Thơ: Thuế

0

THUẾ
(Thánh sử Mát-thêu, 21-9)

Ngày xưa thu thuế cho đời
Ngày nay thu thuế cho Ngài Giêsu
Thuế này chẳng tốn một xu
Chỉ cần nộp đức khiêm nhu, nhân lành
Mát-thêu thẳng thắn, chân thành (1)
Chẳng ngại nhận mình là một tội nhân
Ngay khi nghe Chúa gọi tên
Ông liền dứt khoát đứng lên theo Ngài (2)
Bỏ ngay mọi sự ở đời
Dẫu rằng sự nghiệp đang thời phất lên
Lê-vi có nghĩa “giữ phần” (3)
Nhưng ông từ chối, chẳng cần giữ riêng
Thuế đời ông đã trả xong
Bây giờ trả thuế thiêng liêng mới cần
Quyết tâm sống Luật Phúc Âm
Theo Thầy loan báo Hồng Ân Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

(1) Mát-thêu theo tiếng Do Thái nghĩa là “tặng phẩm của Chúa”.
(2) Mt 9:9; Mc 2:14; Lc 5:27.
(3) Lê-vi theo tiếng Do Thái nghĩa là “giữ lấy”.

Comments are closed.

phone-icon