Năm cô dại và năm cô khôn – Chúa Nhật 32 Thường Niên A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

DAILY MEDITATION: MATTHEW 25:1-13

Five of them were foolish and five were wise. (Matthew 25:2)

In Jesus’ time, weddings were events to be anticipated: seven days of nonstop feasting and celebrating. So we can assume that all of the ten young women in today’s parable wanted to go to this particular wedding feast. And yet, when the bridegroom was delayed, five of them were not ready. Their lamps died out, and they had no oil to refill them.

Who knows why they weren’t prepared? Maybe they were distracted or too busy to make sure their oil flasks were full. But what we do know is that, as a result, they were not where they were supposed to be, and they missed the chance to come into the feast. What a shame! These young women seriously needed to reexamine their priorities!

As we approach the end of the liturgical year, the Church uses our Mass readings to encourage us to examine our own priorities as we await the coming of the Lord. We have been invited to the wedding feast of Jesus, when his Bride, the Church, will be united to him forever. Of course we want to go!

That means we need to make sure our lamps have enough oil. We need to heed Jesus’ last words from today’s Gospel: “Stay awake, for you know neither the day nor the hour” (Matthew 25:13). But it’s not about going to a store to stock up on supplies. Staying awake means looking at how we spend our time and making sure that we’re putting the Lord first and cultivating our love for Jesus, our Bridegroom.

Look back over this past week. Think about the decisions you made and how they reveal what is important to you. Is there one priority you could reshape that would help you be closer to where you need to be when the Bridegroom returns?

“Jesus, thank you for inviting me to your wedding feast! Help me be ready for you!” 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 25,1-13

“Năm cô dại và năm cô khôn” (Mt 25,2).

Vào thời của Chúa Giêsu, đám cưới là sự kiện được mong đợi: bảy ngày tiệc tùng và cử hành không ngừng nghỉ. Vì thế, chúng ta có thể giả định rằng tất cả mười thiếu nữ trong dụ ngôn hôm nay đều muốn đi tham dự lễ cưới đặc biệt này. Tuy nhiên, khi chàng rể đến trễ, năm người trong số các cô đã không sẵn sàng. Đèn của họ tắt và họ không có dầu để đổ đầy lại.

Ai biết tại sao họ đã không chuẩn bị? Có lẽ họ sao nhãng hoặc quá bận rộn để bảo đảm cho bình dầu của mình luôn đầy. Nhưng điều chúng ta biết đó là, kết quả là, họ không có mặt ở nơi mà lẽ ra họ phải đến, và họ đã đánh mất cơ hội được bước vào bữa tiệc. Thật xấu hổ! Những người phụ nữ trẻ này cần phải nghiêm túc xem xét lại những mối ưu tiên của mình!

Khi chúng ta gần kết thúc năm phụng vụ, Giáo Hội dùng các bài đọc trong Thánh lễ để khuyến khích chúng ta xem xét các mối ưu tiên của chúng ta khi chúng ta chờ đợi Chúa đến. Chúng ta đã được mời đến dự tiệc cưới của Chúa Giêsu, khi Hiền Thê của Người là Giáo Hội, sẽ được kết hiệp với Người mãi mãi. Dĩ nhiên là chúng ta muốn đi!

Điều đó có nghĩa là chúng ta cần bảo đảm rằng đèn của chúng ta có đủ dầu. Chúng ta cần chú ý đến những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13). Nhưng điều đó không phải là đi ra cửa hàng mua đồ dự trữ. Tỉnh thức có nghĩa là xem lại cách chúng ta dành thời gian và bảo đảm rằng chúng ta đặt Chúa lên trên hết và đang vun trồng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu, Chàng Rể của chúng ta.

Hãy nhìn lại tuần vừa qua. Hãy nghĩ về những quyết định mà bạn đã thực hiện và cách chúng cho thấy điều gì là quan trọng đối với bạn. Có ưu tiên nào bạn có thể định hình lại để giúp bạn đến gần hơn với nơi bạn cần hiện diện khi Chàng Rể trở lại không?

“Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa vì đã mời con đến dự tiệc cưới của Chúa! Xin hãy giúp con sẵn sàng cho Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon