Trừ khi người ta được tái sinh – SN song ngữ ngày 12.4.2021

0

Monday (April 12): “Unless one is born anew”

Scripture: John 3:1-8  

1 Now there was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews. 2 This man came to Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that you are a teacher come from God; for no one can do these signs that you do, unless God is with him.” 3 Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born anew, he cannot see the kingdom of God.” 4 Nicodemus said to him, “How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?” 5 Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 6 That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. 7 Do not marvel that I said to you, `You must be born anew.’ 8 The wind blows where it wills, and you hear the sound of it, but you do not know whence it comes or whither it goes; so it is with every one who is born of the Spirit.

Thứ Hai     12-4                Trừ khi người ta được tái sinh

Ga 3,1-8

1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”3 Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? “5 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Meditation: 

Do you nourish your faith with prayerful reflection of the word of God? When Nicodemus heard about Jesus’ miracles and extraordinary teaching, he decided to meet with him privately, away from the crowds and the public spotlight. Nicodemus was no ordinary Jew. He was a religious ruler and member of the Sanhedrin, which was the supreme court of the Jews, and a teacher of Israel (John 3:10). He was a devout Pharisee who sought to perfectly follow the law of Moses, as prescribed in the Five Books of Moses (Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, and Numbers) and further elaborated in the numerous scribal laws, recorded in the Mishnah and the Talmud.

Nicodemus decided to meet with Jesus at night, possibly for two reasons. He may have been cautious and  not ready to publicly associate himself with Jesus since many Pharisees opposed Jesus’ teaching and called him a Sabbath breaker. It is also likely that Nicodemus chose the night as the best time for seeking a private and undisturbed conversation with Jesus. The rabbis declared that the best time to study the law was at night after the day’s work was completed and the household was at rest. When Nicodemus saw Jesus he addressed him as rabbi (a teacher of God’s word and law) and acknowledged that Jesus’ teaching came from God.

 

How can one get right with God and enter his kingdom?

Jesus’ conversation with Nicodemus went to the very heart of the Mosaic law – how can one get right with God and enter God’s kingdom? Jesus’ answer was brief and startling: “Unless one is born anew, he cannot see God.” The new birth which Jesus spoke about was not a physical birth but the beginning of a spiritual birth which is something completely new and radical, and from above, namely from God himself. Jesus said that this rebirth was necessary if one was to enter God’s kingdom. Nicodemus thought that to be born again, even spiritually, was impossible. He probably knew too well from experience that anyone who wants to be changed from within, can’t accomplish this by oneself. Jesus explained that this change could only come about through the work and action of the Holy Spirit. This rebirth in the Spirit is very real and experiential, like the wind which can be felt and heard while it is visibly unseen to the naked eye.

 

Rebirth to new life in the power of the Holy Spirit 

What does it mean to be reborn in the Spirit? The new birth which Jesus speaks of is a spiritual birth to a life which is transformed through the power of God. This new life brings us into an experiential relationship with God as his adopted sons and daughters (Romans 6:4; 8:10-11). This new birth is made possible when one is baptized into Christ and receives the gift of the Holy Spirit. God wants to renew all of his people in the gift of new life in his Holy Spirit. This new life in the Spirit brings us into God’s kingdom of righteousness, peace, and joy (Romans 14:17).

 

What is the kingdom of God – which is also called the kingdom of heaven? God’s kingdom – his reign and blessing as King over us – is the abundant everlasting life and power from heaven which God shares with those who accept him as the Eternal Father and Author of Life and Ruler of All he has created. Jesus explains in the prayer he gave to his disciples, what we call the Lord’s Prayer or the Our Father, that God’s kingdom is that society of men and women who acknowledge God as their Lord and Ruler and who obey his word and live according to his will on earth as it is in heaven (Matthew 6:10).

We are sons and daughters of God and citizens of his kingdom

To be reborn in the Spirit is to enter that society in which God is honored and obeyed. Those who willingly accept God’s rule in their lives become citizens of God’s heavenly kingdom and members of God’s family – his adopted sons and daughters. And they enter into possession of the life which comes from God himself, an everlasting life of love, peace, joy, and freedom from sin, oppression, and corruption. Do you know the joy and freedom of the new birth and abundant life which Jesus Christ has won for you?

“Lord Jesus Christ, you offer us abundant new life and power to live as sons and daughters of our Father in heaven. Renew in me the gift of faith to accept and obey your life-giving word and to cooperate with the transforming power of your Holy Spirit who changes us into your likeness. May your kingdom come and your will be done in my life today, tomorrow, and always.”

Suy niệm:

Bạn có nuôi dưỡng đức tin của mình với sự suy niệm và cầu nguyện về Lời Chúa không? Khi Nicôđêmô nghe về những dấu lạ và giáo huấn kỳ diệu của Ðức Giêsu, ông đã quyết định gặp gỡ Người cách kín đáo, xa cách đám đông và nơi công cộng. Nicôđêmô không phải là người Dothái bình thường. Ông là vị lãnh đạo tôn giáo và là thành phần của Thượng hội đồng, là tòa án tối cao của người Dothái, và là thầy dạy của dân Israel (Ga 3,10). Ông là người Pharisêu nhiệt thành, tìm cách sống theo luật Môisen cách hoàn hảo, như được trình bày trong năm quyển sách của Môisen (Sáng thế, Xuất hành, Đệ nhị luật, Lêvi, và Dân số) và được trình bày tỉ mỉ trong nhiều lề luật của các kinh sư, được chép lại trong sách Mishnah và sách Talmud.

Nicôđêmô quyết định gặp gỡ Ðức Giêsu vào buổi tối có thể vì hai lý do. Ông có thể bị chú ý và chưa sẵn sàng kết giao công khai với Ðức Giêsu bởi vì nhiều người Pharisêu chống đối giáo huấn Ðức Giêsu và gọi Người là người vi phạm ngày Sabát. Cũng có thể là Nicôđêmô chọn buổi tối như thời gian tốt nhất cho việc tìm kiếm một cuộc đối thoại kín đáo và không bị ai quấy rầy với Ðức Giêsu. Các thầy Rabbi tuyên bố rằng thời gian tốt nhất để nghiên cứu lề luật là buổi tối, sau khi công việc trong ngày đã hoàn tất và mọi người được nghỉ ngơi. Khi Nicôđêmô gặp gỡ Ðức Giêsu, ông gọi Người là Rabbi ( thầy dạy Lời Chúa và lề luật của Chúa) và nhận thức rằng giáo huấn của Ðức Giêsu đến từ Thiên Chúa.

Làm thế nào người ta có thể làm hòa với Thiên Chúa và vào được vương quốc của Người?

Cuộc đàm thoại của Ðức Giêsu với Nicôđêmô đi vào trọng tâm của luật Môisen – Làm thế nào người ta có thể xứng đáng với Thiên Chúa và được vào Nước Thiên Chúa? Câu trả lời của Ðức Giêsu rất ngắn gọn và ấn tượng: “Nếu người ta không tái sinh, họ không thể nhìn thấy Thiên Chúa.” Sự tái sinh mà Ðức Giêsu nói tới không phải là sự sinh ra theo thể lý, nhưng là sự khởi đầu của sự sinh ra thiêng liêng, là một điều hoàn toàn mới mẻ và căn bản, đến từ trên cao, nghĩa là từ chính Thiên Chúa. Ðức Giêsu nói rằng sự tái sinh này rất cần thiết nếu người ta muốn vào Nước Thiên Chúa. Nicôđêmô nghĩ rằng để sinh ra nữa, thậm chí cách thiêng liêng, là điều không thể được. Có lẽ ông cũng biết rõ từ kinh nghiệm rằng bất cứ ai muốn được thay đổi, không thể tự mình thay đổi. Ðức Giêsu giải thích rằng sự thay đổi này chỉ có thể đến ngang qua tác động của Chúa Thánh Thần. Sự tái sinh này trong Thần Khí thì rất thật và có thể cảm nghiệm được, giống như gió có thể cảm nhận và nghe được mặc dù nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sự tái sinh vào sự sống mới trong quyền năng của Chúa Thánh Thần

Tái sinh trong Thần Khí nghĩa là gì? Sự tái sinh mà Ðức Giêsu nói tới là sự sinh ra cách thiêng liêng cho một cuộc sống, được biến đổi ngang qua quyền năng của Thiên Chúa. Sự sống mới này đưa chúng ta vào mối quan hệ trong sự cảm nghiệm với Thiên Chúa như những người con cái (Rm 6,4; 8,10-11). Sự tái sinh này trở nên khả thi khi người ta được rửa tội trong Đức Kitô và đón nhận hồng ân của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa muốn tái tạo mọi người trong hồng ân của sự sống mới trong Thánh Thần của Người. Sự sống mới trong Thần Khí này đem chúng ta vào vương quốc công chính, bình an, và niềm vui của Thiên Chúa (Rm 14,17).

Nước Thiên Chúa – hay còn gọi là Nước Trời là gì? Nước Thiên Chúa – triều đại và phúc lành của Người là Vua của chúng ta – là sự sống vĩnh cửu sung mãn và sức mạnh siêu việt mà Thiên Chúa chia sẻ với những ai tiếp nhận Người là Cha hằng hữu và là Tác giả của sự sống và là Đấng cai trị mọi loài Người đã dựng nên. Đức Giêsu giải thích trong lời kinh Người ban cho các môn đệ, kinh mà chúng ta gọi là Kinh của Chúa hay Lạy Cha, tức là nước Thiên Chúa là cộng đồng của những người nhận biết Thiên Chúa là Chúa và là Đấng cai trị của họ và những ai vâng nghe lời Người và sống theo ý Người dưới đất cũng như trên trời (Mt 6,10).

Chúng ta là con cái của Thiên Chúa và là công dân vương quốc của Người

Ðược tái sinh là để bước vào cộng đồng đó, trong đó Thiên Chúa được tôn vinh và vâng phục, để sống như những công dân của Nước Trời và là những phần tử của gia đình Thiên Chúa – những người con của Người, và bước vào sự chiếm hữu sự sống đó, sự sống đến từ chính Thiên Chúa, một sự sống yêu thương, bình an, vui mừng vô tận, và sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự sợ hãi cái chết. Bạn có biết niềm vui và sự giải thoát của sự sống mới và sung mãn mà Đức Giêsu Kitô đem lại cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa ban cho chúng con sự sống mới và sức mạnh để sống như những người con. Xin tái tạo trong con hồng ân đức tin và sự sống mới trong Thánh Thần của Chúa. Xin giúp con đến gần Chúa và tin tưởng vào Lời ban sự sống của Chúa. Chớ gì vương quốc của Chúa trị đến và chớ gì ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời con hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon