when you pray… – Suy niệm theo WAU ngày 22.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When you pray… (Mt 6:5)

Welcome to the season of Lent! Whether you are a longtime or first-time reader of our magazine or somewhere in between, we are sure that these next forty days can be a time of great blessing.

Every Lent, we take up the spiritual practices of prayer, fasting, and almsgiving. In today’s Gospel, Jesus encourages us to do them “in secret” so that our God, who sees into the “secret” of our hearts, can fill us and transform us from the inside out (Matthew 6:6).

We’d like to make a suggestion as you embark on these practices: try placing a special emphasis on prayer this Lent. Tell yourself, “I want to focus on encountering the Lord. I want to hear his voice in my heart and know his love more deeply.” You may, in fact, find it helpful to read our main articles in this issue, which focus on learning about prayer from Jesus himself.

As you pray, try to invite the Lord into those “secret” parts of your life that may be darkened by sin or wounded by past hurts. Because the more we seek the Lord, the more we will find him. And in finding him, we’ll experience a deep love and joy that can overcome every obstacle in our lives.

Imagine the blessings that can come as you spend time with the Lord over these next forty days! The God “who is hidden” won’t be as hidden as he once seemed (Matthew 6:18). You’ll begin to love him more, and you’ll come to see his cross as the ultimate act of love, both for you and for everyone around you. That love can warm your heart and help you treat everyone with that very same love.

So what do you think? Are you ready? Because the Lord is. He is ready to reveal himself to you-every time you pray.

“Here I am, Lord! Teach me how to seek you and find you in prayer this Lent.”

Khi anh em cầu nguyện… (Mt 6,5)

Chào mừng đến với Mùa Chay! Cho dù bạn là độc giả lâu năm hay lần đầu đọc tạp chí của chúng tôi hay ở đâu đó giữa chừng, chúng tôi chắc chắn rằng bốn mươi ngày tới đây có thể là thời gian vô cùng diễm phúc.

Mỗi Mùa Chay, chúng ta thực hành các thực hành tâm linh là cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta làm những điều đó một cách “thầm kín” để Thiên Chúa của chúng ta, Đấng nhìn thấu “bí ẩn” của tâm hồn chúng ta, có thể lấp đầy chúng ta và biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài (Mt 6,6).

Chúng tôi muốn đưa ra một đề nghị khi bạn bắt tay vào những thực hành này: hãy cố gắng đặc biệt chú trọng đến việc cầu nguyện trong Mùa Chay này. Hãy tự nhủ: “Tôi muốn tập trung vào việc gặp gỡ Chúa. Tôi muốn nghe giọng nói của Ngài trong tâm hồn mình và biết tình yêu của Ngài sâu sắc hơn ”. Trên thực tế, bạn có thể thấy hữu ích khi đọc những bài chính của chúng tôi trong số báo này, những bài tập trung vào việc học cách cầu nguyện từ chính Chúa Giêsu.

Khi bạn cầu nguyện, hãy cố gắng mời Chúa bước vào những phần “bí ẩn” trong cuộc sống của bạn mà có thể bị tội lỗi làm cho tối tăm hoặc bị tổn thương bởi những tổn thương trong quá khứ. Vì càng tìm kiếm Chúa, chúng ta càng gặp được Ngài. Và khi tìm thấy Ngài, chúng ta sẽ cảm nghiệm được một tình yêu và niềm vui sâu xa có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống của chúng ta.

Hãy tưởng tượng những phước lành có thể đến khi anh chị em dành thời gian với Chúa trong bốn mươi ngày tới! Thiên Chúa “ẩn mình” sẽ không ẩn giấu như trước đây (Mt 6,18). Bạn sẽ bắt đầu yêu mến Ngài nhiều hơn, và bạn sẽ thấy thập tự giá của Ngài là hành động yêu thương tột bậc, cho cả bạn và cho mọi người xung quanh bạn. Tình yêu đó có thể sưởi ấm tâm hồn bạn và giúp bạn đối xử với mọi người bằng chính tình yêu đó.

Vậy bạn nghĩ như thế nào? Bạn đã sẵn sàng chưa? Vì có Chúa. Ngài sẵn sàng tỏ mình ra cho bạn – mỗi khi bạn cầu nguyện.

“Lạy Chúa, này con đây! Xin dạy con cách tìm kiếm Chúa và gặp Chúa trong Mùa Chay này.”

Comments are closed.

phone-icon