Họ sẽ nhìn vào Đấng mà họ đã đâm thâu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Today we celebrate the feast of the Sacred Heart of Jesus, a devotion rooted in John’s Gospel, where blood and water flowed from Jesus’ side at his crucifixion. Gazing at the pierced heart of Christ, we marvel at his boundless love that led him to offer himself on the cross for us.

Although devotion to the wounded heart of Jesus existed as early as the twelfth century, it was in 1677 that a young Visitation nun, Margaret Mary Alacoque, experienced a vision of Jesus and his Sacred Heart. “I could plainly see his heart,” she wrote, “pierced and bleeding, yet there were flames, too, coming from it and a crown of thorns around it. He told me to behold his heart which so loved humanity. Then he seemed to take my very heart from me and place it there in his heart. In return he gave me back part of his flaming heart.”

Like St. Margaret Mary, countless people devote themselves to the Sacred Heart of Jesus today. When we contemplate his Sacred Heart, we can come in touch with the powerful, consuming love that Jesus has for us. We can bring him our burdens and worries, and he can give us insight into how to handle them. Seeing how much he suffered for us can soften our hearts and open us to the grace to turn away from the sins that we can’t seem to overcome. When we look upon his Sacred Heart and confess our failures to love, he gives us his own heart of love for our brothers and sisters.

Today, let’s be still before a crucifix. Let’s look upon our Savior, whose heart was pierced for us, and the blood and water that flowed from his side. Let’s contemplate the love that also flows from his heart and touches us and the whole world. Let’s ask the Spirit to make this love real to us today—in our loneliness, in our woundedness, in our sinful self-concern. And let’s ask Jesus to help us to receive his heart of love for all the people we will meet today.

“Jesus, I give my heart to you. Please give me your burning heart of love, that I may do all things for love of you.”

Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, một lòng sùng kính bắt nguồn từ Tin mừng của Gioan, nơi máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh. Ngắm nhìn trái tim bị đâm thủng của Đức Kitô, chúng ta ngạc nhiên trước tình yêu vô bờ bến của Ngài đã khiến Ngài hiến mình trên thập tự giá vì chúng ta.

Mặc dù lòng sùng kính đối với trái tim bị thương tích của Chúa Giêsu đã có từ đầu thế kỷ thứ mười hai, nhưng vào năm 1677, một nữ tu trẻ Dòng Đức Mẹ Đi Viếng, Margaret Mary Alacoque, đã có kinh nghiệm về thị kiến ​​của Chúa Giêsu và Thánh Tâm của Ngài. Chị viết: “Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trái tim của Chúa bị đâm thủng và chảy máu, nhưng vẫn có những ngọn lửa phát ra từ nó và một vương miện gai xung quanh nó. Chúa bảo tôi hãy nhìn trái tim Ngài rất yêu nhân loại. Sau đó, Chúa dường như lấy trái tim của tôi khỏi tôi và đặt nó ở đó trong trái tim của mình. Đổi lại Chúa đã trả lại cho tôi một phần trái tim rực lửa của Ngài”.

Giống như thánh Margaret Mary, ngày nay vô số người đã sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi chiêm ngắm Thánh Tâm của Ngài, chúng ta có thể tiếp xúc với tình yêu mãnh liệt, nồng nàn mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chúng ta có thể mang đến cho Ngài những gánh nặng và lo lắng, và Ngài có thể cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cách xử lý chúng. Nhìn thấy Ngài đã phải chịu đựng bao nhiêu vì chúng ta có thể làm mềm lòng chúng ta và mở ra cho chúng ta ân sủng để từ bỏ những tội lỗi mà chúng ta dường như không thể vượt qua. Khi chúng ta nhìn vào Thánh Tâm của Ngài và thú nhận những thất bại của chúng ta trong tình yêu, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta trái tim yêu thương của chính Ngài dành cho anh chị em của chúng ta.

Hôm nay, chúng ta hãy đứng trước một cây thánh giá. Chúng ta hãy nhìn vào Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Đấng có trái tim bị đâm thấu vì chúng ta, cũng như máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Ngài. Hãy cùng chiêm ngưỡng tình yêu cũng tuôn trào từ trái tim Chúa và chạm đến chúng ta cũng như toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Thần biến tình yêu này thành hiện thực đối với chúng ta ngày nay – trong sự cô đơn của chúng ta, trong sự tổn thương của chúng ta, trong sự lo lắng tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp chúng ta đón nhận tấm lòng yêu thương của Ngài dành cho tất cả những người mà chúng ta sẽ gặp hôm nay.

Lạy Chúa, con xin hiến dâng trái tim con cho Chúa. Xin hãy cho con trái tim yêu cháy bỏng của Chúa, để con có thể làm mọi điều vì tình yêu của Chúa.

Hosea 11:1, 3-4, 8-9
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi (Hs 11,8)

Heart emojis—they’re everywhere. We use them to indicate that we “love” a post on social media. We use them in messaging apps to show affection or support for someone we care about. They even show up in parish bulletins!

But the Sacred Heart of Jesus is more than a symbol of affection or support. It’s a revelation! It shows us the fundamental attitude of love that God has for us, his children. As we take time to consider the heart of Jesus, we can learn more deeply what God’s love is like.

It’s a love that initiates. In today’s first reading, God doesn’t wait for his people to come to him. He says, “I took them in my arms; I drew them.” He was, to them, “like one who raises an infant to his cheeks” (Hosea 1:3, 4). Even though we were as helpless as an infant, our God bent down to raise us up and shower his tenderness upon us!

It’s a love that doesn’t demand to be acknowledged. It pours itself out regardless of our awareness. “Though I stooped to feed my child, they did not know that I was their healer” (Hosea 11:4). Even when we are unaware of the One helping us, he still reaches out to heal and sustain us!

It’s a love that overflows with mercy. When God’s people broke his covenant and relied on alliances with foreign powers, the Lord proclaimed, “My heart is overwhelmed, my pity is stirred. I will not give vent to my blazing anger” (Hosea 11:8-9). Even when we turn aside from him, Jesus offers us his mercy and calls us back.

It’s a love that never stops giving. In today’s Gospel, we see the heart of Jesus being pierced after he had died. We see how “blood and water flowed out” from that heart (John 19:34). His blood has cleansed us from all our sins, and his water has given us birth into new life. Even in his last act before burial, Jesus kept giving of himself in order to bring us life!

This is what Jesus’ love is like. So gaze at his Sacred Heart today and let him show you his tenderness and generous mercy.

“Jesus, I am amazed by all the love in your heart!”

Biểu tượng trái tim – chúng có ở khắp mọi nơi. Chúng ta sử dụng chúng để cho biết rằng chúng ta “yêu thích” một bài đăng trên mạng xã hội. Chúng ta sử dụng chúng trong các ứng dụng nhắn tin để thể hiện tình cảm hoặc sự ủng hộ đối với người mà chúng ta quan tâm. Chúng thậm chí còn xuất hiện trong các bản tin của giáo xứ!

Nhưng Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là biểu tượng của tình cảm hay sự hỗ trợ. Đó là một sự mặc khải! Nó cho chúng ta thấy thái độ yêu thương căn bản mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, con cái của Ngài. Khi dành thời gian để suy gẫm về trái tim của Chúa Giêsu, chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa.

Đó là một tình yêu bắt đầu. Trong bài đọc một hôm nay, Thiên Chúa không chờ đợi dân Ngài đến với Ngài. Ngài nói, “Ta đã ôm chúng trong tay; Ta đã lôi kéo chúng.” Đối với họ, Ngài “như người nâng một đứa trẻ áp lên má” (Hs 11,3. 4). Mặc dù chúng ta bất lực như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng Thiên Chúa đã cúi xuống nâng chúng ta dậy và tuôn đổ sự dịu dàng của Ngài xuống trên chúng ta!

Đó là một tình yêu không cần phải được thừa nhận. Nó tự tuôn ra bất kể nhận thức của chúng ta. “Dầu tôi cúi xuống cho con tôi ăn, nhưng chúng không biết tôi là người chữa lành của chúng” (Hs 11,4). Ngay cả khi chúng ta không biết Đấng đang giúp đỡ chúng ta, Ngài vẫn đưa tay ra để chữa lành và nâng đỡ chúng ta!

Đó là một tình yêu tràn đầy lòng thương xót. Khi dân Chúa phá bỏ giao ước của Ngài và nương tựa vào liên minh với các thế lực ngoại bang, Chúa đã tuyên bố: “Lòng ta choáng ngợp, lòng thương xót ta trào dâng. Ta sẽ không trút cơn giận phừng phừng” (Hs 11,8-9). Ngay cả khi chúng ta quay lưng lại với Ngài, Chúa Giêsu vẫn ban cho chúng ta lòng thương xót và kêu gọi chúng ta quay trở lại.

Đó là một tình yêu không bao giờ ngừng cho đi. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu sau khi Ngài chết. Chúng ta thấy “máu và nước chảy ra” từ trái tim đó (Ga 19,34). Máu Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta và nước Ngài đã ban cho chúng ta sự sống mới. Ngay cả trong hành động cuối cùng trước khi chôn cất, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiến thân để mang lại sự sống cho chúng ta!

Đây chính là tình yêu của Chúa Giêsu. Vì thế hôm nay hãy nhìn vào Thánh Tâm Chúa và để Ngài bày tỏ cho bạn sự dịu dàng và lòng thương xót quảng đại của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên trước tất cả tình yêu trong trái tim Chúa!

Comments are closed.

phone-icon