Your father and I’ve been looking for you-The WAU 25.6.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Saturday June 25th 2022
Meditation: Luke 2, 41-51

Your father and I have been looking for you with great anxiety. (Luke 2:48)

We all can connect with the feelings of fear and worry that Jesus’ parents must have felt when they lost track of him in Jerusalem. Their only son had gone missing, and they spent three whole days looking for him. Even Mary, immaculate though her heart was, experienced “great anxiety” during their ordeal (Luke 2:48).

Don’t you find that encouraging? If Mary, who never committed a sin, was anxious, then anxiety is not a sin. That means it’s okay to feel worried and nervous about a situation that is out of your control. It’s okay, in trying circumstances, if you’re not as calm and collected as you are when everything is going well.

At the same time, we know how anxiety, if left unchecked, can lead to sin. It can give way to angry outbursts; it can make us fold in on ourselves and begin mistrusting people; it can make us think that God doesn’t care about us, so why should we care about him?

Surely Mary was tempted in these ways, but she never gave in. She didn’t belittle or upbraid Jesus when she found him. She didn’t harbor bitterness against him. And she didn’t lose her temper when he offered what might have seemed at first like a disrespectful response. Mary did the one thing God wants each of us to try to do when anxiety looms: she “kept all these things in her heart” (Luke 2:51).

In her heart. In her immaculate heart that was free from pride and selfishness. In her pure heart that was filled with faith and God’s perfect grace. In her open heart that held onto all the things that God had done for her.

As she is in so many other ways, Mary is our model for how to respond when anxiety threatens to overwhelm us. We may not have pure, immaculate hearts like hers, but we can still try to refocus our attention on the Lord and his love. We can still bring our anxieties to our heavenly Father and ask him to help us make sense of them. And there, in the sanctuary of our hearts, we can find Jesus again.

“Immaculate Mary, help me keep my heart as peaceful as yours was.

Thứ Bảy tuần XII Thường Niên
ngày 25.6.2022

Suy niệm: Lc 2, 41-51

Cha con và Mẹ đã lo lắng hết sức tìm con (Lc 2,48)

Tất cả chúng ta đều có thể kết nối với cảm giác sợ hãi và lo lắng mà cha mẹ của Chúa Giêsu hẳn đã cảm thấy khi họ mất dấu Ngài ở Giêrusalem. Con trai duy nhất của họ đã mất tích, và họ đã dành cả ba ngày để tìm kiếm. Ngay cả Maria, dù lòng vô nhiễm, cũng trải qua “nỗi lo lắng vô cùng” trong thử thách của họ (Lc 2,48).

Bạn có thấy điều đó đáng khích lệ không? Nếu Maria, người không bao giờ phạm tội, lo lắng, thì lo lắng không phải là tội. Điều đó có nghĩa là bạn có thể cảm thấy lo lắng và căng thẳng về một tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Không sao cả, trong những hoàn cảnh khó khăn, nếu bạn không bình tĩnh và tập trung được như bạn vốn có khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Đồng thời, chúng ta biết rằng lo lắng, nếu không được kiểm soát, có thể dẫn đến tội lỗi như thế nào. Nó có thể nhường chỗ cho những cơn tức giận bộc phát; nó có thể khiến chúng ta tự thu mình lại và bắt đầu không tin tưởng mọi người; nó có thể khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không quan tâm đến chúng ta, vậy tại sao chúng ta phải quan tâm đến Ngài?

Chắc chắn Maria đã bị cám dỗ theo những cách này, nhưng Mẹ không bao giờ nhượng bộ. Mẹ đã không coi thường hay quở trách Chúa Giêsu khi Mẹ tìm thấy Ngài. Mẹ không cay đắng chống lại Ngài. Và Mẹ đã không mất bình tĩnh khi Ngài nói ra điều mà thoạt đầu có vẻ như là một phản ứng thiếu tôn trọng. Maria đã làm một điều mà Thiên Chúa muốn mỗi chúng ta cố gắng làm khi nỗi lo lắng ập đến: Mẹ “giữ tất cả những điều này trong lòng” (Lc 2,51).

Trong trái tim Mẹ. Trong trái tim vô nhiễm của Mẹ không có niềm kiêu hãnh và ích kỷ. Trong trái tim trong sáng của Mẹ tràn đầy đức tin và ân sủng hoàn hảo của Thiên Chúa. Trong trái tim rộng mở của Mẹ chứa đựng tất cả những điều Thiên Chúa đã làm cho Mẹ.

Như Mẹ ở nhiều khía cạnh khác, Maria là hình mẫu của chúng ta về cách phản ứng khi sự lo lắng đe dọa lấn át chúng ta. Chúng ta có thể không có trái tim trong sáng, vô nhiễm như Mẹ, nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng tập trung lại sự chú ý của mình vào Chúa và tình yêu của Ngài. Chúng ta vẫn có thể mang những lo lắng của mình đến với Cha trên trời và xin Ngài giúp chúng ta hiểu được chúng. Và ở đó, trong cung thánh của trái tim chúng ta, chúng ta có thể tìm thấy Chúa Giêsu một lần nữa.

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm, xin giúp con giữ trái tim bình an như trái tim của Mẹ.

Comments are closed.

phone-icon