Anh muốn tôi làm gì cho anh? – SN ngày 20.11.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, November 2, 2023 

“What do you want me to do for you?”

Scripture:  Luke 18:35-43

35 As he drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging; 36 and hearing a multitude going by, he inquired what this meant. 37 They told him, “Jesus of Nazareth is passing by.” 38 And he cried, “Jesus, Son of David, have mercy on me!” 39 And those who were in front rebuked him, telling him to be silent; but he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!” 40 And Jesus stopped, and commanded him to be brought to him; and when he came near, he asked him, 41 “What do you want me to do for you?” He said, “Lord, let me receive my sight.” 42 And Jesus said to him, “Receive your sight; your faith has made you well.” 43 And immediately he received his sight and followed him, glorifying God; and all the people, when they saw it, gave praise to God.

Thứ Hai, ngày 20.11.2023         

Anh muốn tôi làm gì cho anh?

Lc 18, 35-43

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.”42 Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Meditation:  Have you ever encountered a special moment of grace, a once in a life-time opportunity you knew you could not pass up? Such a moment came for a blind and destitute man who heard that Jesus was passing by. The Gospel of Mark identifies this man as Bartimaeus (Mark 10:46-52). This blind man was determined to get near the one person who could meet his need. He knew who Jesus was and had heard of his fame for healing, but until now had no means of making contact with the Son of David, a clear reference and title for the Messiah.

Faith and persistence is rewarded

It took raw courage and bold persistence for Bartimaeus to get the attention of Jesus over the din of a noisy throng who crowded around Jesus as he made his way out of town. Why was the crowd annoyed with the blind man’s persistent shouts? He was disturbing their peace and interrupting their conversation with Jesus. It was common for a rabbi to teach as he walked with others. Jesus was on his way to celebrate the Passover in Jerusalem and a band of pilgrims followed him. When the crowd tried to silence the blind man he overpowered them with his loud emotional outburst and thus caught the attention of Jesus.

This incident reveals something important about how God interacts with us. The blind man was determined to get Jesus’ attention and he was persistent in the face of opposition. Jesus could have ignored or scolded him because he was interrupting his talk and disturbing his audience. Jesus showed that acting was more important than talking. This man was in desperate need and Jesus was ready not only to empathize with his suffering but to relieve it as well.

The blind man recognized Jesus with eyes of faith

A great speaker can command attention and respect, but a man or woman with a helping hand and a big heart is loved more. Jesus commends Bartimaeus for recognizing who he is with the eyes of faith and grants him physical sight as well. Do you recognize your need for God’s healing grace and do you seek Jesus out, like Bartimaeus, with persistent faith and trust in his goodness and mercy?

Bartimaeus was not only grateful for the gift of faith and the gift of physical sight, but for the opportunity to now follow Jesus as one of his disciples. Luke tells us us that he immediately followed Jesus and gave glory to God. The crowd also gave praise to God when they saw this double miracle of spiritual and physical vision. Cyril of Alexandria, a 5th century church father, comments on this double vision:

Now that he was delivered from his blindness, did he neglect the duty of loving Christ? He certainly did not. It says, “He followed him, offering him glory like to God.” He was set free from double blindness. Not only did he escape from the blindness of the body but also from that of the mind and heart. He would not have glorified him as God, had he not possessed spiritual vision. He became the means of others giving Christ glory, for it says that all the people gave glory to God.(Commentary on Luke, Homily 126)

Do you give glory to God for giving you the “eyes of faith” to recognize him as your Lord and Healer?

“Lord Jesus, open the eyes of my heart and mind that I may see and understand the truth and goodness of your word. May I never fail to recognize your presence with me and to call upon your saving grace in my time of need and healing.”

Suy niệm:  Bạn có bao giờ gặp gỡ giây phút đặc biệt của ơn sủng, cơ hội một lần trong đời mà bạn biết mình không thể bỏ qua? Giây phút như thế đã đến với một người mù và khốn cực, người đã nghe Đức Giêsu đang đi qua. Tin mừng Macco xác định người này tên là Bartimaeus (Mc 10,46-52). Người mù này nhất định đến gần Người có thể thỏa mãn nhu cầu cần thiết của anh. Anh ta biết Đức Giêsu là ai, và đã nghe danh tiếng chữa lành bệnh tật của Người, nhưng cho đến bây giờ chẳng có cách nào để tiếp xúc với Con vua Đavít, sự chứng nhận và danh xưng của Đấng Mêsia.

Đức tin và ơn bền đỗ được tưởng thưởng

Nó đòi hỏi sự can đảm và kiên trì đối với Bartimaeus để làm cho Đức Giêsu để ý tới giữa tiếng người ồn ào vây quanh Đức Giêsu khi Người đang trên đường ra khỏi thành phố. Tại sao đám đông cảm thấy khó chịu với những tiếng kêu la dai dẳng của người mù? Vì anh ta đang phá tan sự yên tỉnh và chen vào cuộc đối thoại của họ với Đức Giêsu. Một thầy Rabbi giảng dạy đang khi đi đường với người khác là chuyện bình thường. Đức Giêsu đang trên đường đi mừng lễ Vượt qua ở Giêrusalem và đoàn lũ hành hương theo sau Người. Khi đám đông cố gắng làm cho người mù im lặng, anh ta khẩn nài họ với tiếng kêu la bộc phát cảm động, và nó đã làm cho Đức Giêsu chú ý.

Sự việc này cho thấy một điều quan trọng về cách thức Thiên Chúa tương tác với chúng ta. Người mù quyết tâm gây sự chú ý của Đức Giêsu, và anh ta kiên trì trước sự chống đối. Đức Giêsu có thể phớt lờ hoặc từ chối anh ta, bởi vì anh ta phá rối Người đang giảng và cả đám thính giả. Đức Giêsu cho thấy rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Người mù này đang có nhu cầu cần thiết dữ dội, và Đức Giêsu không chỉ sẵn sàng cảm thông với nỗi đau khổ của anh, mà còn chữa lành anh ta nữa.

Người mù nhận ra Đức Giêsu với cặp mắt đức tin

Một nhà giảng thuyết có tiếng đòi hỏi sự quan tâm và tôn trọng, nhưng một người có đôi tay giúp đỡ và có trái tim cao cả thì đáng yêu hơn. Đức Giêsu khen ngợi anh mù Bartimaeus về việc nhận ra Người là ai với cặp mắt của đức tin và Người đã ban cho anh ta cái nhìn về thể lý nữa. Bạn có nhận ra nhu cầu cần thiết về ơn chữa lành của Thiên Chúa, và bạn có tìm kiếm Đức Giêsu như anh mù Bartimaeus, với đức tin và lòng trông cậy kiên vững nơi lòng nhân từ thương xót của Chúa không?

Anh mù Bartimaeus không chỉ biết ơn về món quà đức tin và món quà được nhìn thấy về thể lý, mà còn biết ơn về cơ hội giờ đây được đi theo Đức Giêsu như một trong số các môn đệ của Người. Luca nói với chúng ta rằng ngay lập tức anh ta theo sau Đức Giêsu và ca tụng vinh quang của Thiên Chúa. Đám đông cũng chúc tụng Thiên Chúa khi họ nhìn thấy phép lạ song hiệu về mặt thiêng liêng lẫn thể lý này. Clement thành Alexandria, một giáo phụ ở thế kỷ thứ 4 giải thích phép lạ này như sau:

Giờ đây, anh ta được khỏi mù, anh có lãng quên yêu mến Đức Kitô không? Chắc chắn là không. Kinh thánh nói rằng “Anh ta đi theo Người, chúc tụng vinh quang Người như Thiên Chúa.” Anh ta được khỏi hai cái mù. Anh ta không chỉ khỏi mù về thể lý, mà còn khỏi mù về tâm trí nữa. Anh ta không thể nào ca ngợi Người là Thiên Chúa, mà không có cái nhìn tâm linh. Anh ta đã trở nên khí cụ của người khác đem lại vinh quang cho Đức Kitô, vì Kinh thánh nói rằng tất cả mọi người đều đồng thanh ca ngợi Chúa (giải thích Tin mừng Luca, bài giảng 126).

Bạn có ca ngợi vinh quang Thiên Chúa về việc cho bạn đôi mắt đức tin để nhận ra Người là Chúa và là Đấng chữa lành không?

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt linh hồn và tâm trí con để con có thể nhìn thấy và hiểu biết chân lý và sự tốt lành của lời Chúa. Chớ gì con không bao giờ quên nhận ra sự hiện diện của Chúa với con và kêu cầu ơn cứu độ của Chúa trong lúc cần được chữa lành.

Comments are closed.

phone-icon