Thơ: Núi Thánh

0

[Niệm ý Mt 17:1-9; Mc 9:2-13; Lc 9:28-36]

Ta-bor Núi Thánh diệu kỳ
Lung linh ánh sáng, chói lòa hào quang
Ta-bor Núi Thánh huy hoàng
Ba môn đệ thấy vinh quang nhiệm mầu
Ta-bor Núi Thánh huyền siêu
Chúa Cha vinh dự Con Yêu của Người
Ta-bor Núi Thánh rạng ngời
Tín nhân mong đợi Nước Trời mai sau

TRẦM THIÊN THU
Lễ Chúa Hiển Dung – 2020

Comments are closed.