh cây vả với lương thực của Thiên Chúa trong Kinh thánh: “Người chăm sóc cây vả sẽ ăn trái của nó”.

Đức Giêsu ban cho món quà lớn nhất – sự bình an và tình bằng hữu với Thiên Chúa

Dường như Nathaniel đang suy niệm về Thiên Chúa “dưới cây vả” và về những lời hứa của Thiên Chúa gởi Vua Mêsia đến, Ðấng sẽ giải thoát dân Người khỏi tội lỗi và áp bức, và mở ra vương quốc công chính và bình an của Thiên Chúa cho toàn thế giới. Hay có thể ông đã ngủ trưa và mơ thấy vương quốc của Thiên Chúa giống như Giacóp đã nằm mơ khi Thiên Chúa ban cho ông một thị kiến về cái thang khổng lồ nối liền đất với trời (St 28,12-17). Ngang qua ơn mặc khải, Nathanael đã nhận ra rằng Ðức Giêsu đích thật là Đấng Mêsia và là người “Con vĩnh cửu của Thiên Chúa và là Vua dân Israel” (Ga 1,49). Chúa Giêsu ban cho Nathanael ơn sủng lớn nhất – ơn sủng làm bạn với Thiên Chúa và được tự do đến với ngai tòa Thiên Chúa trên trời.

Đức Giêsu hứa rằng chúng ta sẽ ở với Thiên Chúa hằng sống

Ðức Giêsu có ý gì khi Người nói “anh sẽ nhìn thấy trời mở ra và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người”? Một trong những mặc khải đáng chú ý nhất được kể lại trong Kinh thánh là giấc mơ của Giacóp (St 28,12-17). Thiên Chúa đã mở cánh cửa cho Giacóp để ông và con cháu ông sẽ được ở với Thiên Chúa hằng sống. Trong giấc mơ của Giacóp, Thiên Chúa đã mặc khải đạo binh các thiên thần của Người và tỏ cho ông thấy ngai tòa thiên quốc và hứa với Giacóp rằng ông và con cháu ông sẽ được ở với TC hằng sống.

Các thiên thần của TC phục vụ chúng ta

Các thiên thần là ai và tại sao họ ở giữa trời và đất? Kinh thánh nói với chúng ta rằng các thiên thần là các tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa. “Các ngài là bậc anh hùng dũnh mãnh thực hiện lời Người, luôn sẵn sàng phụng lệnh” (Tv 103,20). Các thiên thần thuộc về Đức Kitô và được tạo dựng cho Người và nhờ Người (Col 1,16). Thư gởi giáo đoàn Hebrews nói về vai trò của các thiên thần trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa: “Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?” (Hr 1,14).

Các thiên thần của TC gìn giữ chúng ta như những người bảo vệ

Các thiên thần không chỉ là các sứ giả mà còn là các đấng bảo vệ nữa. “Bởi chưng Người truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường” (Tv 91,11). Chúng ta không đơn độc chiến đấu chống lại tội lỗi và sự dữ trong thế gian. Các đạo binh thiên quốc chiến đấu cho và với chúng ta trong trận chiến thiêng liêng trong tâm hồn, lý trí, và ý chí. Bạn có biết cuộc sống bình an và bảo đảm đã quy phục Thiên Chúa và đường lối bình an và hạnh phúc của Người không?

Đức Giêsu, Con TC, nối kết đất với trời trong chính người

Câu trả lời của Đức Giêsu với niềm tin mới của Nathanael là lời hứa rằng chính Đức Giêsu sẽ là “cái thang nối kết trời và đất”. Đức Giêsu tuyên bố rằng Người là sự ứng nghiệm lời hứa với tổ phụ Giacóp và con cháu của ông. Đức Giêsu là cái thang đích thực về trời. Trong sự nhập thể của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm vì chúng ta, chúng ta thấy sự hợp nhất của trời và đất – Thiên Chúa ở với chúng ta và đưa chúng ta vào trong thực tại thần thiêng của vương quốc Người ngang qua Con Người là Ðức Giêsu.

ĐG cho chúng ta tự do đi vào sự hiện diện của Thiên Chúa

Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, nơi Người đã đánh bại tội lỗi và đem lại cho chúng ta sự sống mới qua sự phục sinh của Người, và mở ra con đường cho mỗi người chúng ta đi vào mối quan hệ mới với TC như những người con của Người. CG mở ra con đường cho mỗi người chúng ta để “lên trời” và đưa “trời xuống đất” trong những biến cố hằng ngày của đời sống chúng ta. Vương quốc của TC hiện diện trong những ai tìm kiếm Người và những ai cố gắng thực hiện ý Người. Qua ơn sủng đức tin, Thiên Chúa mở ra cánh cửa cho mỗi một người chúng ta hướng tới thực tại thần thiêng của vương quốc Người. Bạn có thấy với “cặp mắt đức tin” những gì CG đã làm cho chúng ta không?

Lạy Cha trên trời, ngang qua Con của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Cha đã mở ra con đường về Trời cho chúng con. Như Cha đã tỏ mình cho các Tổ phụ và các Tông đồ, xin Cha cũng tỏ mình cho con để con có thể nhận ra sự hiện diện của Cha với con và nhận biết quyền năng vương quốc của Cha hoạt động trong cuộc đời của con. Chớ gì con luôn luôn tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện của Cha và không bao giờ quên tìm kiếm vương quốc của Cha.

Comments are closed.

phone-icon