Xin Chúa thực hiện nơi tôi – SN theo WAU ngày 20.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

This was the most important moment in Mary’s life. It was the moment she said yes to the angel Gabriel and agreed to be the Mother of God. We can only imagine how she must have felt. What amazement must have been in her heart as she heard Gabriel’s announcement. What a tremendous sense of joy—and awe—she must have experienced as she answered, “May it be done to me” (Luke 1:38).

But consider the other times Mary said yes—for example, when Joseph asked for her hand in marriage. Or when there was no room for them in the inn at Bethlehem, and she had to give birth in a stable. Or when Joseph told her that they would have to flee to Egypt. Or when Jesus left to do his public ministry. Or, last but not least, when she saw him hanging on the cross. In all these examples, Mary embraced and welcomed God’s will.

And what about us? You might find it hard to compare yourself to Mary. You may think your decisions are not as significant as her assent to become the Mother of God, but they are still very important to God. You might have said a big yes to Jesus at one time: perhaps when you were confirmed or when your faith was awakened as a young adult. Maybe your yes happened when you got married or became a priest or entered religious life.

But don’t just think about these big momentous decisions. Think also about all the other times you surrendered to the Lord’s will, either before or after those pivotal moments. These smaller decisions both prepared the way and helped you stay true to your calling. They opened your heart to the Lord even wider and enabled you to follow him more fully. Like Mary, with every yes, you participated in God’s plan to make Jesus present in the world.

As Christmas approaches, spend some time praising God for every step of faith you can recall. Thank him for the grace he gave you to say yes. And thank him for all the good that came every time you surrendered to him!

“Lord, help me to welcome your will in every moment. May each yes bring me closer to your heart and bring you more fully into the world.”

Đây là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của Maria. Đó là giây phút Mẹ nói lời đồng ý với thiên thần Gabriel và xin vâng làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng Mẹ đã cảm thấy thế nào. Trong lòng Mẹ chắc hẳn đã kinh ngạc biết bao khi nghe thông báo của Gabriel. Thật là một cảm giác vui mừng – và kính sợ – Mẹ hẳn đã trải qua khi trả lời: “Xin điều đó xảy đến cho tôi” (Lc 1,38).

Nhưng hãy xem xét những lần khác Maria xin vâng – chẳng hạn như khi Giuse ngỏ lời cầu hôn Mẹ. Hoặc khi không còn chỗ cho họ trong quán trọ ở Bêlem, và Mẹ phải sinh con trong chuồng bò. Hoặc khi Giuse nói với Mẹ rằng họ sẽ phải trốn sang Ai Cập. Hoặc khi Chúa Giêsu rời đi để thực hiện sứ vụ công khai của mình. Hoặc cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khi Mẹ nhìn thấy Ngài bị treo trên thập tự giá. Trong tất cả những ví dụ này, Mẹ Maria đã ôm ấp và đón nhận ý muốn của Thiên Chúa.

Còn chúng ta thì sao? Bạn có thể thấy khó so sánh mình với Maria. Bạn có thể cho rằng những quyết định của bạn không quan trọng bằng việc Mẹ đồng ý trở thành Mẹ Thiên Chúa, nhưng chúng vẫn rất quan trọng đối với Thiên Chúa. Có thể bạn đã từng nói lời xin vâng rõ ràng với Chúa Giêsu: có lẽ khi bạn được thêm sức hoặc khi đức tin của bạn được đánh thức khi còn là một thanh niên. Có thể sự đồng ý của bạn đã xảy ra khi bạn kết hôn hoặc trở thành linh mục hoặc bước vào đời sống tu trì.

Nhưng đừng chỉ nghĩ về những quyết định quan trọng này. Cũng hãy nghĩ về tất cả những lần khác mà bạn đã suy phục ý muốn của Chúa, trước hoặc sau những thời điểm quan trọng đó. Những quyết định nhỏ hơn này vừa chuẩn bị đường đi vừa giúp bạn trung thành với sứ mệnh của mình. Chúng đã mở rộng trái tim của bạn với Chúa hơn nữa và giúp bạn có thể theo Ngài một cách trọn vẹn hơn. Giống như Mẹ Maria, với mỗi lời xin vâng, bạn đã tham gia vào kế hoạch của Thiên Chúa để làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong thế giới.

Khi Lễ Giáng Sinh đến gần, hãy dành chút thời gian ca ngợi Chúa về từng bước đức tin mà bạn có thể nhớ lại. Cảm ơn Ngài vì ân sủng mà Ngài đã dành cho bạn để nói xin vâng. Và cảm ơn Ngài vì tất cả những điều tốt đẹp đã đến mỗi khi bạn suy phục Ngài!

Lạy Chúa, xin giúp con đón nhận thánh ý Chúa trong mọi giây phút. Cầu mong mỗi lời xin vâng sẽ đưa con đến gần trái tim Chúa hơn và đưa Chúa đến với thế giới một cách trọn vẹn hơn.

Comments are closed.

phone-icon