Sao Thầy của các ông ăn uống với người thu thuế và tội lỗi? – SN theo WAU ngày 05.07.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

“Tax collectors and sinners.” That’s how these Pharisees described the people Jesus was eating with (Matthew 9:11). Why didn’t they use their names? They might not have known them. But perhaps it was because they didn’t see these folks as individuals with God-given dignity. Unfortunately, that’s how we might relate to people we don’t understand or maybe don’t want to understand. We distance ourselves by putting them into a category. That way, we don’t have to interact with them. But in doing so, we risk overlooking the God-given dignity of each person.

Jesus, on the other hand, looked at people much differently. He didn’t view them as “other.” He saw their humanity first and their behavior second. Each one was a person he wanted to know and love and heal. He wanted to be in a relationship with each of them and for each of them to receive his love and forgiveness

We can learn a lot from Jesus’ approach to people! Everyone we meet is our brother or sister. Everyone was made by God to know him in this life and live with him forever in heaven.

So how do we interact with the people we meet? We follow Jesus’ example. He gained peoples’ trust by loving them and treating them with respect. He acknowledged where they were in their lives, and he invited them into his kingdom.

Treating people with respect is a lot more challenging than dismissing the ones we see as different or difficult. In fact, following Jesus’ example will require that we put aside the subtle—or not-so-subtle—judgments we hold so that we can show his love to other people. It will call us to consider how Jesus viewed the people everyone else shunned and to ask him to help us see them with his eyes. And that’s always something he’s ready to do in us.

So think about who the “tax collectors and sinners” in your life might be. How can you “eat with them” and, like Jesus, bring the kingdom of God into their lives?

“Lord, I want to see other people the way you see them. Help me to show your love to everyone I meet today.”

“Người thu thuế và người tội lỗi.” Đó là cách những người Pharisêu mô tả những người cùng ăn với Chúa Giêsu (Mt 9,11). Tại sao họ không sử dụng tên của họ? Họ có thể chưa biết đến những người đó. Nhưng có lẽ đó là vì họ không coi những người này là những cá nhân có phẩm giá được Chúa ban cho. Thật không may, đó là cách chúng ta có thể liên hệ với những người mà chúng ta không hiểu hoặc có thể không muốn hiểu. Chúng ta tạo khoảng cách bằng cách xếp chúng vào một danh mục. Bằng cách đó, chúng ta không cần phải tương tác với họ. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta có nguy cơ coi thường phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người.

Mặt khác, Chúa Giêsu nhìn mọi người rất khác. Ngài không xem họ là “người khác”. Ngài nhìn thấy con người của họ trước tiên và kế đến là hành vi của họ. Mỗi người đều là một người mà Ngài muốn biết, yêu thương và chữa lành. Ngài muốn có mối quan hệ với từng người trong số họ và để mỗi người trong số họ nhận được tình yêu và sự tha thứ của Ngài.

Chúng ta có thể học được nhiều điều từ cách Chúa Giêsu tiếp cận con người! Mọi người chúng ta gặp đều là anh chị em của chúng ta. Mọi người đều được Chúa tạo dựng để biết Ngài ở đời này và sống với Ngài mãi mãi trên thiên đàng.

Vậy làm thế nào để chúng ta tương tác với những người chúng ta gặp? Chúng ta noi gương Chúa Giêsu. Ngài đã giành được sự tin tưởng của mọi người bằng cách yêu thương họ và đối xử tôn trọng với họ. Ngài thừa nhận họ đang ở đâu trong cuộc sống của họ và Ngài đã mời họ vào vương quốc của mình.

Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng khó khăn hơn nhiều so với việc gạt bỏ những người mà chúng ta cho là khác biệt hoặc khó khăn. Trên thực tế, noi gương Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải gạt bỏ những phán xét tế nhị hoặc không tế nhị mà chúng ta có để có thể bày tỏ tình yêu thương của Ngài với người khác. Nó sẽ kêu gọi chúng ta xem xét cách Chúa Giêsu nhìn những người mà những người khác xa lánh và xin Ngài giúp chúng ta nhìn họ bằng đôi mắt của Ngài. Và đó luôn là điều Ngài sẵn sàng thực hiện với chúng ta.

Vì vậy, hãy nghĩ xem “kẻ thu thuế và kẻ tội lỗi” trong cuộc đời bạn có thể là ai. Làm thế nào bạn có thể “ăn uống với họ” và giống như Chúa Giêsu, mang vương quốc Thiên Chúa vào cuộc sống của họ?

Lạy Chúa, con muốn nhìn người khác theo cách Chúa nhìn họ. Xin giúp con bày tỏ tình yêu của Chúa với mọi người con gặp hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon