Maria và Giuse đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem – SN theo WAU ngày 02.02.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord. (Luke 2:22)

Imagine the generosity of spirit it took for Mary and Joseph to do what they did that day in the Temple. They loved their son, Jesus, and cherished him deeply. They experienced every parental attachment and instinct that all other parents feel. And yet they chose not to follow the Jewish custom of “redeeming” him and claiming him as their own (Numbers 18:15-16). Instead, they offered him back to the Lord.

Joseph and Mary knew that Jesus had been conceived by the Holy Spirit. They knew that he belonged to the Lord more than he belonged to them. They even knew that he belonged to the world more than to them. And so, selflessly, they promised to share him with everyone.

Look at today’s Gospel reading as an example. When Simeon, a complete stranger, came up to them, Mary and Joseph let him take their child in his arms. They heard him say that, if they made good on their promise, Jesus’ life would be filled with conflict and that a “sword” would pierce Mary’s heart (Luke 2:34-35). But they didn’t shrink back. Raising him according to the “wisdom” and “favor of God” (2:40), they continued to prepare him for his mission.

Even after Joseph died, Mary kept offering her son to the Lord and his people.

She freely gave him to Peter, John, and the other disciples as he began his ministry. She shared him with the crowds who constantly gathered around him, even when he said that they were now his family (Mark 3:35).

At the cross, as a “sword” of grief did pierce her heart, Mary made her most painful offering yet. Joining in Jesus’ prayer, “Father, forgive them” (Luke 23:34), she offered him not only to God but to the very people who had crucified him.

Today on this feast of the Presentation, imagine Mary and Joseph freely placing the child Jesus in your arms. Then marvel at their generosity—and the generosity of God!

“Thank you, Mary and Joseph, for sharing your son with me!”

Đức Maria và Thánh Giuse đã đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem để dâng Ngài cho Chúa. (Lc 2,22)

Hãy tưởng tượng tinh thần quảng đại của Đức Maria và Thánh Giuse đã làm những gì họ đã làm ngày hôm đó trong Đền thờ. Các ngài yêu mến con trai mình là Chúa Giêsu và quý mến Ngài sâu sắc. Các ngài trải nghiệm mọi sự gắn bó và bản năng của cha mẹ mà tất cả các bậc cha mẹ khác đều cảm nhận được. Tuy nhiên, các ngài đã chọn không làm theo phong tục Do Thái là “chuộc lại” Ngài và tuyên bố Ngài là của riêng họ (Ds 18,15-16). Thay vào đó, các đấng đã dâng Ngài lại cho Chúa.

Thánh Giuse và Mẹ Maria biết rằng Chúa Giêsu đã được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Hai Đấng biết rằng Ngài thuộc về Chúa hơn là thuộc về mình. Các ngài thậm chí còn biết rằng Ngài thuộc về thế giới này hơn là thuộc về mình. Và vì vậy, các ngài đã quảng đại hứa sẽ chia sẻ Ngài với mọi người.

Hãy lấy bài Tin Mừng hôm nay làm ví dụ. Khi Simeon, một người hoàn toàn xa lạ, đến gặp các ngài, Maria và Giuse để ông bế đứa con của mình trên tay. Các ngài nghe ông nói rằng, nếu các ngài thực hiện đúng lời hứa, cuộc đời Chúa Giêsu sẽ đầy rẫy xung đột và “một thanh gươm” sẽ đâm thấu trái tim Đức Maria (Lc 2,34-35). Nhưng các ngài không lùi bước. Nuôi dạy Ngài theo “sự khôn ngoan” và “ân huệ của Thiên Chúa” (2,40), các ngài tiếp tục chuẩn bị cho Ngài sứ mệnh của mình.

Ngay cả sau khi Giuse qua đời, Maria vẫn tiếp tục dâng con mình cho Chúa và dân Ngài.

Maria đã tự nguyện trao Ngài cho Phêrô, Gioan và các môn đệ khác khi Ngài bắt đầu chức vụ của mình. Maria chia sẻ Ngài với đám đông thường xuyên tụ tập xung quanh Ngài, ngay cả khi Ngài nói rằng giờ đây họ là gia đình của Ngài (Mc 3,35).

Tại thập giá, khi một “gươm” đau buồn đâm vào trái tim mình, Mẹ Maria đã dâng lễ vật đau đớn nhất của mình. Hòa cùng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34), Mẹ đã dâng Chúa Giêsu không chỉ cho Thiên Chúa mà còn cho chính những người đã đóng đinh Ngài.

Hôm nay trong lễ Dâng Chúa Giêsu, hãy tưởng tượng Đức Maria và Thánh Giuse tự nguyện đặt Hài nhi Giêsu vào vòng tay của bạn. Rồi hãy ngạc nhiên trước sự quảng đại của các ngài – và sự rộng lượng của Chúa!

Con xin cảm ơn Mẹ Maria và thánh Giuse đã chia sẻ con mình với con!

Comments are closed.

phone-icon