You will be like gods – Chúa Nhật I Mùa Chay A

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Nguồn: WAU, February, 2023

DAILY MEDITATION: GENESIS 2:7-9; 3:1-7

You will be like gods. (Genesis 3:5)

We know what the first sin was: Adam and Eve disobeyed God by eating the forbidden fruit. But do you know what the first temptation was? “You will be like gods” (Genesis 3:5).

This is the temptation that has always plagued humanity. Like gods, we want to be in control. We want to decide what’s right and wrong. We want the power, honor, and glory that belong only to the Lord.

This is the same temptation that Jesus conquered in his battle with Satan in the desert. In today’s Gospel, the devil tries to tempt Jesus to rebel against his Father’s plan. He taunts Jesus, saying, “If you are the Son of God . . . ” (Matthew 4:3, 6). In other words, If you are really who you claim to be, don’t wait for your Father’s permission. Go ahead and act like God!

But Jesus “did not regard equality with God something to be grasped” (Philippians 2:6). Though he was God incarnate, he submitted to his Father’s will each and every day. Finally, he undid that first sin of Adam when he offered himself on the cross to save us (Romans 5:12, 15).

This Lent, ask the Spirit to help you recognize where you are being tempted to rebel against God. It may be something subtle, like persisting in a bad habit. Or it may be something more obvious, like resisting God’s will in a difficult situation.

Don’t get discouraged if you see signs of rebellion. Instead, let the words of St. Paul in today’s second reading encourage you: through Jesus’ death and resurrection, we have all received an “abundance of grace” (Romans 5:17). That grace can help you overcome any temptation – including the temptation to be your own god! This Lent, just keep asking for God’s grace, and trust that it will never run out.

“Jesus, give me the grace to submit to you in all things.”

SUY NIỆM: St 2,7-9; 3,1-7

Ông bà sẽ nên như những vị thần”(St 3,5).

Chúng ta biết tội nguyên tổ là gì: Adam và Eva bất tuân lệnh Thiên Chúa qua việc ăn trái cấm. Nhưng bạn biết cám dỗ đầu tiên là gì không? “Ông bà sẽ nên như những vị thần” (St 3,5).

Đây là cám dỗ luôn quấy rầy nhân loại. Giống như các vị thần, chúng ta muốn được kiểm soát. Chúng ta muốn quyết định điều gì là đúng và sai. Chúng ta muốn quyền lực, danh dự và vinh quang vốn chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa.

Đây cũng chính là cám dỗ mà Chúa Giêsu đã chiến thắng trong cuộc chiến với Satan nơi hoang địa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ma quỷ đã cố gắng cám dỗ Chúa Giêsu nổi loạn chống lại kế hoạch của Chúa Cha. Nó chế giễu Chúa Giêsu khi nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa…” (Mt 4,3.6). Nói cách khác, nếu ông thực sự là người mà ông tự nhận, thì đừng đợi Cha ông cho phép. Cứ tiến lên và hành động như Thiên Chúa!

Nhưng Chúa Giêsu “đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa” (Pl 2,6). Mặc dù là Thiên Chúa nhập thể, nhưng Người đã phục tùng ý muốn của Chúa Cha mỗi ngày. Cuối cùng, Người đã xóa bỏ tội nguyên tổ của Adam khi hiến tế chính mình trên thập giá để cứu độ chúng ta (x. Rm 5,12.15).

Mùa Chay này, hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra nơi nào bạn đang bị cám dỗ để nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Đó có thể là điều gì đó tinh vi, giống như cứ khăng khăng cố chấp trong một thói quen xấu. Hoặc nó có thể là điều gì đó rõ ràng hơn, giống như chống lại ý Chúa khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đừng nản lòng nếu bạn thấy những dấu hiệu của sự nổi loạn. Thay vào đó, hãy để cho lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay khích lệ bạn: nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, tất cả chúng ta lãnh nhận được “dồi dào ân sủng” (Rm 5,17). Ân sủng đó có thể giúp bạn vượt qua bất kỳ cám dỗ nào – kể cả cám dỗ trở thành chúa của chính mình! Mùa Chay này, hãy cứ cầu xin ân sủng của Thiên Chúa và tin tưởng rằng ân sủng Chúa không bao giờ cạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ân sủng để phục tùng Chúa trong mọi sự”.

Comments are closed.

phone-icon