Thơ: Thoát Nợ Đời

0

[Niệm khúc Mt 9:9-13 ≈ Mc 2:13-17; Lc 5:27-32]

Mát-thêu thu thuế cho đời
Mùi tiền bạc ám vào người đã lâu
Việc đời ắt hẳn nhức đầu
Kẻ khinh, người ghét, buồn nhiều hơn vui
Cái nghề đeo nghiệp hóa xui
Lặng thầm chịu đựng, ngậm ngùi mình ên
Chúa Giê-su thấy ông hiền
Gọi ông theo Chúa loan tin Nước Trời
Thế là thoát khỏi nợ đời
Mát-thêu đứng dậy, mỉm cười, vui ngay
Không do dự, bỏ việc này
Bạc tiền bỏ hết, theo Thầy Giê-su
An tâm dù nắng hay mưa
Nhẹ lòng, thoát nợ, trọn mơ Tin Mừng

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.