Jesus called him – Suy niệm theo WAU ngày 01.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Jesus called him (Mk 10:49)

All four Gospels recount Jesus healing men who were blind, but only Mark identifies one by name: Bartimaeus. We meet him today as he is begging along the road to Jericho. In Hebrew, his name could mean simply “son of Timaeus,” but it could also mean “son of the unclean.” By including Bartimaeus’ name, Mark places special emphasis on him and may even point to all the “unclean” people Jesus wants to heal and restore-people like us. Let’s take a closer look.

First, Bartimaeus calls out for help. He has faith that Jesus can heal him. So he cries out, not once, but twice, “Son of David, have pity on me” (Mark 10:47, 48). Ironically, this blind man “sees” more clearly than most people that Jesus is God’s chosen Messiah.

Second, hearing Bartimaeus’ cries for mercy, Jesus stops and calls him (Mark 10:49). In response, Bartimaeus springs up and goes right to him (10:50). Abandoning his only protection and perhaps his only possession, Bartimaeus casts off his cloak to come close to the Lord.

Third, Jesus not only restores Bartimaeus’ sight but gives him salvation as well. And in the end, Bartimaeus doesn’t continue on his way. Instead, he follows Jesus and becomes his disciple (Mark 10:52).

This story can give us hope. Why? Because Bartimaeus tells us not to be ashamed to ask God for help. He tells us to believe that Jesus will hear us every time we cry out to him. And he tells us to trust that Jesus will welcome us. Just as Jesus heard “unclean” Bartimaeus and brought him close, Jesus hears us and calls us to himself so that he can heal us, cleanse us, and make us whole.

St. Josemaría Escrivá once wrote, “Our Lord is seeking us at every moment.” Can you hear Jesus calling you today? Come to him with faith in his mercy. He won’t push you away.

“Jesus, Son of David, I come to you. I trust in your mercy.”

Chúa Giêsu gọi anh (Mc 10,49)

Cả bốn sách Tin mừng đều kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho những người mù, nhưng chỉ có Máccô là xác định được tên của một người: Báttimê. Hôm nay chúng ta gặp anh ấy khi anh ấy đang ăn xin trên đường đến Giêricô. Trong tiếng Hípri, tên của anh có thể có nghĩa đơn giản là “con trai của Timaeus”, nhưng cũng có thể có nghĩa là “con trai của kẻ ô uế”. Bằng việc thêm tên của Báttimê, Máccô đặc biệt nhấn mạnh đến anh ta và thậm chí có thể chỉ ra tất cả những người “ô uế” mà Chúa Giêsu muốn chữa lành và phục hồi – những người như chúng ta. Hãy xem xét kỹ hơn.

Đầu tiên, Báttimê kêu cứu. Anh ấy có đức tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho anh ấy. Vì vậy, anh kêu lên không phải một lần mà đến hai lần: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” (Mc 10,47. 48). Trớ trêu thay, người mù này “thấy” rõ ràng hơn hầu hết mọi người rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia được Thiên Chúa chọn.

Thứ hai, khi nghe tiếng kêu xin lòng thương xót của Báttimê, Chúa Giêsu dừng lại và gọi anh ta (Mc 10,49). Đáp lại, Báttimê đứng dậy và đi thẳng đến Ngài (10,50). Từ bỏ sự bảo vệ duy nhất và có lẽ là vật sở hữu duy nhất của mình, Báttimê cởi bỏ chiếc áo choàng của mình để đến gần Chúa.

Thứ ba, Chúa Giêsu không chỉ phục hồi thị giác cho Báttimê mà còn ban cho anh ta ơn cứu rỗi nữa. Và cuối cùng, Báttimê không tiếp tục con đường của mình. Thay vào đó, anh đi theo Chúa Giêsu và trở thành môn đệ của Ngài (Mc 10,52).

Câu chuyện này có thể cho chúng ta hy vọng. Tại sao? Bởi vì Báttimê nói với chúng ta đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa giúp đỡ. Anh ấy bảo chúng ta hãy tin rằng Chúa Giêsu sẽ nghe thấy chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu với Ngài. Và anh ấy bảo chúng ta hãy tin tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ chào đón chúng ta. Giống như Chúa Giêsu đã nghe thấy Báttimê “ô uế” và kéo anh ta lại gần, Chúa Giêsu cũng nghe thấy chúng ta và gọi chúng ta đến với Ngài để Ngài có thể chữa lành chúng ta, tẩy sạch chúng ta và làm cho chúng ta lành mạnh.

Thánh Josemaría Escrivá đã từng viết, “Chúa của chúng ta đang tìm kiếm chúng ta mọi lúc.” Bạn có thể nghe Chúa Giêsu gọi bạn ngày hôm nay? Hãy đến với Ngài với niềm tin vào lòng thương xót của Ngài. Ngài sẽ không đẩy bạn ra xa.

“Lạy Chúa Giêsu, Con Vua Đavít, con đến với Chúa. Tôi tin tưởng vào lòng thương xót của bạn.”

Comments are closed.

phone-icon