Chúa Giêsu trả lời – Suy niệm theo WAU ngày 04.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

As Jesus begins his final journey to Jerusalem, he is approached by three different would-be followers. Each of them wants to follow him, but their responsibilities and concerns seem to give them pause. In answer to their requests, Jesus makes it clear that following him isn’t always easy. He offered them a reality check so that they could clarify their motivations and decide whether they really wanted to be his disciples. And so he cut below the surface of their words to address their real questions.

Notice how each of these people responds to Jesus’ invitation by talking about their life circumstances—a funeral, a family farewell, a concern about housing. Jesus responds not only to what they say on the surface, but also to their deepest motivations, fears, and intentions. One of Jesus’ answers reveals that the person approaching him probably has false expectations of comfort and ease. By another response, he helps a disciple face his unwillingness to make sacrifices.

Jesus is never unkind, but he is honest. He answered each person who came to him in a way that showed them the next down-to-earth step they had to take in answering Jesus’ radical call.

Jesus can help you to see yourself more clearly as well. He knows how faithfully you are following him. He knows how much you love him. He wants to show you not only how your walk with him is strong, but also where you need more of his grace. His goal is always to help you be realistic about his call to discipleship. But as costly as the journey may be, he also wants to assure you that he is walking with you every step of the way.

So talk with Jesus today. Tell him that you want to follow him. But also tell him about what’s going on in your life right now and any hesitation you might have. Let him answer you as he answered the people in today’s Gospel so that you can understand your motivations a little better. Then you’ll be ready for the next step along the journey with Jesus.

“Jesus, I want to walk with you as the disciples did. Help me see the next realistic step I need to take today.”

Khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng đến Giêrusalem, Ngài gặp ba môn đệ khác nhau. Mỗi người trong số họ muốn đi theo Ngài, nhưng trách nhiệm và mối quan tâm của họ dường như khiến họ dừng lại. Để đáp lại yêu cầu của họ, Chúa Giêsu nói rõ rằng việc đi theo Ngài không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngài đề nghị họ xem lại thực tế để họ có thể làm rõ động cơ của mình và quyết định xem họ có thực sự muốn trở thành môn đệ của Ngài hay không. Và vì vậy, Ngài đã phân định sâu xa hơn lời nói bên ngoài của họ để giải quyết những câu hỏi thực sự của họ.

Hãy lưu ý cách mỗi người trong số này đáp lại lời mời của Chúa Giêsu bằng cách nói về hoàn cảnh cuộc sống của họ – đám tang, cuộc chia tay gia đình, mối quan tâm về nhà ở. Chúa Giêsu không chỉ đáp lại những gì họ nói bề ngoài, mà còn cả những động cơ, nỗi sợ hãi và ý định sâu xa của họ. Một trong những câu trả lời của Chúa Giêsu tiết lộ rằng người đến với Ngài có thể có kỳ vọng sai lầm về sự an nhàn và dễ dàng. Bằng một phản ứng khác, Ngài giúp một môn đệ đối mặt với việc anh ta không muốn hy sinh.

Chúa Giêsu không bao giờ xấu, nhưng Ngài là người trung thực. Ngài trả lời từng người đến với Ngài theo cách chỉ cho họ bước tiếp theo không có ảo tưởng nhưng thực tế mà họ phải thực hiện để đáp lại lời kêu gọi triệt để của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu cũng có thể giúp bạn nhìn thấy bản thân mình rõ ràng hơn. Ngài biết bạn đang đi theo Ngài một cách trung thành như thế nào. Ngài biết bạn yêu Ngài nhiều như thế nào. Ngài không chỉ muốn cho bạn thấy bước đi của bạn với Ngài mạnh mẽ như thế nào mà còn là lúc bạn cần ơn sủng của Ngài nhiều hơn. Mục tiêu của Ngài là luôn giúp bạn thực tế về lời kêu gọi làm môn đệ của Ngài. Nhưng cuộc hành trình có thể trả giá như thế nào, Ngài cũng muốn bảo đảm với bạn rằng Ngài luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.

Vì vậy, hãy nói chuyện với Chúa Giêsu hôm nay. Nói với Ngài rằng bạn muốn đi theo Ngài. Nhưng cũng hãy nói với Ngài về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ và bất kỳ sự do dự nào mà bạn có thể có. Hãy để Ngài trả lời bạn khi Ngài trả lời những người trong Tin mừng hôm nay để bạn có thể hiểu động cơ của mình hơn một chút. Sau đó, bạn sẽ sẵn sàng cho bước tiếp theo trong cuộc hành trình với Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn đi theo Chúa như các môn đệ đã đi. Xin giúp con nhìn ra bước thực tế tiếp theo mà con cần thực hiện ngày hôm nay.

Nehemiah 2: 1-8
Tôi cầu xin Thiên Chúa các tầng trời (Nkm 2,4)

Nehemiah was probably quite comfortable. Although he was a Jew living in Persia, he held a prominent position at the table of King Artaxerxes. He likely lived well and enjoyed the privilege of having the king’s ear (Nehemiah 2:2-3).

Nehemiah may have been comfortable, but he wasn’t content. A faithful Jew, he was descended from those who had been exiled to Babylon at the fall of Jerusalem, but he still lived as a stranger in a strange land. He still longed for the day when he could return to the home of his ancestors.

Then came the news that the Jews who had been left behind in Jerusalem were struggling. The city had been reduced to rubble, the Temple was in ruins, and enemy tribes were sowing trouble. Hearing all this, Nehemiah fell to his knees and wept. He spent days in fasting and prayer, seeking God’s mercy and the courage to ask the king for help (Nehemiah 1:3-4). When the opportunity arose, he breathed another silent prayer and asked for permission to return home as governor to help the people rebuild (2:4-8).

Nehemiah willingly put aside his comfortable life and moved to a city that wasn’t his home to govern a people he had never met. And he did it eagerly! Love for the Lord and faith nurtured in prayer compelled him to pour himself out in service to God’s people.

We all have times when we are confronted with an urgent need as Nehemiah was. Part of us wants to help, but another part would rather stay safe and out of the way. We sense that God wants us involved, but we hold back, whether out of fear or selfishness.

That’s why prayer is so important. It’s in prayer that God can compel us to rise above our own self-interests. In prayer he can give us the courage to step out and minister to someone who is suffering. Overwhelming situations seem to shrink down to size when we come into God’s presence, and problems that once seemed unsolvable become more manageable. Our fears diminish, and we feel freer to try something new. And when we do, we may just discover the joy that comes as we become Jesus’ hands and feet in the world.

“Here I am, Lord; I come to do your will.”

Nơkhemia có lẽ khá thoải mái. Mặc dù là một người Do Thái sống ở Ba Tư, nhưng ông đã giữ một vị trí nổi bật trên bàn ăn của Vua Ác-tắc-sát-ta. Rất có thể ông đã sống sung túc và có đặc ân được vua lắng nghe (Nkm 2,2-3).

Nơkhemia có thể cảm thấy thoải mái, nhưng ông không bằng lòng. Là một người Do Thái trung thành, ông là hậu duệ của những người đã bị lưu đày đến Babylon khi thành Giêrusalem sụp đổ, nhưng ông vẫn sống như một người xa lạ ở một vùng đất xa lạ. Ông vẫn mong mỏi một ngày được trở về quê hương của tổ tiên.

Sau đó, có tin tức rằng những người Do Thái bị bỏ lại ở Giêrusalem đang gặp khó khăn. Thành phố đã trở thành đống đổ nát, Đền Thờ đổ nát, và các bộ lạc kẻ thù đang gieo vãi rắc rối. Nghe được tất cả những điều này, Nơkhemia khuỵu xuống và khóc. Ông đã dành nhiều ngày để ăn chay và cầu nguyện, tìm kiếm lòng thương xót của Thiên Chúa và can đảm để cầu xin sự giúp đỡ của nhà vua (Nkm 1,3-4). Khi có cơ hội, ông lại thầm cầu nguyện và xin phép được trở về nhà với tư cách là tổng trấn để giúp dân chúng tái thiết (2,4-8).

Nơkhemia sẵn sàng gác lại cuộc sống thoải mái của mình và chuyển đến một thành phố không phải là quê hương của ông để cai trị một dân tộc mà ông chưa từng gặp. Và ông đã làm điều đó một cách háo hức! Tình yêu dành cho Chúa và đức tin được nuôi dưỡng trong lời cầu nguyện đã thôi thúc ông dốc hết sức mình để phục vụ dân Chúa.

Tất cả chúng ta đều có những lúc phải đối mặt với một nhu cầu cấp bách giống như Nơkhemia. Một phần trong chúng ta muốn giúp đỡ, nhưng một phần khác muốn giữ an toàn và tránh xa. Chúng ta cảm thấy rằng Chúa muốn chúng ta tham gia, nhưng chúng ta lại chần chừ, vì sợ hãi hay ích kỷ.

Đó là lý do tại sao cầu nguyện rất quan trọng. Chính trong lời cầu nguyện mà Thiên Chúa có thể thôi thúc chúng ta vượt lên trên những tư lợi của mình. Khi cầu nguyện, Ngài có thể ban cho chúng ta can đảm để bước ra và giúp đỡ những người đang đau khổ. Những tình huống quá sức dường như thu nhỏ lại khi chúng ta đến với sự hiện diện của Thiên Chúa, và những vấn đề từng tưởng chừng không thể giải quyết được trở nên dễ giải quyết hơn. Nỗi sợ hãi của chúng ta giảm bớt và chúng ta cảm thấy tự do hơn để thử một cái gì đó mới. Và khi làm như vậy, chúng ta có thể khám phá ra niềm vui đến khi chúng ta trở thành tay chân của Chúa Giêsu trên thế giới.

Lạy Chúa, con đây; con đến để thực hiện ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon