God so loved the world that he gave… – Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

“God so loved the world that he gave…” (John 3:16)

Let’s stop right there. Sometimes these words can become so familiar that they roll by on the page without eliciting any new thought. But the greatest mystery of the universe is that God gave-and he gave and he gave some more. In fact, he gave everything so that we could be with him. That’s how much he loves us!

This is the real mystery that we celebrate today. This is a day to rejoice in the Father, Son, and Holy Spirit who love us! It’s a day to rejoice in the very personal love that God has for each one of us-a love that will never abandon us. God has held nothing back. He invites us, weak and sinful human beings, to share completely in his divine life. And he has moved heaven and earth to make it possible!

John tells us that God has given us the Holy Spirit to guide us into all truth by revealing the mysteries of the gospel to our hearts. The Holy Spirit takes what he hears from the Father and the Son and reveals it to us in a personal, life-giving way (John 16:12-15). And this is not just a passing on of information. The Spirit works in such a way as to bring us into an experience of the Trinity. His revelation always lifts our hearts, fills us with joy, and gives us confidence that we are God’s beloved children.

At Mass today, ask for a deeper revelation of the Trinity, a revelation of the love that gave everything so that we could be with him. Expect God to fill you with his divine life and give you a deeper taste of his love.

“Thank you, heavenly Father, beloved Lord Jesus and gracious Holy Spirit, for your amazing love. How incredible that you would give so much just for us. We praise you for revealing yourself to us and for filling us with your grace. Lord, we praise and glorify you!”

“Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi Người ban…” (Ga 3,16)

Hãy dừng ngay tại đó. Đôi khi những từ này có thể trở nên quen thuộc đến mức chúng lướt qua mà không gợi ra bất kỳ suy nghĩ mới nào. Nhưng điều mầu nhiệm lớn nhất của vũ trụ là Thiên Chúa đã cho – và Ngài đã cho và Ngài đã cho thêm nữa. Trên thực tế, Ngài đã cho mọi thứ để chúng ta có thể ở bên Ngài. Đó là cách Ngài yêu chúng ta!

Đây là mầu nhiệm thực sự mà chúng ta cử hành hôm nay. Đây là một ngày để vui mừng trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, những người yêu thương chúng ta! Đó là một ngày để vui mừng trong tình yêu rất riêng tư mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta – một tình yêu sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa đã không giữ lại bất cứ điều gì. Ngài mời gọi chúng ta, những con người yếu đuối và tội lỗi, thông phần trọn vẹn vào sự sống thần linh của Người. Và Ngài đã di chuyển cả trời và đất để biến nó thành có thể!

Gioan nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban Chúa Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật bằng cách bày tỏ những lẽ mầu nhiệm của Tin mừng vào lòng chúng ta. Chúa Thánh Thần lấy những gì Ngài nghe được từ Chúa Cha và Chúa Con và mặc khải cho chúng ta một cách cá vị, mang lại sự sống (Ga 16,12-15). Và đây không chỉ là việc truyền thông tin. Thánh Linh hoạt động theo cách đưa chúng ta vào kinh nghiệm về Chúa Ba Ngôi. Sự mặc khải của Ngài luôn nâng đỡ tâm hồn chúng ta, làm chúng ta tràn ngập niềm vui và cho chúng ta sự tin tưởng rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Thiên Chúa.

Trong Thánh lễ hôm nay, xin được mặc khải sâu xa hơn về Thiên Chúa Ba Ngôi, một mặc khải về tình yêu đã hiến dâng tất cả để chúng ta được ở bên Ngài. Hãy mong đợi Chúa đổ đầy bạn sự sống thiêng liêng của Ngài và ban cho bạn cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu của Ngài.

“Lạy Cha trên trời, Chúa Giêsu yêu dấu và Chúa Thánh Thần nhân từ, con cảm tạ Chúa vì tình yêu tuyệt vời của Chúa. Thật không thể tin được rằng Chúa sẽ cho rất nhiều chỉ vì chúng con. Chúng con ca ngợi Chúa vì đã mặc khải bản thân cho chúng con và lấp đầy chúng con bằng ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen và tôn vinh Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon