Child, your sins are forgiven – SN theo WAU ngày 12.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Picture yourself in the crowd that day. You’ve heard about Jesus’ ability to work miracles—and now here he is. You make your way through the crowd to Jesus’ house and somehow find a spot just inside the door. You see a man totally paralyzed being lowered through the roof. And then a few minutes later he walks out on his own. It’s an event you will never forget.

But you might not remember Jesus’ first words to the man: “Your sins are forgiven” (Mark 2:5). After all, the sight of him getting up and walking could easily make you forget how utterly astounding Jesus’ words were.

As amazing as any physical healing is, being delivered from sin is a much bigger miracle. By forgiving this man’s sins, Jesus revealed that he himself is God, because only God can forgive sins. And when Jesus forgives our sins, he releases us from the bondage and “paralysis” that sin creates in our lives. He sets us free and opens our hearts to know the love of our God.

That’s the grace we have access to through the Sacrament of Reconciliation. But there may be times when we lose sight of that grace. Confession can seem like a relatively mundane event. Maybe even a bit routine. You go into the confessional, admit your sins, and say the Act of Contrition. You might start to wonder if anything is really happening.

But don’t lose sight of what occurs during the sacrament: Jesus is there in the person of the priest, not only forgiving your sins—which would be miracle enough—but also beginning to heal your soul from the effects of sin. He says to you, “Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more” (John 8:11). His healing words help you get up and move forward. Every Confession is an outpouring of God’s mercy that restores you and frees you to walk in his grace and love.

You may not feel any different when you leave the confessional. But each time, like the man healed from paralysis, you can receive the miracle of freedom from sin and its effects. So take to heart Jesus’ words to you: “Child, your sins are forgiven” (Mark 2:5)!

“Lord, thank you for your great mercy! Help me to never take it for granted.”

Hãy hình dung chính bạn trong đám đông ngày hôm đó. Bạn đã nghe nói về khả năng làm phép lạ của Chúa Giêsu – và bây giờ Ngài ở đây. Bạn băng qua đám đông để đến nhà Chúa Giêsu và tìm được một chỗ ngay bên trong cửa. Bạn nhìn thấy một người đàn ông bị liệt hoàn toàn đang được hạ xuống qua mái nhà. Và sau đó vài phút anh ấy tự mình bước ra ngoài. Đó là một sự kiện bạn sẽ không bao giờ quên.

Nhưng bạn có thể không nhớ những lời đầu tiên của Chúa Giêsu nói với người này: “Tội lỗi của con đã được tha” (Mc 2,5). Suy cho cùng, hình ảnh anh ta đứng dậy và bước đi có thể dễ dàng khiến bạn quên đi những lời của Chúa Giêsu đáng kinh ngạc đến mức nào.

Cũng tuyệt vời như bất kỳ sự chữa lành thể lý nào, việc được giải thoát khỏi tội lỗi là một phép lạ lớn hơn nhiều. Khi tha tội cho người này, Chúa Giêsu mạc khải rằng chính Ngài là Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha tội. Và khi Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi của chúng ta, Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc và “tê liệt” mà tội lỗi tạo ra trong cuộc sống của chúng ta. Ngài giải thoát chúng ta và mở rộng tâm hồn chúng ta để nhận biết tình yêu của Thiên Chúa.

Đó là ân sủng mà chúng ta có được nhờ Bí tích Hòa giải. Nhưng có thể có lúc chúng ta đánh mất ân sủng đó. Việc xưng tội có thể giống như một sự kiện tương đối trần tục. Thậm chí có thể là một chút thói quen. Bạn vào tòa giải tội, thú nhận tội lỗi của mình và nói lời ăn năn sám hối. Bạn có thể bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì thực sự đang xảy ra không.

Nhưng đừng quên những gì xảy ra trong bí tích: Chúa Giêsu hiện diện trong con người linh mục, không chỉ tha thứ tội lỗi của bạn – điều đó đủ là phép lạ rồi – mà còn bắt đầu chữa lành linh hồn bạn khỏi hậu quả của tội lỗi. Ngài nói với bạn: “Tôi cũng không lên án bạn. Hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Những lời chữa lành của Ngài giúp bạn đứng dậy và tiến về phía trước. Mỗi lần xưng tội là sự tuôn đổ lòng thương xót của Thiên Chúa để phục hồi bạn và giải thoát bạn bước đi trong ân sủng và tình yêu của Ngài.

Bạn có thể không cảm thấy khác biệt gì khi rời tòa giải tội. Nhưng mỗi lần, giống như người được chữa lành khỏi bệnh tê liệt, bạn có thể nhận được phép lạ thoát khỏi tội lỗi và những ảnh hưởng của nó. Vì vậy, hãy ghi nhớ những lời Chúa Giêsu nói với bạn: “Hỡi con, tội con đã được tha” (Mc 2,5)!

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì lòng thương xót lớn lao của Ngài! Xin giúp con đừng bao giờ coi đó là điều đương nhiên.

Comments are closed.

phone-icon