Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi – SN song ngữ 18.12.2020

0

Wednesday (December 18): “He will save his people from their sins”

Scripture: Matthew 1:18-25

18 Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child of the Holy Spirit; 19 and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. 20 But as he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit; 21 she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.” 22 All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet: 23 “Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel” (which means, God with us). 24 When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him; he took his wife, 25 but her knew her not until she had borne a son; and he called his name Jesus.

Thứ  Tư     18-12               Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi

Mt 1,18-25

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

Meditation: 

Do you hold on to the promises of God at all times, especially when you are faced with uncertainty or adversity? The prophets Jeremiah and Isaiah spoke words of hope in a hopeless situation for Israel. The Davidic dynasty was corrupt and unfit for a Messianic King. Apostates like King Ahaz (2 Kings 16) and weaklings like Zedekiah (Jeremiah 38) occupied the throne of David. How could God be faithful to his promise to raise up a righteous King who would rule forever over the house of David? The prophets trusted that God could somehow “raise up a righteous shoot” from the stump of Jesse (Isaiah 2:11).  Like the prophets we are called “in hope to believe against hope” (Romans 4:18) that God can and will fulfill all his promises.

 

Mary was found to be with child of the Holy Spirit

Mary had to face an enormous challenge to her faith and trust in God and to the faith of her family and Joseph, the man she chose to marry. She was asked to assume a burden of tremendous responsibility. It had never been heard of before that a child could be born without a natural father. Mary was asked to accept this miraculous exception to the laws of nature. That required faith and trust in God and in his promises. Second, Mary was not yet married. Pregnancy outside of wedlock was not tolerated in those days. Mary was only espoused to Joseph, and such an engagement had to last for a whole year. She was asked to assume a great risk. She could have been rejected by Joseph, by her family, by all her own people. Mary knew that Joseph and her family would not understand without revelation from God. She nonetheless believed and trusted in God’s promises.

 

Joseph believed the angel’s message “that which is conceived in her is of the Holy Spirit

Joseph, a just and God-fearing man, did not wish to embarrass or punish his espoused wife, Mary when he discovered that she was pregnant. To all appearances she had broken their solemn pledge to be faithful and chaste to one another. Joseph, no doubt took this troubling matter to God in prayer. He was not hasty to judge or to react with hurt and anger. God rewarded him not only with guidance and consolation, but with the divine assurance that he had indeed called Joseph to be the husband of Mary and to assume a mission that would require the utmost faith, confidence, and trust in Almighty God. Joseph believed in the divine message to take Mary as his wife and to accept the child in her womb as the promised Messiah. 

A model of faith for us

Like Mary, Joseph is a model of faith for us. He is a faithful witness and servant of God’s unfolding plan of redemption. Are you ready to believe in the promises of God, even when faced with perplexing circumstances and what seems like insurmountable problems? God has not left us alone, but has brought us his only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Let us celebrate Christmas, the feast of the Incarnation, with joyful hearts and let us renew our faith and hope in God and in his redeeming work.

 

 

“Lord Jesus, you came to save us from sin and the power of death. May I always rejoice in your salvation and trust in your divine plan for my life.”

Suy niệm:

 Bạn có luôn luôn bám chặt vào những lời hứa của Thiên Chúa, đặc biệt khi bạn đương đầu với sự bất thường hay nghịch cảnh không? Các ngôn sứ Giêrêmia và Isaia nói những lời hy vọng trong tình huống tuyệt vọng cho dân Israel. Triều đại vua Đavít đã thối nát và không thích hợp cho vị Vua thiên sai. Những người bội giáo như vua Ahaz (2V 16) và nhu nhược như Zedekiah (Gr 38) ngự trị ngai vàng vua Đavít. Làm thế nào Thiên Chúa có thể trung thành với lời hứa của Người để nâng dậy vị Vua Công chính, Đấng sẽ cai trị nhà Đavít tới muôn đời? Các ngôn sứ trông cậy rằng Thiên Chúa có thể, bằng cách nào đó “nâng dậy một chồi non công chính” từ nhánh Jesse (Is 2,11). Giống như các ngôn sứ, chúng ta được kêu gọi “tin tưởng trong sự hy vọng hão huyền” (Rm 4,18) rằng Thiên Chúa có thể và sẽ thực hiện tất cả lời hứa của Người.

Maria có con bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần

Maria phải đối diện với một thách đố to lớn với niềm tin cậy vào Thiên Chúa của mình và với niềm tin của gia đình mình và Giuse, người mà cô đã chọn kết hôn. Maria được mời gọi để đảm nhận một gánh nặng trách nhiệm vô cùng to lớn. Người ta chưa bao giờ nghe thấy trước đây rằng một con trẻ có thể sinh ra mà không cần đến người cha theo tự nhiên. Maria được mời gọi đón nhận sự ngoại thường đối với những quy luật tự nhiên này. Điều đó đòi hỏi lòng tin cậy vào Thiên Chúa và vào những lời hứa của Người. Hơn nữa, Maria vẫn chưa kết hôn. Sự mang thai ngoài hôn nhân là điều không thể chấp nhận được vào thời đó. Maria chỉ mới hứa hôn với Giuse, một lời hứa hẹn như thế kéo dài trọn một năm. Maria được mời gọi để đón nhận sự mạo hiểm to lớn. Cô có thể bị Giuse, gia đình, và tất cả mọi người loại bỏ. Maria biết rằng Giuse và gia đình cô sẽ không thể hiểu được nếu không có sự mặc khải từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, cô vẫn tin cậy vào những lời hứa của Thiên Chúa.

Giuse đã tin tưởng vào sứ điệp của sứ thần “là người con đang cưu mang trong lòng Maria là do quyền năng của Chúa Thánh Thần

Giuse, một người công chính và kính sợ Thiên Chúa, đã không muốn làm xấu hổ hay trừng phạt Maria, người bạn đã hứa hôn của mình, khi ông khám phá ra rằng cô đã có thai. Về bên ngoài, cô đã vi phạm lời hứa trọng thể là trung thành và trinh khiết với nhau. Giuse, chắc chắn đã trình bày vấn đề này lên Thiên Chúa trong lúc cầu nguyện. Ông đã không vội vàng đoán xét hay phản ứng với sự tổn thương và giận dữ. Thiên Chúa đã ban thưởng cho ông, không chỉ với sự hướng dẫn và an ủi, nhưng còn với sự bảo đảm của Thiên Chúa rằng chính Người đã thật sự gọi ông làm chồng của Maria, và đảm nhận một sứ mạng đòi hỏi niềm tin, phó thác, và trông cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa toàn năng. Giuse đã tin tưởng vào sứ điệp của Thiên Chúa và tiếp nhận Maria làm vợ mình và đón nhận người con trong bụng cô là Đấng Mêsia theo lời hứa.

Mẫu gương đức tin cho chúng ta

Giống như Maria, Giuse là một mẫu gương đức tin cho chúng ta. Ngài là một chứng nhân trung thành và là người tôi tớ của kế hoạch cứu độ đang bộc lộ của Thiên Chúa. Bạn có sẵn sàng tin tưởng vào những lời hứa của Chúa, thậm chí khi đương đầu với những tình huống phức tạp và những gì xem chừng như những vấn đề nan giải không? Thiên Chúa không để chúng ta một mình, nhưng mang đến cho chúng ta Con một yêu dấu, Đức Chúa và Đấng cứu độ của chúng ta, Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy mừng lễ Giáng sinh, ngày lễ của sự Nhập thể, với tâm hồn phấn khởi và chúng ta hãy phục hồi niềm tin và hy vọng của mình vào Thiên Chúa và vào chương trình cứu độ của Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi và quyền lực của sự chết. Chớ gì con luôn luôn vui mừng về ơn cứu rỗi của Chúa và trông cậy vào kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.