Nothing is impossible with God – Suy niệm ngày 24.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, December 24, 2022

Nothing is impossible with God

Scripture: Luke 1:67-79 

67 And his father Zechariah was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying, 68 “Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people, 69 and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, 70 as he spoke by the mouth of his holy prophets from of old, 71 that we should be saved from our enemies, and from the hand of all who hate us; 72 to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, 73 the oath which he swore to our father Abraham, 74 to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear, 75 in holiness and righteousness before him all the days of our life. 76 And you, child, will be called the prophet of the Most High; for you will go before the Lord to prepare his ways, 77 to give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins, 78 through the tender mercy of our God, when the day shall dawn upon us from on high 79 to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.”

Thứ Bảy, ngày 24.12.2022

Với Thiên Chúa mọi sự đều có thể

Lc 1,67-79

67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. 76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,77 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, 79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

Meditation: Does the proclamation of the Gospel fill you with joy and hope? When the Lord comes to redeem us he fills us with his Holy Spirit, the source of our joy and hope in the promises of God. 

Filled with the Holy Spirit and the inspired Word of God

John the Baptist was born shortly before Mary delivered her son, Jesus. When John was circumcised on the eighth day according to the Jewish rite, his father Zechariah was “filled with the Holy Spirit” and with great joy. Inspired by the Holy Spirit he spoke out a prophetic word and hymn of blessing for the work of redemption which God was about to accomplish in Christ. He foresaw the fulfillment of God’s promise to David and his descendants that David’s dynasty would endure forever through the coming of the Messianic King (2 Samuel 7:16). This King would establish peace and security for his people.  We often think of peace as the absence of trouble. The peace which the Messiah brings cancels the debt of sin and restores our broken relationship with God.

Do you know the tender mercy and forgiveness of the Savior?

The Holy Spirit gave Zechariah a vision for his own son as a prophet and forerunner who would prepare the way for the Messiah. Every devout Jew longed for the day when the Messiah would come. Now Zechariah knows beyond a doubt that that day is very near. Like Zechariah, the Holy Spirit wants to give us vision, joy, and confidence in the knowledge of God’s merciful love, protection, and care which he offers us through his Son Jesus Christ. Like the Baptist, we too are called to prepare the way that leads to Christ. Life is a journey and we are either moving towards the Lord or away from the Lord. The Lord comes to visit us each day with his  life-giving Word and Spirit. Those who hunger for the Lord will not be disappointed.  He will draw them to himself and show them his love and mercy.

In sending the Messiah God has made a gracious visit to his people to redeem them. This was the mission for which Jesus Christ was sent into the world – to redeem those sold for sin and sold under sin. In the feast of the Incarnation we celebrate the gracious gift of God in sending his only begotten Son to redeem us. Let us pray that the Holy Spirit may inspire us and fill us with joy and boldness to proclaim the message of the Lord’s visitation and redemption.

“Lord Jesus, you have been gracious and merciful towards your people. Fill me with your Holy Spirit that I may bear witness to the joy of the Gospel to those around me.”

Suy niệm:  Lời công bố Tin mừng có lấp đầy lòng bạn niềm vui và hy vọng không? Khi Ðức Chúa đến cứu chuộc chúng ta, Người đổ tràn đầy Thánh Thần của Người trên chúng ta, là nguồn gốc của niềm vui và sự hy vọng của chúng ta trong những lời hứa của Thiên Chúa.

Được tràn đầy Chúa Thánh Thần và được Lời Chúa thúc đẩy

Gioan tẩy giả được sinh ra không lâu trước khi Đức Maria sinh Ðức Giêsu. Khi Gioan chịu cắt bì vào ngày thứ tám theo nghi thức người Do Thái, cha của ông là Giacaria được “tràn đầy Chúa Thánh Thần” và tràn đầy niềm vui. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, ông đã nói lời tiên tri và ca tụng công cuộc cứu chuộc mà Thiên Chúa sắp sửa hoàn thành trong Đức Kitô. Ông thấy trước sự hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa với vua Đavít và con cháu rằng vương quyền Đavít sẽ bền vững đến muôn đời, qua việc Vua Mêsia ngự đến (2Sm 17,16). Vị Vua này sẽ thiết lập sự bình an và trật tự cho dân Người. Chúng ta thường nghĩ về sự bình an như sự vắng bóng những phiền muộn. Sự bình an mà Đấng Mêsia mang đến hủy bỏ món nợ tội lỗi và phục hồi mối quan hệ đã bị đỗ vỡ của chúng ta với Thiên Chúa.

Bạn có biết lòng thương xót tế nhị và ơn tha thứ của Đấng Cứu Thế không?

Chúa Thánh Thần ban cho ông Giacaria một thị kiến về người con của mình là vị ngôn sứ và là người tiên phong sẽ dọn đường cho Đấng Mêsia. Mọi người Do Thái đạo đức đều mong chờ ngày Đấng Mêsia xuất hiện. Giờ đây, Giacaria biết chắc rằng ngày đó đã đến gần. Giống như ông Giacaria, Chúa Thánh Thần muốn ban cho chúng ta thị kiến, niềm vui, và lòng tin tưởng vào sự hiểu biết tình yêu thương xót, sự bảo vệ, và quan phòng của Thiên Chúa, ban cho chúng ta ngang qua người Con của Người là Ðức Giêsu Kitô. Giống như Gioan tẩy giả, chúng ta cũng được kêu gọi để dọn đường dẫn tới Đức Kitô. Cuộc đời là cuộc hành trình và chúng ta một là đi tới Ðức Chúa hay xa cách Người. Ðức Chúa đến viếng thăm chúng ta mỗi ngày nơi Lời ban sự sống và Thần Khí. Những ai đói khát Ðức Chúa sẽ không bị thất vọng. Người sẽ lôi kéo họ đến với Người và tỏ cho họ tình yêu và lòng thương xót của Người.

Trong việc gởi Đấng Mêsia đến, Thiên Chúa đã thực hiện cuộc viếng thăm hồng phúc đối với dân Người để cứu chuộc họ. Đây là sứ mạng mà Ðức Giêsu Kitô được sai đến trần gian – để cứu chuộc những ai đã thất vọng vì tội lỗi và thất vọng dưới ách tội lỗi. Trong ngày lễ Giáng sinh, chúng ta mừng kính món quà hồng phúc của Thiên Chúa trong việc sai Con một của mình đến cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin để Chúa Thánh Thần có thể thúc đẩy chúng ta và lấp đầy chúng ta niềm vui và lòng can đảm tuyên xưng sứ điệp viếng thăm và cứu chuộc của Ðức Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã độ lượng và thương xót đối với đoàn dân của Chúa. Xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa để con có thể làm chứng cho niềm vui của Tin mừng cho những người xung quanh con.

Comments are closed.

phone-icon