Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta – SN theo WAU ngày 25.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Today we join Christians all over the world in celebrating the birth of Jesus. Today we rejoice that God has come to save us. And today we kneel before the manger in awe and gratitude. O come, let us adore him.

“The Word . . . ” This child in Mary’s arms is no ordinary infant. No, he is the Word who existed from the beginning. He is the image of the invisible God! Jesus, the unseen Word who created everything, has become visible in human flesh. Now we can see this God who loves us and made us. Not only that, but we can know him personally. Through Jesus, the God who made the world is now remaking it. He is making all things new, including our relationship with God. O come, let us adore him.

“became flesh . . . ” Jesus, the divine Word, has emptied himself to take on our human flesh. He came to do for us what we could not do on our own. We could not enter heaven; we could not become like him; we could not save ourselves. So in his mercy, the eternal Son descended to us in order to save us from sin and death. By freely choosing to share our human condition, he embraced all our weakness and suffering. The world has never seen such love before! O come, let us adore him.

“and made his dwelling among us.” Jesus is Emmanuel, God with us. He has come to earth to live and walk alongside us. He has come to bring us strength and comfort, wisdom and hope in this troubled world. Even now he dwells within us through his Holy Spirit. We are never alone, never without help, never without his grace. O come, let us adore him.

Wherever you are today, Jesus is close to you. He looks at you with great love, and he invites you to come to him. O come, let us adore him.

“Jesus, Son of God, I worship you! Thank you for becoming man for me.”

Hôm nay chúng ta cùng với các Kitô hữu trên toàn thế giới kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta vui mừng vì Thiên Chúa đã đến để cứu chúng ta. Và hôm nay chúng ta quỳ trước máng cỏ trong sự kính sợ và biết ơn. Hãy đến, chúng ta hãy tôn thờ Ngài.

“Ngôi Lời…” Đứa trẻ trong vòng tay của Maria không phải là một đứa trẻ bình thường. Không, Ngài là Ngôi Lời đã tồn tại từ thuở sơ khai. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình! Chúa Giêsu, Ngôi Lời vô hình, Đấng tạo dựng nên mọi sự, đã trở nên hữu hình bằng xương bằng thịt của con người. Bây giờ chúng ta có thể thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta và đã tạo ra chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta có thể biết Ngài một cách cá vị. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tạo ra thế giới đang tái sinh nó. Ngài đang làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ, bao gồm cả mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Hãy đến, chúng ta hãy tôn thờ Ngài.

“đã trở nên xác phàm…” Chúa Giêsu, Ngôi Lời thiêng liêng, đã trút bỏ chính mình để mặc lấy xác thịt con người chúng ta. Ngài đến để làm cho chúng ta những gì chúng ta không thể tự mình làm được. Chúng ta không thể vào Thiên đàng; chúng ta không thể trở nên giống như Ngài; chúng ta không thể tự cứu mình. Vì vậy, trong lòng thương xót của Ngài, Con vĩnh cửu đã xuống đến với chúng ta để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Bằng cách tự do lựa chọn chia sẻ thân phận con người của chúng ta, Ngài đã chấp nhận tất cả sự yếu đuối và đau khổ của chúng ta. Trên thế giới chưa từng thấy tình yêu như vậy bao giờ! Hãy đến, chúng ta hãy tôn thờ Ngài.

“và khiến Ngài cư ngụ giữa chúng ta”. Chúa Giêsu là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài đã đến trái đất để sống và đồng hành với chúng ta. Ngài đã đến để mang lại cho chúng ta sức mạnh và sự an ủi, sự khôn ngoan và hy vọng trong thế giới đầy khó khăn này. Ngay cả bây giờ Ngài vẫn ngự trong chúng ta nhờ Thánh Thần của Ngài. Chúng ta không bao giờ đơn độc, không bao giờ không có sự giúp đỡ, không bao giờ không có ân sủng của Ngài. Hãy đến, chúng ta hãy tôn thờ Ngài.

Dù bạn ở đâu hôm nay, Chúa Giêsu vẫn ở gần bạn. Ngài nhìn bạn với tình yêu tuyệt vời, và Ngài mời bạn đến với Ngài. Hãy đến, chúng ta hãy tôn thờ Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, con thờ lạy Chúa! Cảm ơn Chúa đã trở thành người vì con.

Comments are closed.

phone-icon