The Lord appeared to Abraham – Chúa Nhật 16 TN – C

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: WAU

Meditation: Genesis 18:1-10

The Lord appeared to Abraham. (Genesis 18:1)

Isn’t it mysterious? Genesis 18:1 tells us that “the Lord appeared to Abraham.” But then, Abraham sees “three men” (18:2). The visitors are later identified as angels, but one seems to be the Lord himself (18:20-22). It’s hard to know exactly what Abraham saw and at what point he realized that he was in the presence of almighty God.

Here’s another mystery: this same Lord will be with everyone gathered at every Mass today. We will hear his voice in the readings and see him in the unlikely appearance of bread and wine. So let’s take a look at how Abraham responded to God’s presence to see how we can respond today.

First, Abraham gave God his full attention. He stopped what he was doing and “ran” to meet God (Genesis 18:2). As Mass begins, you can imitate Abraham as you try to put aside distractions and be attentive to the Lord.

Next, he bowed down. While this might have been a traditional greeting, it also showed that Abraham recognized his visitors’ dignity. Imagine yourself bowing low as you pray the Gloria and praise God in the responsorial psalm.

Then, Abraham offered to God the best he had—fine flour and a choice steer. When the gifts are brought to the altar, you can offer your life to the Lord. Give him your love and fidelity.

Finally, Abraham waited on his guests. That’s something you can do after Holy Communion, as you pray quietly in adoration. Enjoy your time with the Lord and listen to him.

So when you come to Mass, remember Abraham. Let the mysterious, surprising presence of God fill you with reverence and generosity. Offer him your attention, your worship, the best of who you are. As you do, you’ll come to see him more and more clearly. Just like Abraham.

“Lord, you reveal yourself to me in mystery. Help me to respond to you wholeheartedly!”

Suy niệm: St 18,1-10

Chúa đã hiện ra với ông Ápraham” (St 18,1).

Điều đó không bí nhiệm sao? Sách Sáng Thế chương 18,1 nói với chúng ta rằng “Chúa đã hiện ra với Ápraham”. Nhưng sau đó, Ápraham thấy “ba người” (St 18,2). Các vị khách sau đó đã được xác định như các thiên sứ, nhưng một người dường như là chính Đức Chúa (St 18,20-22). Thật khó để biết chính xác những gì Ápraham đã nhìn thấy và tại thời điểm nào ông đã nhận ra rằng ông đã được diện kiến nhan Thiên Chúa toàn năng.

Đây là một mầu nhiệm khác: chính vị Chúa này sẽ ở với mọi người tụ họp trong Thánh Lễ hôm nay. Chúng ta sẽ nghe tiếng của Người trong các bài đọc và nhìn thấy Người trong bánh và rượu không giống như vẻ bên ngoài của nó. Vì thế, chúng ta hãy nhìn cách Ápraham đáp lại với sự hiện diện của Thiên Chúa để thấy hôm nay chúng ta có thể đáp trả lại như thế nào.

Trước hết, Ápraham đã dâng cho Thiên Chúa sự lưu tâm trọn vẹn của ông. Ông dừng lại những gì ông đang làm và “đã chạy” đến gặp Thiên Chúa (St 18,2). Khi Thánh Lễ bắt đầu, bạn có thể bắt chước ông Ápraham khi bạn cố gắng đặt qua một bên những chia trí và chú tâm vào Chúa.

Tiếp đó, ông sấp mình xuống. Trong khi điều này có thể là sự chào hỏi truyền thống, điều đó cũng cho thấy rằng Ápraham đã nhận ra phẩm cách của các vị khách. Hãy tưởng tượng chính bạn đang cúi sấp mình khi đọc Kinh Vinh danh và khen ngợi Thiên Chúa trong thánh vịnh đáp ca.

Sau đó, Ápraham đã dâng kính Chúa những gì tốt nhất mà ông có – bột mì ngon và con bò đực non đã vỗ béo. Khi các lễ vật được mang đến bàn thờ, bạn có thể dâng cả cuộc sống của bạn cho Chúa. Hãy dâng cho Người tình yêu và lòng trung thành của bạn.

Cuối cùng, Ápraham đã chờ đợi các vị khách của mình. Đó là điều bạn có thể làm sau khi Rước Mình Thánh Chúa, khi bạn cầu nguyện thinh lặng trước Thánh Thể. Hãy vui hưởng thời gian của bạn với Chúa và hãy lắng nghe Người.

Vì thế, khi tham dự Thánh Lễ, bạn hãy nhớ tới Ápraham. Hãy để cho sự hiện diện mầu nhiệm, đầy ngạc nhiên của Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn bạn với lòng cung kính và quảng đại. Hãy dâng kính Người sự quan tâm, sự tôn thờ của bạn, hãy dâng Người những gì tốt nhất mà bạn là. Khi bạn làm như thế, bạn sẽ thấy Người ngày càng rõ ràng hơn, giống như Ápraham.

Lạy Chúa, Chúa mạc khải chính Chúa cho con cách mầu nhiệm. Xin hãy giúp con đáp lại Chúa hết lòng con!”

Comments are closed.

phone-icon