They laid hands on them and they received the Holy Spirit – Chúa Nhật VI Phục Sinh A

0

Nguồn: WAU, May 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: ACTS 8:5-8, 14-17

They laid hands on them and they received the Holy Spirit. (Acts 8:17)

Philip was having great success in Samaria. As the result of his preaching and ministry, many Samaritans came to believe in the Lord. Not only that, but unclean spirits were being routed and people were being healed of all kinds of afflictions. Crowds of people were being baptized into Jesus’ death and resurrection and were experiencing the joy of their redemption.

So why did the apostles in Jerusalem even bother to send Peter and John to Samaria? What more could the people possibly need?

The Holy Spirit, that’s what! Just as he had made all the difference for the apostles on the day of Pentecost, so did he make all the difference for the people of Samaria – and for us.

What is that difference? Here are some examples.

It is clearly amazing to witness a miraculous healing as the Samaritans did – or even to receive one yourself as some of the Samaritans did. But when the Spirit comes to dwell in you, he can bring healing to your wounded memories and free you from lifelong patterns of sin and guilt and shame.

It’s a good thing to be able to memorize prayers or passages from Scripture. But it’s even more wonderful to have the Spirit alive in you, breathing new life and joy into your heart through these prayers and passages and giving you new insights into his love.

It’s one thing to muster what strength you have to fight sin, but it’s another thing altogether to experience the indwelling Spirit giving you his own grace to say no to temptation and keeping your faith alive in times of difficulty.

The truth is, we need the Holy Spirit to renew our minds, to fill our hearts, and to keep us connected to Jesus.

Pentecost is just two weeks away. What do you need the Holy Spirit to do in you?

“Come, Holy Spirit, and fill the hearts of your faithful. Come, fill my heart!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Cv 8,5-8

“Các ngài đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần” (Cv 8,17).

Philipphê đã gặt hái thành công ở Samaria. Như là kết quả của lời rao giảng và sứ vụ của ông, nhiều người Samaritanô đã tin vào Chúa. Không chỉ thế, mà cả các thần ô uế cũng bị khử trừ và người ta được chữa lành khỏi tất cả mọi nỗi khổ đau. Đám đông người đã được chịu phép rửa nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, đồng thời được cảm nghiệm niềm vui ơn cứu chuộc của mình.

Vậy tại sao các tông đồ ở Giêrusalem lại lo lắng cử ông Phêrô và ông Gioan đến Samaria? Người ta còn có thể cần điều gì hơn nữa?

Chúa Thánh Thần, đó chính là những gì người ta cần! Giống như Người đã tạo ra tất cả sự khác biệt cho các tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Người cũng làm nên tất cả sự khác biệt cho những người ở Samaria và cho cả chúng ta nữa.

Sự khác biệt đó là gì? Đây là một số thí dụ.

Quả là đáng kinh ngạc khi chứng kiến phép lạ chữa lành như những người Samaritanô đã được chứng kiến – hoặc thậm chí chính bạn cũng lãnh nhận phép lạ như một số người Samaritanô đã lãnh nhận. Nhưng khi Thánh Thần ngự đến trong bạn, Người có thể chữa lành những ký ức bị tổn thương của bạn và giải thoát bạn khỏi những lối sống tội lỗi, mặc cảm tội lỗi và cảm giác xấu hổ kéo dài cả đời.

Thật là tốt để có thể nhớ những lời cầu nguyện và những đoạn Kinh Thánh. Nhưng còn tuyệt vời hơn nữa để có Chúa Thánh Thần sống động trong bạn, Người thổi niềm vui và cuộc sống mới vào trong tâm hồn bạn qua những lời cầu nguyện này và ban cho bạn những nhận thức mới về tình yêu của Người.

Tập trung sức mạnh mà bạn có để chống lại tội lỗi là một chuyện, nhưng cảm nghiệm Thánh Thần đang ngự trị ban cho bạn ân sủng của chính Người để nói không với cám dỗ và giữ đức tin của bạn vững vàng trong những lúc khó khăn thì còn quan trọng hơn nữa.

Sự thật là, chúng ta cần Chúa Thánh Thần đổi mới tâm trí, lấp đầy tâm hồn chúng ta và giữ chúng ta kết nối với Chúa Giêsu.

Chỉ còn hai tuần nữa là Lễ Ngũ Tuần (Chúa Thánh Thần hiện xuống). Bạn cần Chúa Thánh Thần làm gì trong bạn?

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và lấp đầy tâm hồn các tín hữu Chúa. Xin hãy đến, lấp đầy tâm hồn con!

Comments are closed.

phone-icon