Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện – SN theo WAU ngày 11.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The disciple’s request wasn’t so unusual. Traditionally, followers of a rabbi would ask him to teach them to pray. It was only natural for a student to want to imitate his teacher’s relationship with God.

What was unusual was Jesus’ response. When they prayed, he said, the disciples were to address God as their Father! Not as Lord or Creator or Almighty—although all of these are true—but as Father. Without diminishing God in any way, Jesus tells the disciples, and us, to approach God in prayer with the confidence and trust of a beloved child.

In the ancient world, very few rabbis would have dared to refer to God as Father. Yes, they acknowledged him as creator and father of all peoples. But calling God your own Father was quite bold. As Pope Francis explained, daring to speak to the all-holy God as children speak to a loving father is the “great revolution” introduced by Christianity (General Audience, June 7, 2017).

Father: it’s a new way of relating to God, a new way of appreciating what it means to be part of his people. And it’s a new way of understanding God himself. Jesus shows us that his Father—our Father—always loves us and always welcomes us. He always stands ready to receive us as beloved members of his family.

Take a moment to let that sink in. God is almighty, but he’s not like a stern taskmaster demanding subservience. He is righteous, but he is not like a harsh judge looking to punish even the smallest slip-up. He is holy, but he’s not like a lofty monarch looking down on you or holding himself aloof from you. He is your Father.

God opens the door and invites you to be with him and to pour out your heart to him. Does it take a measure of courage? Yes. But Jesus himself accompanies you to the Father’s throne and calls you his brother or sister. And so, as the priest reminds us at every Mass, “At the Savior’s command and formed by divine teaching, we dare to say . . . Our Father.”

“Father, thank you for inviting me to come to you as your beloved child!”

Yêu cầu của người môn đệ không quá bất thường. Theo truyền thống, các tín đồ của một giáo sĩ Do Thái sẽ yêu cầu ông dạy họ cầu nguyện. Việc một môn sinh muốn bắt chước mối tương quan của giáo viên với Thiên Chúa là điều rất tự nhiên.

Điều bất thường là phản ứng của Chúa Giêsu. Ngài nói, khi họ cầu nguyện, các môn đệ phải xưng hô với Thiên Chúa là Cha của họ! Không phải là Chúa hay Đấng Tạo Hóa hay Đấng Toàn Năng – mặc dù tất cả những điều này đều là sự thật – nhưng với tư cách là Cha. Chúa Giêsu bảo các môn đệ và chúng ta, hãy đến gần Thiên Chúa trong lời cầu nguyện với lòng tin tưởng và tin cậy của một đứa con yêu dấu, không làm giảm giá trị của Thiên Chúa theo bất kỳ cách nào.

Trong thế giới cổ đại, rất ít giáo sĩ Do Thái dám coi Thiên Chúa là Cha. Vâng, họ thừa nhận Ngài là Đấng Sáng Tạo và là Cha của tất cả các dân tộc. Nhưng việc gọi Thiên Chúa là Cha của chính mình thì khá táo bạo. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích, dám nói với Thiên Chúa toàn thánh khi con cái nói với một người cha yêu thương là “cuộc cách mạng vĩ đại” do Kitô giáo giới thiệu (Cuộc gặp gỡ chung, ngày 7 tháng 6 năm 2017).

Cha: đó là một cách mới để liên hệ với Chúa, một cách mới để đánh giá cao ý nghĩa của việc trở thành một phần của dân tộc của Ngài. Và đó là một cách mới để hiểu về chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng Cha của Ngài – Cha của chúng ta – luôn yêu thương chúng ta và luôn chào đón chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta như những thành viên yêu quý của gia đình mình.

Hãy dành một chút thời gian để điều đó thắm sâu vào bạn. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, nhưng Ngài không giống như một người làm nhiệm vụ nghiêm khắc đòi hỏi sự quỵ lụy. Ngài là Đấng chính trực, nhưng Ngài không giống như một thẩm phán khắc nghiệt tìm cách trừng phạt dù là sơ suất nhỏ nhất. Ngài thánh thiện, nhưng Ngài không giống như một vị vua cao cả coi thường bạn hoặc giữ mình xa cách với bạn. Ngài là Cha của bạn.

Thiên Chúa mở rộng cửa và mời gọi bạn ở với Ngài và trút hết tâm tình của bạn cho Ngài. Nó có phải là một thước đo của lòng dũng cảm không? Đúng. Nhưng chính Chúa Giêsu đồng hành với bạn đến ngai vàng của Cha và gọi bạn là anh chị em của Ngài. Và như vậy, như linh mục nhắc nhở chúng ta trong mỗi Thánh lễ, “Vâng lệnh của Đấng Cứu Thế và theo thể thức Ngài dạy, chúng ta dám nguyện rằng. . . Lạy Cha chúng con”.

Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã mời gọi con đến với Cha như đứa con yêu dấu của Cha!

Jonah 4:1-11

Ngài là Thiên Chúa nhân hậu và từ bi (Gn 4,2)

Did you know that Jonah made this proclamation of God’s grace and mercy as part of a complaint? I didn’t want to go to Nineveh, he whines, because I knew that you, Lord, would probably have mercy on them! God tries to get Jonah to realize that he has no reason to be angry about the salvation of the Ninevites, but to no avail. How ironic it is that throughout his story, Jonah is the one who ends up on the receiving end of the Lord’s grace and mercy.

Fortunately for us, God’s mercy doesn’t depend on our attitude. Merciful is who God is, and he offers his mercy to us because we all need it.

Jonah is a case in point. Still fuming that the Lord plans to spare the repentant Ninevites, he sets himself up on a sunny hillside to watch what he hopes will be the destruction of that hated city. Then when God sends him a wide-leafed plant to shade him from the sun and the oppressive heat, Jonah is delighted. He might even think he deserves that small consolation after all he’s been through. That is, until the next day, when the plant dies!

Once again, Jonah plunges into despair. And once again, God tries to teach him the meaning of mercy. If the prophet grieves the loss of a simple plant, how much more would the Lord be concerned for an entire city of people who stood on the brink of destruction (Jonah 4:10-11)? The Lord is deeply invested in the lives of each person he created and wants nothing more than to bring them back to himself.

Jonah’s story ends before we find out how he responded to God’s mercy or whether he learned his lesson. But we can learn, even if he didn’t. Because even if he said it as a complaint, Jonah got one thing right: God is gracious and merciful. His mercy extends beyond our narrow parameters. It reaches out beyond us and the people we’re comfortable with. It forgives even our enemies, even those who have hurt us or a loved one. God wants every human being to be united with him in love. And he proves it to us by all the times he reaches out to us in mercy—even if we’re in the belly of a great big fish!

“Loving God, I praise you for your overwhelming mercy!”

Bạn có biết rằng Giôna đã tuyên bố về ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa như một phần của lời phàn nàn không? Con không muốn đến Ninivê, ông than vãn, bởi vì con biết rằng, Chúa ơi, có lẽ Chúa sẽ thương xót họ! Thiên Chúa cố gắng để Giôna nhận ra rằng ông không có lý do gì để tức giận về sự cứu rỗi của dân Ninivê, nhưng vô ích. Thật trớ trêu làm sao trong suốt câu chuyện của mình, Giôna lại là người cuối cùng nhận được ân sủng và lòng thương xót của Chúa.

May mắn thay cho chúng ta, lòng thương xót của Chúa không tùy thuộc vào thái độ của chúng ta. Thiên Chúa đầy lòng thương xót, và Ngài ban lòng thương xót cho chúng ta vì tất cả chúng ta đều cần đến điều đó.

Giôna là một trường hợp điển hình. Vẫn còn tức giận rằng Chúa có kế hoạch tha thứ cho những người Ninivê biết ăn năn, ông ngồi trên một sườn đồi đầy nắng để chứng kiến điều mà ông hy vọng sẽ là sự hủy diệt của thành phố đáng ghét đó. Sau đó, khi Chúa gửi cho ông một loại cây lá rộng để che nắng và cái nóng ngột ngạt cho ông, Giôna rất vui mừng. Ông thậm chí có thể nghĩ rằng ông xứng đáng nhận được sự an ủi nhỏ nhoi đó sau tất cả những gì ông đã trải qua. Đó là, cho đến ngày hôm sau, khi cây chết!

Một lần nữa, Giôna chìm trong tuyệt vọng. Và một lần nữa, Chúa cố gắng dạy ông ý nghĩa của lòng thương xót. Nếu nhà tiên tri đau buồn vì mất đi một loại cây nhỏ bé, thì Chúa còn quan tâm đến cả một thành phố đang đứng trên bờ vực của sự hủy diệt như thế nào (Gn 4,10-11)? Chúa quan tâm sâu sắc đến cuộc sống của mỗi người mà Ngài đã tạo dựng và không muốn gì hơn là mang họ trở lại với Ngài.

Câu chuyện của Giôna kết thúc trước khi chúng ta tìm hiểu cách ông đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa hoặc liệu ông có học được bài học hay không. Nhưng chúng ta có thể học, ngay cả khi ông ấy không học. Bởi vì ngay cả khi ông nói điều đó như một lời phàn nàn, Giôna đã làm đúng một điều: Thiên Chúa nhân từ và thương xót. Lòng thương xót của Ngài vượt ra ngoài giới hạn hạn hẹp của chúng ta. Nó vươn xa hơn chúng ta và những người mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Nó tha thứ cho cả kẻ thù của chúng ta, ngay cả những người đã làm tổn thương chúng ta hoặc một người thân yêu. Thiên Chúa muốn mọi người được kết hiệp với Ngài trong tình yêu. Và anh ấy chứng minh điều đó cho chúng ta thấy bằng tất cả những lần anh ấy chìa tay ra với chúng ta một cách nhân từ – ngay cả khi chúng ta đang ở trong bụng một con cá to lớn!

Lạy Chúa yêu thương, con ngợi khen Chúa vì lòng thương xót bao la của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon