Chúa Giêsu đến Giêricô – SN theo WAU ngày 21.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Are you a planner? Do you have a schedule or routine that you like to keep? If so, today’s Gospel reading is especially for you. It opens with Luke telling us that Jesus had planned to head right through Jericho (19:1). But we know that isn’t what happened. Jesus saw Zacchaeus in the sycamore tree, and moved by this man’s humility, he changed his itinerary so that he could spend time with him and his friends. And it changed Zacchaeus’ life forever.

This story tells us that sometimes, like Jesus, we need to hold loosely to our schedule and plans. We need to be ready to put them aside for a moment in order to care for the person in front of us.

In theory, this sounds great—of course we want to care for people! But in reality, it’s not always so straightforward. Most of us probably don’t like unexpected interruptions in our day or last-minute demands placed on our schedules. When such interruptions do happen, we might get annoyed or grumble to ourselves. But when we see how Jesus responded to Zacchaeus, our perspective can change. Maybe these interruptions and inconveniences are really invitations to join him in ministering to someone who needs help, comfort, or attention.

Such invitations might come in the voice of a friend whose car has broken down and is asking you for a ride to work. Or you might feel the Lord nudging you to stop and talk to a lonely neighbor even though you’d rather get on with your walk and burn some more calories. Or the Lord might be speaking to you through the voice of your child, who is asking you to play a game with her even though you have so much work to do.

The next time you are asked to change your plans, try to see it as Jesus’ loving invitation rather than as an annoying interruption. We aren’t always able to be flexible with our schedules, but when we are, who knows what might happen? We may just have more of an effect on people’s hearts than we think. Just look at what happened to Zacchaeus!

“Lord, help me to hear your invitation to love the people around me.”

Bạn có phải là một nhà lập kế hoạch không? Bạn có một lịch trình hoặc thói quen nào đó mà bạn muốn giữ lại không? Nếu vậy, bài đọc Tin mừng hôm nay đặc biệt dành cho bạn. Nó mở đầu bằng việc Luca nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã lên kế hoạch đi qua Giêricô (19,1). Nhưng chúng ta biết đó không phải là những gì đã xảy ra. Chúa Giêsu nhìn thấy Giakêu trên cây sung, và cảm động trước sự khiêm tốn của người đàn ông này, Ngài đã thay đổi hành trình để có thể dành thời gian cho anh ta và bạn bè của anh ta. Và nó đã thay đổi cuộc đời của Giakêu mãi mãi.

Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng đôi khi, giống như Chúa Giêsu, chúng ta cần tuân thủ lịch trình và kế hoạch của mình một cách uyển chuyển. Chúng ta cần sẵn sàng gạt chúng sang một bên để chăm sóc cho người trước mặt.

Về lý thuyết, điều này nghe có vẻ tuyệt vời – tất nhiên chúng ta muốn quan tâm đến mọi người! Nhưng trên thực tế, nó không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Hầu hết chúng ta có lẽ không thích những gián đoạn bất ngờ trong ngày của mình hoặc những yêu cầu vào phút chót của lịch trình của chúng ta. Khi những sự gián đoạn như vậy xảy ra, chúng ta có thể khó chịu hoặc càu nhàu với bản thân. Nhưng khi chúng ta thấy cách Chúa Giêsu đối xử với Giakêu, quan điểm của chúng ta có thể thay đổi. Có thể những gián đoạn và bất tiện này thực sự là lời mời gọi tham gia với Ngài để phục vụ người cần giúp đỡ, an ủi hoặc chú ý.

Những lời mời như vậy có thể đến bằng giọng của một người bạn bị hỏng xe và đang nhờ bạn chở đi làm. Hoặc bạn có thể cảm thấy Chúa thúc giục bạn dừng lại và nói chuyện với một người hàng xóm cô đơn mặc dù bạn muốn tiếp tục đi bộ và đốt cháy nhiều kalo hơn. Hoặc Chúa có thể đang nói với bạn qua giọng nói của con bạn, người đang yêu cầu bạn chơi một trò chơi với nó mặc dù bạn còn rất nhiều việc phải làm.

Lần tới khi bạn được yêu cầu thay đổi kế hoạch của mình, hãy cố gắng xem đó là lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu hơn là một sự gián đoạn khó chịu. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể linh động với lịch trình của mình, nhưng khi chúng ta làm như vậy, ai biết được điều gì có thể xảy ra? Chúng ta có thể có nhiều ảnh hưởng đến trái tim của mọi người hơn chúng ta nghĩ. Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra với Giakêu!

Lạy Chúa, xin giúp con nghe lời mời gọi của Chúa để yêu thương mọi người xung quanh con.

2 Maccabees 6:18-31
Tôi sẽ để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp (2Mcb 6,28)

Eleazar was one of the leading teachers of the Law of Moses during a time of intense persecution of the Jewish people. A distinguished older man, he was revered by his fellow Jews, especially the younger generations, for his wisdom and devotion to the Lord. Eleazar was also shrewd. He knew that his words and actions had an outsized effect on the young people who were also suffering persecution.

When the pagan occupiers of Jerusalem arrested Eleazar, they gave him two choices: either publicly eat pork, in disobedience to the Law, or face torture and execution. His captors even proposed that he just pretend to eat the pork—as long as everyone else thought he had given in. But Eleazar chose death. He knew how many young people looked up to him, and he didn’t want to spare his life if it meant leading them astray.

Now, this is a very dramatic and extreme example of the influence one person’s life can have. But don’t dismiss it because of the drama! You can make a difference in people’s lives!

Just think of the people whose witness has affected you. Not just your parents or your pastor, but everyday parishioners or friends. Think of the stories of the saints and their enduring legacy for generations of believers. People notice your life just as much. They see your patience. They see your kindness and generosity. They see your faithfulness to your family and friends. They see how you handle disappointments, grief, and suffering. Every time you choose the way of Christ over the way of the world—even if it’s quiet or subtle or unstated—your life becomes a testimony to the love of God.

When it comes to spiritual matters, we humans have a way of underestimating the effect we can have. It’s easy to forget that the Holy Spirit is at work in us—and in the people around us. It’s easy to forget his ability to take our actions, fill them with his grace and power, and use them to reveal himself. Your decisions matter because you matter!

“Thank you, Lord, for using me as a vessel of your grace!”

Elada là một trong những người dạy Luật Môisen hàng đầu trong thời kỳ người Do Thái bị đàn áp dữ dội. Là một người đàn ông lớn tuổi nổi tiếng, ông được đồng bào Do Thái tôn kính, đặc biệt là thế hệ trẻ, vì sự khôn ngoan và lòng sùng kính của ông đối với Chúa. Elada cũng rất khôn ngoan. Ông biết rằng lời nói và hành động của mình có ảnh hưởng rất lớn đến những người trẻ cũng đang bị bách hại.

Khi những người ngoại giáo chiếm đóng Giêrusalem bắt giữ Elada, họ cho ông hai lựa chọn: hoặc công khai ăn thịt lợn, bất tuân Luật pháp, hoặc đối mặt với sự tra tấn và hành quyết. Những kẻ bắt giữ ông thậm chí còn đề nghị rằng ông chỉ giả vờ ăn thịt lợn – miễn là mọi người khác nghĩ rằng ông đã nhượng bộ. Nhưng Elada đã chọn cái chết. Ông biết có nhiều người trẻ ngưỡng mộ ông và ông không muốn cứu mạng sống mình nếu điều đó đồng nghĩa với việc khiến họ lạc lối.

Hiện nay, điều này là một ví dụ rất ấn tượng và cực đoan về ảnh hưởng mà cuộc sống của một người có thể có. Nhưng đừng bỏ qua nó vì kịch tính! Bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người!

Hãy nghĩ đến những người mà lời chứng của họ đã ảnh hưởng đến bạn. Không chỉ cha mẹ hay cha xứ của bạn, mà cả những giáo dân hoặc bạn bè hằng ngày. Hãy nghĩ đến những câu chuyện của các vị thánh và di sản lâu dài của họ cho các thế hệ tín hữu. Mọi người cũng chú ý đến cuộc sống của bạn nhiều như vậy. Họ nhìn thấy sự kiên nhẫn của bạn. Họ nhìn thấy lòng tốt và sự quảng đại của bạn. Họ nhìn thấy sự chung thủy của bạn với gia đình và bạn bè. Họ nhìn thấy cách bạn xử lý những thất vọng, đau buồn và đau khổ. Mỗi khi bạn chọn con đường của Đức Kitô thay vì con đường của thế gian – ngay cả khi nó âm thầm, tế nhị hoặc không được nói ra – cuộc đời bạn trở thành một bằng chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.

Khi đề cập đến vấn đề tâm linh, con người chúng ta có cách đánh giá thấp tác động mà chúng ta có thể đạt được. Thật dễ dàng quên rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong chúng ta – và trong những người xung quanh chúng ta. Thật dễ dàng để quên khả năng của Ngài trong việc thực hiện các hành động của chúng ta, lấp đầy chúng bằng ân sủng và quyền năng của Ngài và sử dụng chúng để bộc lộ chính mình. Quyết định của bạn quan trọng bởi vì bạn quan trọng!

Cảm ơn Chúa vì đã sử dụng con như một bình chứa ân sủng của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon