Thơ: Con rắn và con người

0

    CON RẮN và CON NGƯỜI

Con rắn thời Cựu Ước – con rắn thật
Biểu tượng của tội lỗi, sự chết, và khổ đau
Nó đã bị Người Nữ đạp giập đầu
Không còn có thể ngóc lên được!

Con rắn thời Cựu Ước – con rắn không thật
Chỉ được làm bằng đồng mà thôi
Nhưng lại có sức chữa lành tuyệt vời
Ai tin tưởng nhìn lên đều được cứu thoát!

Con rắn thời Tân Ước – con rắn thật
Biểu tượng của ân phước, sự sống, và sự lành
Đó là Đức Kitô, Đấng công bình
Đã bị người đời nhẫn tâm giết chết!

Thập Giá là nhục hình khủng khiếp nhất
Chúa Giêsu bị treo lên như con rắn đồng xưa
Hối nhân thành tâm nhìn lên sẽ được thứ tha
Nếu không, cứ mang tội lỗi mình mà chết (*)

Lạy Đức Kitô, Nguồn Sống và Nguồn Thật
Nguồn Ơn Cứu Độ của chúng sinh
Xin thương xót giải thoát ách tội tình
Đưa chúng con qua Ngưỡng Chết vào Miền Sống

TRẦM THIÊN THU
(*) Ga 8:21; 24 Ga 8:21 và 24.

Comments are closed.