“Có kẻ đui, người què ở giữa họ” (Gr 31,8) _ Chuyển ngữ The Word Among Us

0

October 24, 2021

DAILY MEDITATION: JEREMIAH 31:7-9

. . . with the blind and the lame in their midst. (Jeremiah 31:8)

Did you know that in ancient Israel, conditions like blindness and paralysis were often seen as a curse from God? People with disabilities or illnesses were thus thought to be unfit to worship the Lord. This is why, when they saw a blind man begging, Jesus’ disciples asked, “Rabbi, who sinned, this man or his parents?” (John 9:2).

 

That’s what makes Jeremiah’s prophecy so moving. Describing the exiles’ return to Jerusalem, he includes “the blind and the lame” among the ranks of the redeemed (Jeremiah 31:8). The day will come, he promises, when no one will be excluded, not even those once considered unworthy.

 

Fast-forward to the story of Bartimaeus, the blind beggar sitting by the road in today’s Gospel. Hearing that Jesus was passing by, he cried out for help, but the crowd shushed him. Surely a holy man like Jesus had better things to do than care for such a “sinner”! But Bartimaeus trusted that as “the Son of David,” Jesus would not reject him. And so “he kept calling out” until his voice overcame the disapproving crowd (Mark 10:48).

 

 

 

And he was right! In fact, Jesus even commended his faith and healed him (Mark 10:52). He made it clear that God hadn’t rejected Bartimaeus. He was just as worthy of God’s love and healing grace as everyone else.

 

This is the beauty of the gospel. Jesus has broken down every dividing wall that separates us from his heavenly Father. He welcomes everyone, no matter their situation. That includes you. Today you may feel the way Bartimaeus felt every day, hoping for just a scrap of mercy and tenderness. But that’s not how Jesus sees you. In a world that often focuses on excluding the “unworthy,” he stands before you right now with open arms, eager to say, “Your faith has saved you” (Mark 10:52).

 

 

 

 

“Jesus, teach me to see the world through your eyes of love.”

 

Bạn có biết rằng ở Ítraen cổ xưa, các tình trạng như sự mù lòa và bại liệt thường bị coi như là một sự nguyền rủa của Thiên Chúa không? Vì thế, những người bị tàn tật hoặc đau ốm bị coi là không đủ tư cách để thờ phượng Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao, khi nhìn thấy một người mù ăn xin, các môn đệ của Chúa Giêsu đã hỏi: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9,2).

Đó là những gì khiến cho lời tiên báo của ngôn sứ Giêrêmia quá cảm động. Việc mô tả sự về Giêrusalem của những người lưu đày, ông kết luận “có kẻ đui, người què” ở giữa hàng ngũ những người được cứu chuộc (Gr 31,8). Ông hứa, ngày đó sẽ đến, khi đó không ai, kể cả những người từng bị coi là không xứng đáng, cũng không bị loại trừ.

Lướt nhanh đến câu chuyện của anh Báttimê, người mù ăn xin đang ngồi bên vệ đường trong bài Tin Mừng hôm nay. Nghe rằng Chúa Giêsu đang đi ngang qua, anh đã kêu xin giúp đỡ, nhưng đám đông đã đã bắt anh im lặng. Chắc chắn, một người thánh thiện như Chúa Giêsu có những điều tốt để làm hơn là quan tâm đến một “người tội lỗi” như thế! Nhưng Báttimê tin tưởng rằng với tư cách là “Con Vua Đa Vít”, Chúa Giêsu sẽ không từ chối anh. Và vì thế, “anh tiếp tục kêu lên” cho đến khi giọng của anh đã vượt thắng đám đông đang phản đối (Mc 10,48).

Và anh đã đúng! Thực vậy, thậm chí Chúa Giêsn đã khen ngợi đức tin của anh và Người đã chữa lành cho anh (Mc 10,52). Người nói rõ rằng Thiên Chúa đã không từ chối Báttimê. Anh cũng xứng đáng được hưởng tình yêu và ơn chữa lành của Thiên Chúa như mọi người khác.

Đây là nét đẹp của Tin Mừng. Chúa Giêsu đã phá vỡ mọi bức tường chia rẽ ngăn cách chúng ta với Cha trên trời của Người. Người đón tiếp mọi người, không quan trọng tình trạng của họ như thế nào. Điều đó bao gồm cả bạn. Hôm nay, bạn có thể cảm thấy cách anh Báttimê đã cảm thấy mỗi ngày, chỉ hy vọng một chút lòng thương xót và sự quan tâm. Nhưng đó không phải là cách Chúa Giêsu nhìn bạn. Trong một thế giới thường tập trung vào việc loại trừ “những người không xứng đáng”, Chúa Giêsu đang đứng trước mặt bạn ngay bây giờ với cánh tay rộng mở, tha thiết nói: “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 10,52).

 “Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết nhìn thế giới bằng đôi mắt yêu thương của Chúa”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/10/24/189231/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon