Thơ: Đức tin người ngoại đạo

0

ĐỨC TIN NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
[Niệm khúc Lc 7:1-10 ≈ Mt 8:5-13]

Là một đại đội trưởng
Quyền thế và uy nghi
Mà lại chẳng có đạo
Nhưng tin Ðức Giêsu

Ông thật thà khiêm tốn
Nhận mình bất xứng thôi
Sai người đi xin Chúa
Chứ đâu dám rước Ngài

Ông là người ngoại đạo
Nhưng cho xây hội đường
Dù là lương hay giáo
Ông vẫn trọn lòng thương

Dù là một đầy tớ
Ông vẫn thương yêu nhiều
Nó bệnh nặng gần chết
Ông tìm người chữa mau

Đức tin người ngoại đạo
Thật lớn lao, cao dày
Chúa vội vàng đi gấp
Chữa đầy tớ khỏi ngay

Hãy chuộng đức công chính
Hỡi vua quan trần ai
Hãy suy tưởng lành thánh
Thành tâm kiếm tìm Ngài (*)

Qua bí tích Thánh Thể
Qua Lời Chúa, Thánh Thần
Ngài vẫn luôn hiện hữu
Và nuôi dưỡng tín nhân

Xin hướng dẫn, cứu trợ
Lạy Thiên Chúa hằng sinh
Cuộc sống nhiều gian khó
Xin thương xót sinh linh

TRẦM THIÊN THU

Sáng 17-9-2018

(*) Kn 1:1 – “Hãy yêu chuộng đức công chính, hỡi những người cai trị trần gian, hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm kiếm tìm Người”.

Comments are closed.

phone-icon