Triều đại 150: Đức Giáo hoàng Bênêđictô IX

0

Trên đây chúng ta đã nói về nhiệm kỳ 1 và 2 của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô IX. Vào thời điểm này, sau khi đức Clêmentê II qua đời, dòng bà tước miềnTusculumlại đem ngài về lên ngôi Giáo hoàng lần thứ ba vào ngày 8-11-1047. Chống đối việc ngài lên ngôi giáo hoàng lần thứ 3 dân chúng Rôma trình bày sự việc lên hoàng đế và một cuộc bầu Giáo hoàng mới diễn ra vào cuối năm 1047. Người ta đã bầu một người tên là Poppo de Brixen, xứ Pavia lên làm Giáo hoàng với tên hiệu là Đamasô II, nhưng chỉ 23 ngày sau, đức Đamasô II đã qua đời.

Khi hoàng đế Henri III cử hầu tước Bônifaciô Canossa đến Rôma để giải quyết về vấn đề Giáo hoàng, ông định cho bầu đức Lêô IX làm Giáo hoàng, nên ngài đã bỏ trốn ngày 17-7-1048 trước khi hầu tước Bônifaciô Canossa có mặt ở Rôma.

Sau khi đức Lêô IX qua đời, một lần nữa, ngài muốn quay lại với ngôi Giáo hoàng nhưng không thành, nhờ lời khuyên khôn ngoan của thánh Linh mục Barthôlômêô (Rôma), ngài đã hối cải, rút lui vào Đan viện thánh Basiliô ở Grôttôferrata thuộc ảnh hưởng của dòng tộc Tusculum. Các tài liệu lịch sử cho biết, ngài là một người rất phóng đãng, suy đồi luân lý, nhưng sau đó, đã tỏ ra hối cải và sống cuộc đời khổ tu trong Đan viện này. Ngài qua đời và được an táng tại đó.

Comments are closed.