Are you the one who is to come? – Suy niệm theo WAU, Chúa Nhật III Mùa Vọng A

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Are you the one who is to come? (Matthew 11:3)

Do you ever have doubts? Everyone does, even John the Baptist. Herod had thrown John into prison and kept the threat of execution hanging over him. Sitting in that cell, John began to wonder if he had labored for nothing. So he sent his disciples to ask Jesus a question: “Are you the one who is to come, or should we look for another?” (Matthew 11:3).

Why would John ask such a pointed question? Probably because Jesus’ ministry didn’t fit John’s idea of what God’s kingdom should look like. Unlike John, Jesus wasn’t a fire-and-brimstone preacher. He seemed more concerned with healing sick people than with overthrowing Herod. He wasn’t popular with many Jewish leaders either. So doubts about Jesus began to creep in.

Rather than rebuking John’s disciples, Jesus described his ministry: the sick are healed, the dead are raised, and the poor hear the good news (Matthew 11:5). John’s disciples would have recognized these as signs of the Messiah foretold by Isaiah (35:6).

Jesus wasn’t put off by John’s doubts. Quite the opposite, he praised John as the greatest of all those “born of women” (Matthew 11:11). Jesus knew John; he loved him and understood the trial he was enduring. Knowing what John was going through, he treated him with compassion. And he will do the same for you.

You may have doubts. Bring them to Jesus. Ask him to help you recall his work in your life: when you experienced his forgiveness, knew his love, or felt his presence. Let him reassure you that he knows you and loves you. Let him strengthen your faith. As Isaiah proclaims in another prophecy, “A bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not quench” (Isaiah 42:3). With his love, Jesus can set your doubts to rest and fan your smoldering faith into a blazing fire.

“Jesus, help me to believe in you more and more each day.”

Ngài có phải là Đấng phải đến không? (Mt 11, 3)

Bạn có bao giờ nghi ngờ chưa? Tất cả mọi người đều vậy, ngay cả Gioan tẩy giả. Vua Hêrôđê đã tống Gioan vào tù và giữ mối đe dọa hành quyết luôn đeo bám ông. Ngồi trong phòng giam đó, Gioan bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm việc vô ích không. Vì vậy, ông sai các môn đồ đến hỏi Chúa Giêsu một câu: “Thầy có phải là Đấng sẽ đến, hay chúng ta nên đi tìm người khác?” (Mt 11,3).

Tại sao Gioan lại hỏi một câu hỏi cụ thể như vậy? Có lẽ vì sứ mạng của Chúa Giêsu không phù hợp với ý tưởng của Gioan về vương quốc của Thiên Chúa sẽ trông như thế nào. Không giống như Gioan, Chúa Giêsu không phải là một nhà thuyết giáo lửa và diêm sinh. Dường như Ngài quan tâm đến việc chữa lành những người bệnh hơn là lật đổ Hêrôđê. Ngài cũng không được nhiều nhà lãnh đạo Do Thái yêu thích. Vì vậy, những nghi ngờ về Chúa Giêsu bắt đầu len lỏi.

Thay vì quở trách các môn đồ của Gioan, Chúa Giêsu mô tả về sứ mạng của Ngài: kẻ đau được chữa lành, kẻ chết sống lại và người nghèo nghe tin mừng (Mt 11,5). Các môn đồ của Gioan hẳn đã nhận ra đây là những dấu hiệu của Đấng Mêsia mà Isaia đã báo trước (35,6).

Chúa Giêsu không hề thắc mắc gì về những nghi ngờ của Gioan. Hoàn toàn ngược lại, Ngài ca ngợi Gioan là người vĩ đại nhất trong số những người “sinh ra bởi phụ nữ” (Mt 11,11). Chúa Giêsu biết Gioan; Ngài yêu mến ông và hiểu sự thử thách mà ông đang phải chịu đựng. Biết được những gì Gioan phải trải qua, Ngài đã đối xử với ông bằng lòng trắc ẩn. Và Ngài cũng sẽ làm như vậy với bạn.

Bạn có thể có những nghi ngờ. Hãy đưa chúng đến với Chúa Giêsu. Hãy cầu xin Ngài giúp bạn nhớ lại công việc của Ngài trong cuộc sống của bạn: khi bạn cảm nhận được sự tha thứ của Ngài, biết được tình yêu của Ngài hoặc cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Hãy để Ngài trấn an bạn rằng Ngài biết bạn và yêu thương bạn. Hãy để Ngài củng cố niềm tin của bạn. Như Isaia đã tuyên bố trong một lời tiên tri khác, “Cây sậy thâm tím sẽ không gãy, và ngọn bấc cháy mờ sẽ không dập tắt” (Is 42,3). Với tình yêu của mình, Chúa Giêsu có thể khiến những nghi ngờ của bạn tan biến và thổi niềm tin âm ỉ của bạn thành ngọn lửa rực cháy.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con ngày càng tin tưởng Chúa nhiều hơn.

Comments are closed.

phone-icon