Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày … – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 29.11.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

 

Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái (Is 2, 4)

Tiên tri Isaia hình dung về một tương lai khi sự tàn phá do chiến tranh và bạo lực gây ra sẽ không còn nữa. Vào lúc đó, Thiên Chúa sẽ mở ra triều đại hoà bình của Ngài trên khắp thế giới. Hòa bình, hay shalom, có nghĩa là trạng thái toàn vẹn, yên tĩnh và vui thích, và từ này lập lại gần ba mươi lần trong các lời tiên tri của Isaia.

Chúng ta biết rằng kỷ nguyên hòa bình mà Isaia đã mô tả sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn khi Chúa tái lâm, khi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang để thiết lập trời mới và đất mới. Nhưng chúng ta cũng biết rằng thời đại hòa bình này thực sự bắt đầu vào lễ Giáng sinh đầu tiên đó, khi Chúa Giêsu đến với chúng ta khi còn là một hài nhi. Ngài đến để mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta qua sự tha thứ tội lỗi của chúng ta. Ngài đến để dạy chúng ta bày tỏ lòng thương xót nhau chứ không phải hận thù. Ngài đến để chỉ cho chúng ta cách sống với nhau trong sự khiêm nhường và hiệp nhất. Chúa Giêsu biết rằng nếu chúng ta muốn thấy hòa bình trên thế giới, thì điều đó phải bắt đầu từ việc mỗi người chúng ta tìm thấy hòa bình trong chính tâm hồn mình.

Bạn có thể tưởng tượng một thế giới hòa bình không? Một thời điểm mà tất cả các mối quan hệ gia đình sẽ được hòa giải? Một thời mà người ta không còn làm tổn thương nhau? Một thời kỳ mà mọi người sẽ biết và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa? Vào thời điểm đó, ngay cả các quốc gia cũng sẽ gác lại việc thực hiện chiến tranh vì mục đích tốt đẹp.

Khi trở lại để thiết lập hoàn toàn vương quốc của mình, Chúa Giêsu sẽ không chỉ chấm dứt mọi cuộc chiến. Ngài sẽ chữa lành mọi vết thương chiến tranh. Binh lính cũng như dân thường, tất cả những ai đã phải chịu đựng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ được hàn gắn bởi tình yêu chữa lành của Ngài. Thực vậy, chúng ta thấy một dấu chỉ của tình yêu chữa lành đó trong bài Tin mừng hôm nay. Ở đó, một viên sĩ quan La Mã, một chiến binh dày dạn, gặp gỡ Chúa Giêsu. Chỉ bằng một vài lời, Chúa Giêsu chữa khỏi sự đau khổ cho người đầy tớ của ông – một hành động mà viên sĩ quan không bao giờ có thể thực hiện được bằng thanh kiếm của mình.

Vì vậy, chúng ta mong mỏi ngày mà lời tiên tri của Isaia ứng nghiệm trọn vẹn, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người bị đánh động bởi hận thù, chia rẽ hoặc chiến tranh, để họ nhận biết tình yêu chữa lành của Chúa Giêsu. Và Mùa Vọng này, chúng ta hãy đón lấy Chúa Giêsu, Hoàng Tử Hòa Bình, vào tâm hồn mình.

Lạy Chúa, xin mang hòa bình của vương quốc Chúa đến mọi nơi trên trái đất!

***

DAILY MEDITATION: ISAIAH 2:1-5

They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. (Isaiah 2:4)

The prophet Isaiah envisions a future when the havoc wrought by wars and violence will be stilled. At that time, God will usher in his reign of peace across the world. This peace, or shalom, is meant as a state of wholeness, tranquility, and delight, and the word appears nearly thirty times in Isaiah’s prophecies.

We know that the era of peace Isaiah described will be fulfilled completely at the Second Coming, when Jesus returns in glory to establish a new heaven and a new earth. But we also know that this age of peace actually began on that first Christmas, when Jesus came to us as a child. He came to bring peace to our hearts through the forgiveness of our sins. He came to teach us to show each other mercy, not hatred. He came to show us how to live with each other in humility and unity. Jesus knew that if we wanted to see peace in the world, it had to start with each of us finding peace in our own heart.

Can you imagine a world at peace? A time when all family relationships will be reconciled? A time when people no longer hurt each other? A time when everyone will know and share the love of God? At that time, even nations will put aside the practice of war for good.

When he returns to fully establish his kingdom, Jesus will not only end all wars. He will heal all of the wounds of war. Soldiers and civilians alike, everyone who has suffered from violence of any kind, will be mended by his healing love. In fact, we see a sign of that healing love in today’s Gospel. There, a Roman centurion, a seasoned warrior, encounters Jesus. With just a few words, Jesus cures his servant’s suffering—an act that the centurion could never accomplish with his sword.

So as we long for the day when Isaiah’s prophecy comes to pass fully, let’s pray for peace. Let’s pray for every person touched by hatred or division or war, that they will know the healing love of Jesus. And this Advent, let’s embrace Jesus, the Prince of Peace, in our hearts.

“Lord, bring the peace of your kingdom to every corner of the earth!”

Comments are closed.

phone-icon